نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سنجش آموزش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی، گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار علوم تربیتی، گرایش سنجش و اندازه گیری، گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد روانشناسی، گرایش روانشناسی مشاوره ای و آموزشی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش‌های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوی بوده است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل کارکنان و کارگران صنایع مس منطقه کرمان در سال 1396 بوده که با توجه به سطح اشباع داده‌ها، 17 نفر از آن‌ها به‌صورت هدفمند با راهبرد نمونه‌گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده‌ها به روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی موردبررسی قرار گرفتند. روایی یافته‌های پژوهش با استفاده از روش‌های بررسی توسط اعضاء و چند سویه نگری منابع داده‌ها تضمین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در سه‌طبقه، عوامل فردی (شامل زیر طبقه خودکارآمدی، انگیزه، آمادگی یادگیرنده و نگرش)، عوامل سازمانی (شامل ابعاد جو انتقال و عدالت سازمانی) و عوامل آموزشی (استراتژی‌های آموزشی) قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

آهنچیان، محمدرضا و ظهورپرونده، وجیهه. (1389). راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره‌های آموزشی در سازمان‌ها. اندیشه‌های نوین تربیتی، 6(1)، 95-126.
ابیلی، خدایار؛خرازی، سید کمال؛ سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا. (1394). تدوین الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 3(11)، 79-98.
ابیلی، خدایار؛ سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا. (1388). طراحی مدل ارتقاء اثربخشی دوره‌های آموزشی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران). فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 3(9)، 59-76.
اسماعیلی، آمنه؛ طاهری، مرتضی و یونسی، جلیل. (1393). تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه‌ای گرایی: بررسی اثر حمایت همکاران و مدیر. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(1)، 40- 56.
اورنگی، عبدالمجید؛ قلتاش، عباس؛ شهامت، نادر و یوسلیانی، غلامعلی. (1390). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز.فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 95-114.
باقری، مهدی؛ رنجبر، محمدحسین و تب، سمیه. (1394). بررسی نقش واسطه‌ای اعتماد و خودکارآمدی جمعی بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد تیمی (مطالعه موردی: اداره کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان)، مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(31)، 127- 162.
بخشنده، حسین؛ احمدی، حمیدرضا؛ بهنام، محسن و حمیدی، مهرزاد. (1392). ارزیابی اثربخشی دوره‌های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل کرک پاتریک. نشریه مدیریت ورزشی، 5(4)، 161-178.
بزاز جزایری، سید احمد. (1384). بررسی و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزارشده در شرکت ملی فولاد ایران. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، www.irimc.com.
تقوی فرد، محمدتقی؛ رحیمیان، حمید و نجفی، علی. (1394). بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشیمی با تکنیک فرایند سلسله‌مراتبی گروهی، فصل‌نامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(6)، 75-101.
جودی قاسمکندی، بابک. (1391). تأثیر ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در سازمان‌های صنعتی (مطالعه موردی: شرکت ایران‌خودرو خراسان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه فردوسی مشهد.
خان عزیزی، محمد و طالع پسند، سیاوش. (1396). رابطه راهبردهای مدیریت دانش با ظرفیت‌های یادگیری فردی و سازمانی. مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 11(37)، 111- 130.
رحیمیان، حمید و نجفی، علی. (1388). واکاوی مدل‌های انتقال آموزش در سازمان. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیران آموزش، تهران، ایران.
شمس مورکانی، غلامرضا و حسینی، نیره. (1392). آموزش سازمانی؛ انتقال آموزش به محیط کار. چاپ اول. تهران: انتشارات باور عدالت.
عرب شیراز، نیره. (1390). بررسی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس مدل انتقال آموزش هالتون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
عموزاد، محمد. (1387). بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجا و ارائه راهکارهایی به‌منظور بهبود آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
فتحی واجارگاه، کورش. (1383). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: سمت.
فهیدی، فرزاد و ضیغمی محمدی، شراره (1390). نگرش پرستاران به شرایط حمایتی محیط کار مؤثر بر انتقال آموخته‌ها به کار. مجله آموزش در علوم پزشکی، 11(2)، 128-138.
لطفی، حمیده؛ آهنچیان، محمدرضا و کرمی، مرتضی. (1393). انتقال یادگیری از محیط آموزش به محل کار در سازمان‌ها و عوامل مؤثر بر آن. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار.
