نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر دیدگاه وینچ درباره فلسفة یادگیری است‌‌. در این راستا، با استفاده از شیوه تحلیل مفهومی، ابتدا مفهوم یادگیری و دیدگاه‌های روان‌شناسانه و نیز مکاتب فلسفی یادگیری ارائه شده است‌‌. سپس اصول اساسی فلسفة یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است‌‌. در تبیین جایگاه فلسفة یادگیری وینچ در میان سایر نظریات روان‌شناسانه، مشخص شد که علیرغم تأکید رفتارگرایان بر رفتار آشکار موجودات زنده و تأکید شناخت‌گرایان بر فرایندهای شناختی، وینچ با جداسازی ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری در انسان مخالف است‌‌. وینچ همچون رفتارگرایان با مفهوم تربیت موافق است، اما برداشت او از تربیت متفاوت با نظر رفتارگرایان است‌‌. همچنین او بر اهمیت تأثیر توجه و تفکر در یادگیری تأکید می‌کند‌‌. این همان چیزی است که به‌صورت برجسته در نظریه‌های شناختی و به‌صورت کم‌رنگ‌تر در نظریه‌های رفتاری نیز دیده می‌شود‌.

کلیدواژه‌ها

اولیچ، رابرت (1390). مربیان بزرگ (تاریخ اندیشه‌های تربیتی). ترجمه علی شریعتمداری. تهران: سمت‌.
ساهاکیان‌‌، ویلیام، اس‌‌. و ساهاکیان، می‌بل، آل (1380). افکار فلاسفه بزرگ. ترجمه گل بابا سعیدی. تهران: بحر دانش‌.
سیف، علی اکبر (1395)‌. روان‌شناسی پرورشی نوین. تهران: آگاه‌.
شریعتمداری، علی (1386). اصول و فلسفه آموزش‌وپرورش. تهران: امیرکبیر‌.
کدیور، پروین (1394). روان‌شناسی تربیتی. تهران: سمت‌.
گوتک، جرالد، آل (1390). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک‌سرشت. تهران: سمت‌.
نقیب‌زاده، میر عبدالحسین (1390)‌. فلسفه آموزش‌وپرورش. تهران: طهوری‌.
Festco, T., & McClure, J. (2005). Educational Psychology: An integrated approach to classroom decisions. New York: Pearson.
Flanag, O. (1991). The science of the mind (2th ed). Massachusetts: MIT Press.
Given, L. M., (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods, Vol 1&2. USA: Sage Publication‌.
Heyting, F. (2002). Methods in philosophy of education. London & New York: Rutledge.
Leontieve, A‌. N‌‌. (2005)‌. Study of the environment in the pedagogical work of L‌. S‌‌. Vygotsky‌‌. Journal of Russian and East European Psychology, 43(4), 8-28
Light, G‌., & Cox, R‌‌. (2002)‌. Learning and teaching in higher education‌. UK: Paul Chapman Publishing‌.
Olson, M‌. H‌., & Hergenhahn, B‌. R‌‌. (2016)‌‌. Introduction to theories of learning (9th ed). New York: Psychology Press‌.
Schunk, D‌. H‌‌. (2016)‌‌. Learning theories: An educational perspective (7th ed)‌‌. Boston: Pearson Press‌.
Slavin, R‌. E‌‌. (2006)‌‌. Educational Psychology: Theory and practice (8th ed). New York: Pearson‌.
Winch, C‌‌. (1996)‌‌. Rousseau on learning: A re- evaluation‌‌. Educational Theory, 46(4), 415- 430‌.
Winch, C‌‌. (1998)‌‌. The philosophy of Human Learning‌‌. London: Routledge‌.
Winch, C‌‌. (2002)‌‌. The philosophy of Human Learning (2th ed). New York: Routledge‌.
Winch, C‌‌. (2008)‌‌. Learning how to learn: A critique‌‌. Journal of Philosophy of Education, 42 (3, 4), 649 – 665‌.
Woolfolk, A‌. E‌‌. (2013)‌. Educational Psychology (12th ed). Boston: Pearson Press‌