نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی زرند

2 استادیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب­آوری در مدیران هلال احمر بوده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران هلال احمرتهران بود که تعداد 108 نفر به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش آزمون نظم­جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و مقیاس تاب­آوری کانر و دیویدسون (2003) بوده است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد متغیر استراتژی‌های تنظیم شناختی هیجان مثبت به‌صورت مثبت و معنی دار متغیر تاب آوری را پیش‌بینی می‌کند. متغیر استراتژی‌های تنظیم شناختی هیجان منفی به‌صورت منفی و معنی دار قادر به‌پیش‌بینی متغیرتاب آوری بود. بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر رابطه وجود دارد(01/0>p). لذا توصیه می‌شود از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت در افزایش تاب آوری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

اندامی خشک، علیرضا. (1392). نقش واسطه‌ای تاب­آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
اسماعیلی، لیلا؛ آقایی، اصغر؛ عابدی، محمدرضا؛ اسماعیلی، مریم. (1390). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع، اندیشه و رفتار، 5(20)، 42-31.
خلعتبری، جـواد؛ بهـاری، صونا. (1389). ارتباط بین تـاب­آوری و رضایت از زندگـی، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 1(2)، 94-83.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس. (1386). تاب‌آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 13(3)، 295-290.
سیفی، زهره و فرزین راد، بنفشه. (1395). رابطه تنظیم هیجان، اضطراب و افسردگی با تاب آوری در دانشجویان، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
شریفی باستان، فرنگیس؛ یزدی، سیده منور؛ زهرایی، شقایق. (1395). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت و منفی در پیش‌بینی تاب­آوری زنان مبتلا به سرطان پستان، نشریه روان پرستاری، 4(2)، 49-38.
 عیسی زادگان، علی؛ شیخی، سیامک؛ بشرپور، سجاد و سعادتمند، سعید. (1392). رابطه راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و خلاقیت با سلامت عمومی دربین دانشجویان، مجله پزشکی ارومیه، 24(4)، 10-1.
عرفانی آداب، الهام؛ جواهری، همت و تکلو، نفیسه. (1395). تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری و تحمل پریشانی دانش‌آموزان معتاد به اینترنت، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی،
فلاحی سیچانی، شیرین. (1391). بررسی مقایسه‌ای آموزش میتنبی بر تاب آوری بر کاهش استرس و افزایش جرأت ورزی در دانشجویان دختر خوابگاهی‌ترم اول، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس نیمه حضوری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
محمد خانی، شهرام؛ حدادی کوهسار، علی‌اکبر؛ سلیمانی، حمیده؛ اعتمادی، امیر وعلی نقی، سید احمد. (1396). پیش‌بینی تاب آوری بر اساس مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV، مجله روانشناسی سلامت، 6(21)، 115-104.
محمدی، مسعود. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر تاب­آوری در افراد در معرض خطر سوء­مصرف مواد، پایان­نامه دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
نوری، ربابه؛ قهاری، شهربانو؛ جان بخش، مژگان و اصل ذاکر، مریم. (1389). تاب آوری. ماهنامه بهداشت روانی دختران دانشجو، 5(7)، 6-4.
هاشم زاده، سپیده. (1396). بررسی رابطه میان تاب آوری و تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان گنبد کاووس، دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
Bonanna, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human resilience, American Psychologist, 59, 20-28.
Carlson, J. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T., & Mujica-Parodi, L. R. (2012). Trait reappraisal is associated with resilience to acute psychological stress. Journal of Research in Personality,46, 609–613.
Fredrickson, B. L., Tugade, M. M. Waugh, C. E., & Larkin, G. R. (2003). What good are positive emotions in crises?A prospective study of resilience and emotions fllowing the terrorist attacks on the United States on September11, 2001, Journal of Personality and Social Psychology, 84, 365-376.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review.  Review of general psychology, 2(3), 271.
Carlson, J. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T., & Mujica-Parodi, L. R. (2012). Trait reappraisal is associated with resilience to acute psychological stress. Journal of Research in Personality, 46, 609–613.
Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2004). Thinking makes it so:A social cognitive neuroscience approach to emotion regulation. Im R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds)., Handbook of self regulation: Research, theory, and application. Newyork: Guilford Press.
Reeve, J. (2005). Understanding motivation and emotion. New York:Wiley.
Shiota, M. N. (2006).Silver linings and camdles in the dark:Differences among positive coping strategies in predicting subjective well-being, Emotion, 6, 335-339.
Troy, A. S., & Mauss, I. B. (2011). Resilience in the face of stress: emotion regulation as a protectivefactor. In S.M, Southwick, & B.T, Litz, & D, Charney, & M.J, Friedman. (Eds.), Resilience andMental Health: Challenges Across the Lifespan ((pp. 30-44). London: Cambridge UniversityPress.