نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی - مدیر هستة گروه پژوهش های بنیادی برای توسعۀ آموزش زبان فارسی به خارجیان

چکیده

یکی از مباحث مجادله‌آمیز در تاریخ آموزش زبان دوّم/ خارجی، مسئله خطا و تصحیح آن بوده است که منجر به پژوهش‌های مختلفی شده است. به اعتقاد برخی از محققان، بازخورد تصحیحی در کلاس جزئی از فرایند طبیعی یادگیری زبان است و انواع خطاهایی که زبان‌آموزان مرتکب می‌شوند نیز نشانه‌هایی از فرایند تکوین زبان دوم آن‌ها است. ازآنجاکه نظریه‌های مختلف زبان دوم‌آموزی مثل دستور جهانی، تعاملی شناختی و فرهنگی اجتماعی، دربارۀ اهمیت بازخورد تصحیحی دیدگاه‌های متفاوتی دارند، لذا هدف این پژوهش علاوه بر معرفی این نظریه‌ها، توصیف انواع بازخوردها به همراه مثال‌های مختلف در کلاس‌های فارسی آموزان خارجی است. این پژوهش میدانی، از نوع مشاهده کلاسی – تحقیق کلاسی است. در این مقاله، بر منابعی که در فاصله زمانی 1977 تا 2016 به چاپ رسیده‌اند، تمرکز شده است. نتایج بررسی‌ این منابع حاکی از آن است که در کلاس‌های زبانِ دوم‌آموزی به‌طور عام شش نوع بازخورد به نام‌های صریح، غیرصریح، درخواست توضیح، فرازبانی، فراخوانی و تکرار، هم‌چنین در کلاس‌های فارسی آموزان خارجی، علاوه بر این‌ها، دو نوع دیگر به نام‌های «بازخوردِ همدرس» و «تصحیح با تغییر نوبت‌دهی» بکار رفته است.