متاجی نیمور، عالیه (1389). شناسایی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
میرکمالی، سید محمد؛ متاجی نیمور، عالیه. (1393). شناسایی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار از دیدگاه متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با استفاده از روش دلفی. بهبود مدیریت، 8(24)، 73-98.
ملایی، فرشته سادات. (1392). آسیب‌شناسی سیستم انتقال یادگیری LTSI. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه علامه طباطبائی پردیس آموزش‌های نیمه‌حضوری.
یوزباشی، علیرضا. (1395). عوامل زمینه‌ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران). پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
یوزباشی، علیرضا؛ ابیلی، خدایار؛ خرازی، سید کمال؛ سبحانی نژاد، مهدی (1395). عوامل سازمانی زمینه‌ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3()، 21-45.
یوزباشی، علیرضا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت ملی نفت ایران و ارائه مدل اثربخشی آموزشی مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Baldwin, T. T. & Ford, K. J. (1988). Transfer of training: A review and directions for future research. Personnel Psychology, 41(1), 63-105.
Banerjee, P. Gupta, R. & Bates, R. (2016). Influence of Organizational Learning Culture on Knowledge Worker’s Motivation to Transfer Training: Testing Moderating Effects of Learning Transfer Climate. Current Psychology, 1-12
Baridi, T. T. (2005).Transfer of Training: A Review and Direction for future Research. Personnel psychology, 1, 63-105.
Bates, R. A. (2003). Managers as transfer agents: Improving learning transfer in organization. San Francisco, CA: Jossey Bass.
Bhatti, M., Awais & Kaur, S. (2010). The role of individual and training design factors on training transfer. Journal of European Industrial Training, 34(7), 656-672.
Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T. & Huang, J. L. (2010). Transfer of training: a meta-analytic review. Journal of Management, 36(4), 1065-1085.
Bouzguenda, K. (2014). Enablers and Inhibitors of Learning Transfer from Theory to Practice in K. Schneider (Ed). Transfer of Learning in Organizations. Cham: Springer International Publishing.
Burke, L. A. & Hutchins, H. M. (2007). Training transfer: An Integrative Literature Review. Human Resource Development Review. 6(3), 263-296.
Cheng, M. I. Dainty, A. & Moore, D. (2007). Implementing a new performance management system within a project- based organization a case study. International journal performance management, 56(1), 60-75.
Cheng, E. W. L. & Ho, D. C.K. (2001). A review of transfer of training studies in the past decade. Personnel Review, 30(1), 102-118. available at http://www.emerald-library.com/ft.
Choi, H. J. & Park, J. (2014).The Relationship Between Learning Transfer Climates and Innovation in Public and Private Organizations in Korea. International Journal of Manpower, 35(7), 956 – 972.
Clasen, P S. (1997). Expectancy theory predictions of training skills to the job. Dissertion Abstrsacts international, 58(4), 2163B.
Cromwell, S .E. & Kolb, J. A. (2004). An examination of work-environment support factors affecting transfer of supervisory skills training to the workplace. Human Resource Development Quarterly, 15(4), 449-72.
Elena, R. (2016). Effectiveness Evaluation of Training Programs For Disadvantaged Targets. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (141), 1239 – 1243.
Fitzgerald, W. (1992). Training versus development. Training and development Journal, 46(5), 81-84.
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today, 24(2), 105-12.
Guba, E., & Lincoln, Y. S. (1981). Fourth generation evaluation. 1st ed. London, UK: SAGE Publications.
Hurt, K. J. (2016). A Theoretical Model of Training and its Transference: the Pivotal Role of Top Management Team Composition and Characteristics, Human Resource Development International, 19(1), 44-66.
Käpplinger, B. (2009). Bildungscontrolling: Vor allem in Großbetrieben ein Thema. BIBB-Umfragen von 1997 und 2008 im Vergleich. BIBB-Report, 13, 1–8.
Kim, S. G. & Yang, S. J. (2015). Structural Relations of Learning Orientation, SelfEfficacy, Learning Transfer and Job Performance of Farmers who Participated in the Strong and Small Farms Education. Journal of Agricultural Extension & Community Development, 22(4), 455-464.
