نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی هنرهای صناعی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده هنر، گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده


 
هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هنر بر حافظه بصری افراد است. با توجه به این اصل که ارتقای کیفیت سازمان ادراکی افراد به ارتقای کیفیت حافظه ایشان می‌انجامد، هرگونه بحث در مورد کیفیت حافظه و بهبود و ارتقای آن منوط به بحث و مداقة بیش‌تر در مورد ادراک و سازمان‌بندی اطلاعات در ذهن افراد است. در این پژوهش سعی شده است در محیطی آزمایشگاهی سنجشی انجام گیرد که نتایج آن پاسخ به دو سؤال این پژوهش باشد. اول این‌که «آموزش هنر چه تأثیری بر سازمان ادراکی افراد دارد؟»؛ دوم این‌که «آموزش هنر چه تأثیری بر حافظه بصری افراد دارد؟». این آزمون «آزمون کپی و باز پدیدآوری اشکال هندسی پیچیده آندره ری» نامیده می‌شود. شصت آزمودنی شامل سی نفر هنرجوی هنرهای تجسمی و سی نفر از میان افراد غیرهنری در این پژوهش شرکت کرده‌اند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آماری استفاده شده است. مقایسه نمرات تفاوت معنی‌داری را در معیارهای سازمان ادراکی و حافظه بصری نشان می‌دهد. بر اساس این نتایج معیارهای متفاوت سازمان ادراکی افراد شامل کیفیت و غنای ترسیم، سبک ترسیم و همچنین طول مدت ترسیم در گروه غیرهنری نمرات کمتری را نسبت به گروه هنری نشان می‌دهند. از طرفی مقایسه نتایج مربوط به باز پدیدآوری اشکال نشان می‌دهد غنا و صحت باز پدیدآوری اشکال و یا به عبارتی معیار اندازه‌گیری حافظه بصری افراد هنری به‌مراتب از گروه غیرهنری بیش‌تر است.

 
  
  

کلیدواژه‌ها

آرنهایم، رودلف (1391). هنر و ادراک بصری، ترجمه مجید اخگر. تهران: انتشارات سمت.
اتکینسون، ریتا آل و همکاران (1393). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدتقی براهنی، ویراست جدید. تهران: رشد.
بهرامی، هادی (1391). آزمون‌های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
پورحسین، رضا؛ معزز، رقیه و بشارت، محمدعلی (1389). مقایسه حافظه دیداری تجسمی در کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم (بر اساس تست شکل تجمعی آندره ری). فصلنامه علوم روانشناختی، 9(36)، 405-391.
کرمی، ابوالفضل (1391). آشنایی با آزمونسازی و آزمون‌های روانی. تهران: روان‌سنجی.
کدیور، پروین (1391). روان‌شناسی یادگیری. تهران: سمت.
یارمحمدیان، احمد (1386) بررسی توان مقیاس هوش کتل و آزمون حافظه بصری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان. نشریه پژوهشهای تربیتی و روان‌شناختی دانشگاه اصفهان، 3(1)، 94-77.
Bocola, sandro, (1999). The art of modernism. London: Prestel
Bruno, F.J, (1986). Dictionary of Word in Psychology. London: Routledge& Kegan Paul.
Elman, Jeffrey, (1996). Rethinking Innateness: A Connectionist Perspective on Develppment. Cambridg, MA: MIT Press.
Ghafarian Shayestegi M. & Alizadeh, H. (2014). Effect of Visual-Perceptual Exercise. Based on Frostig Model on Reading Improvement in Dyslexic Student. Journal of European Academic Research. http://www.euacademic.org [Accessed 5 May 2014].
Marnat, G. (2001). Hand book of psychological assessment. New York: Willey.
Hauser, PeterC, Julie Cohen, Matthew W.Gpye & Daphne Barelier, (2006). Visual Constructive and Visual Motorskills in Deaf Native Signes. Journal of Deaf Studies and Deaf Education: Oxford. http://www. [Accessed 5 May 20006].
McManus I. C., Chamberlain, R., Phik-Wern L., Riley, H. & Bbrunswick, N.(2010).Art students who cannot draw: Exploring the relations between drawing ability, visual memory, accuracy of copying, and dyslexia. Journal of Psychology off Aesthetics, Creativity and the Arts, 4(1), 18-30.
Mother, G. (2011). Essentials of Sensation and Perception. New York: Routledge.