کلیدواژه‌ها

 
اعتمادالاسلامی، مرضیه سادات. (1393). بررسی بازخوردهای تصحیحی مدرسین مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی مؤسسه لغت نامة دهخدا بر اساس الگوی لیستر و رانتا (1997). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه زبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی. دانشگاه علامه طباطبائی.
Brown, H. D. (2006). Principles of language learning and teaching (5th ed.). White Plains, N.Y.: Longman.
Burt, M. K. (1975). Error Analysis in the Adult EFL Classroom. TESOL Quarterly, 9(1), 53.
Carroll, S. E. (2001). Input and evidence: The raw material of second language acquisition: John Benjamins Publishing.
Chaudron, C. (1977). A DESCRIPTIVE MODEL OF DISCOURSE IN THE CORRECTIVE TREATMENT OF LEARNERS' ERRORS 1. Language Learning, 27(1), 29–46.
Corder, S. P. (1973). Introducing applied linguistics. (Penguin modern linguistics texts.). Harmondsworth: Penguin Education.
DEKEYSER, R. M. (1993). The Effect of Error Correction on L2 Grammar Knowledge and Oral Proficiency. The Modern Language Journal, 77(4), 501–514.
Doughty, C. (1998). Focus on form in classroom second language acquisition (1st publ). The Cambridge applied linguistics series. Stuttgart: Klett.
Doughty, C., & Williams, J. (1998). Pedagogical choices in focus on form. Focus on form in classroom second language acquisition, 197–261.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. (2009). Corrective feedback and teacher development. L2 Journal, 1(1).
Ellis, R. (2012). Language teaching research and language pedagogy. Oxford: Wiley-Blackwell.
Ellis, R. (2014). Exploring language pedagogy through second language acquisition research. Routledge Introductions to Applied Linguistics. London, New York: Routledge/Taylor & Francis Group.
Gattegno, C. (2010). Teaching foreign languages in schools: The silent way (2nd ed.). The silent way. New York: Educational Solutions Worldwide.
George, H. V. (1972). Common Errors in Language Learning: Insights from English.
Goo, J., & Mackey, A. (2013). THE CASE AGAINST THE CASE AGAINST RECASTS. Studies in Second Language Acquisition, 35(01), 127–165.
HARMER, J. (1984). KRASHEN'S INPUT HYPOTHESIS AND THE TEACHING OF EFL. World Englishes, 3(1), 11–15.
HARMER, J. (2007). The practice of English language teaching (4th ed.). Harlow: Pearson Longman.
Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford handbooks for language teachers. Oxford: Oxford University Press.
Hendrickson, J. M. (1978). Error Correction in Foreign Language Teaching: Recent Theory, Research, and Practice*. The Modern Language Journal, 62(8), 387–398.
Katayama, A. (2007). Students' perceptions of oral error correction. Japanese Language and Literature, 41(1), 61–92.
Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Language teaching methodology series. Oxford: Pergamon.
Lantolf, J. P. (2000). Sociocultural theory and second language learning. Oxford applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Lee, A. H., & Lyster, R. (2016). THE EFFECTS OF CORRECTIVE FEEDBACK ON INSTRUCTED L2 SPEECH PERCEPTION. Studies in Second Language Acquisition, 38(01), 35–64.
Leiter, J. (2010). Corrective feedback and uptake in the advanced learner classroom, uniwien.
Leki, I. (1991). The preferences of ESL students for error correction in college‐level writing classes. Foreign language annals, 24(3), 203–218.
Li, S. (2010). The effectiveness of corrective feedback in SLA: A meta‐analysis. Language Learning, 60(2), 309–365.
Lightbown, P., & Spada, N. M. (2006). How languages are learned (3rd ed.). Oxford handbooks for language teachers. Oxford: Oxford University Press.
Lightbown, P., & Spada, N. M. (2013). How languages are learned (Fourth edition). Oxford handbooks for language teachers. Oxford: Oxford University Press.
Long, M. H. (2015). Second language acquisition and task-based language teaching. Hoboken: Wiley Blackwell.
Long, M. H. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. C. Ritchie, & T. K. Bhatia (Eds.), Handbook of second language acquisition (pp. 413-468). New York: Academic Press.
Lynch, T. (1997). Nudge, nudge: Teacher interventions in task-based learner talk. ELT journal, 51(4), 317–325.
Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms. Studies in Second Language Acquisition, 19(1), 37–66.
Lyster, R., Saito, K., & Sato, M. (2013). Oral corrective feedback in second language classrooms. Language teaching, 46(1), 1–40.
Mackey, A. (2007). Conversational interaction in second language acquisition: A series of empirical studies / edited by Alison Mackey. Oxford applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Mackey, A., & Goo, J. (2007). Interaction research in SLA: A meta-analysis and research synthesis. (None).
Monteiro, K. (2014). An experimental study of corrective feedback during video-conferencing.
Nunan, D. (1988). The learner-centred curriculum: A study in second language teaching / David Nunan. Cambridge applied linguistics series. Cambridge: Cambridge University Press.
Nunan, D. (1991). Language teaching methodology: A textbook for teachers / David Nunan. English language teaching. New York: London: Prentice Hall.
Panova, I., & Lyster, R. (2002). Patterns of corrective feedback and uptake in an adult ESL classroom. TESOL Quarterly, 36(4), 573–595.
Russell, J., & Spada, N. (2006). The effectiveness of corrective feedback for the acquisition of L2 grammar. Synthesizing research on language learning and teaching, 133–164.
Sagarra, N., & Abbuhl, R. (2013). Optimizing the Noticing of Recasts via Computer‐Delivered Feedback: Evidence That Oral Input Enhancement and Working Memory Help Second Language Learning. The Modern Language Journal, 97(1), 196–216.
Schmidt, R. (1994). Deconstructing consciousness in search of useful definitions for applied linguistics. Consciousness in second language learning, 11, 237–326.
Schwartz, B. D. (1986). The epistemological status of second language acquisition. Interlanguage studies bulletin (Utrecht), 2(2), 120-159.
Scrivener, J. (2005). Learning teaching: A guidebook for English language teachers / Jim Scrivener (2nd ed.). Macmillan books for teachers. Oxford: Macmillan Education.
Sheen, Y. (2010). Introduction: The role of oral and written corrective feedback in SLA. Studies in Second Language Acquisition, 32(2), 169–179.
Smith, B., & Renaud, C. (2013). Using eye tracking as a measure of foreign language learners’ noticing of recasts during computer-mediated writing conferences. Second language interaction in diverse educational contexts, 147–166.
Spada, N. (1997). Form-focussed instruction and second language acquisition: A review of classroom and laboratory research. Language teaching, 30(2), 73–87.
Takahashi, N. (2014). Stressed Intonation on Recasts: Differential Effects in Comparison with Prompts. The Journal of Language Teaching and Learning, 4(2), 15–28.
Thornbury, S., & Ur, P. (Eds.) (2016). Cambridge Handbooks for language teachers, pocket editions. Penny Ur's 100 Teaching Tips. Cambridge, Stuttgart: Cambridge University Press; Ernst Klett Sprachen GmbH.
Truscott, J. (1999). What's wrong with oral grammar correction. Canadian Modern Language Review, 55(4), 437–456.
Ur, P. (1997). A course in language teaching: Practice and theory (Repr). Cambridge teacher training and development. Cambridge: Cambridge Univ. Pr.
Ur, P., & Ur, P. C. i. l. t. (2012). A course in English language teaching (2nd ed.). Cambridge, New York: Cambridge University Press.
White, L. (1991). Adverb placement in second language acquisition: Some effects of positive and negative evidence in the classroom. Interlanguage studies bulletin (Utrecht), 7(2), 133–161.
White, L. (2003). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Yilmaz, Y. (2012). The relative effects of explicit correction and recasts on two target structures via two communication modes. Language Learning, 62(4), 1134–1169.