Kontoghiorghes, C. (2014). A Systemic Perspective of Training Transfer. In: Käthe, S: Transfer of Learning in Organizations. Springer International Publishing, 65-79.
Lancaster, S., Milia, L. D. & Cameron, R. (2013). Supervisor Behaviors that Facilitate Training Transfer. Journal of Workplace Learning, 25(1), 6-22.
Leberman, S., McDonald, L. & Doyle, S. (2006). The transfer of learning: Participants' perspectives of adult education and training. USA:GowerPublishing.
Lenske, W. & Werner, D. (2009). Umfang, Kosten und Trends der betrieblichen Weiterbildung Ergebnisse der IW Weiterbildungserhebung 2008. IW-Trends  Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, 36(1), 51–66.
Machin, M. (2002). Planning, managing, and optimizing transfer of training. Creating, implementing, and managing effective training and development. San Francisco.
Mattox, J. R. (2015). Scrap Learning Your Programs Are Not As Good as You Think They Are. Training Industry Conference & Exposition 2015.
Mattox, J. R. (2010). Manager engagement: reducing scrap leaning, Training Industry Quarterly, fall 2010 / A Training Industry, Inc. ezine / www. trainingindustry.com/TIQ.
McTighe, J. & Oconnor, K. (2005). Seven Practice For Effective Learning. Educational Leadership, 63(3), 10-17.
Merriam, S. B. & Leahy, B. (2005). Learning transfer: A review of the research in adult education and training. PAACE Journal of Lifelong Learning, 14, 1-24.
Milheim, W. D. (1994). A comprehensive model for the transfer of training. Performance Improvement Quarterly, 7(2), 95-104.
Noe, R. A. (2010). Trainees, attributes and attitudes: Neglected influences on training effectiveness. Academy of management Review, 11(4), 736-749.
Noorizan, M. M., Afzan, N. F. & Akma, A. S. (2016). The Moderating Effects of Motivation on Work Environment and Training Transfer: A Preliminary Analysis. Procedia Economics and Finance, 37, 158-163.
Olivos, P., Santos, A., Martín, S., Cañas, M., Gómez-Lázaro, E., & Maya, Y. (2016). The relationship between learning styles and motivation to transfer of learning in a vocational training programme. suma psicológica23(1), 25-32.
Olivos, P. Santos, A. Martin, S. Caas, M. Gmez- Lzaro, E. & Park, J. H. & Wentling. T. (2007). Factors associated with transfer of training in workplace e- learning. Journal of Workplace Learning, 19(5), 311-329.
Pascale, C. (2015). Competency Development Best Practice: Learn the Five Best Practice to Develop Empliyee Competencies. February 2012.www.vadoinc.net.
Perez, A. (2006). Measuring the perceived transfer of learning and training for a customer service training program delivered by line managers to call center employee in a fortune 200 financial service company. Ph.D. Thesis, University of North Texas.
Quesada- Pallares, C. (2012). Training transfer evaluation in the publication administration of Catalonia: The MEVIT factors model. Proscdia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1751-1755.
Ryan, L. (2012). Making Corporate Education Accountable. Corporate Education Insight, volume, Issue A, i-r.
Sahinidis, A. & Bouris, J. (2008). Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes. Journal of European Industrial Training, 32(1), 63-76.
Saks, A. M. & Belcourt, M. (2006). An investigation of training activities and transfer of training in organizations, Human Resource Management, 45 (4),629- 948.
Schneider, K. (2014). Transfer of Learning in Organizations. Springer International Publishing, Switzerland.
Velada, R. & Caetano, A. (2007). Training transfer: the mediating role of perception of learning. Journal of European Industrial Training, 31, 283-96.
Weldy, T. G. (2009). Learning organization and transfer: strategies for improving performance. The Learning Organization, 16(1), 58 – 68.
Wenzel, R. & Cordery, J. (2014). Training Transfer Research: A Manager’s Guide and Bibliography. Australian Institute of Management – Western Australia, Perth.
Yamnill. S. & Mclean, G. N. (2001). Theories supporting transfer of training. Human Resource Development Quarterly, 12(2), 195-222.
Yaw, D. C. (2008). Tools for transfer, Industrial and Commercial training, 40(3), 152-155.
Zumrah, A. R. & Boyle, S. (2015). The effects of perceived organizational support and job satisfaction on transfer of training. Personnel Review, 44(2), 236-254