نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آموزگاری به نام صدالدین عینی تاجیکستان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر تاثیر آسیب های موبایل بر جنبه های اخلاقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سال
مازندران، با روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، متشکل از کلیه نوجوانان 10 تا 15 سال استان مازندران،
در سال 1391 ، که بر اساس آمار ثبت احوال این استان این جامعه شامل 296194 نفر بوده که از این جامعه، تعداد
384 نفر از با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع
آوری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تع یین روایی از قضاوت استادان این رشته استفاده گردید
و میزان پایایی پرسش نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ معادل 89 / 0حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار
توصیفی )محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )آزمون T تک نمونه ای( انجام گردید.
نتایج حاصل نشان داد که آسیب های ناشی از موبایل برجنبه های اخلاقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سال تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

پاشایی، فاطمه؛ نیکبخت نصرآبادی، علی رضا؛ توکل، خسرو. ( .)1387تجربه جوانان از زندگی با اینترنت: مطالعه کیفی. مجله علوم رفتاری، دوره ،2شماره ،4صص .333-337
تامپسون،جان(، .)1380رسانههاومدرنیت،ترجمه مسعوداوحدی،تهران: انتشاراتسروش.
جواهری، فاطمه؛ باقری، لیلا. ( .)1390اینترنت، جوانان و نظم جامعه، تحلیل ثانویه تحقیقات موجود. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صص .35-66
حسن زاده، رمضان؛ رضایی، عباس. ( .)1389آسیبشناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال اول، شماره اول، صص .79-91
خسروی، زهرا. ( .)1390تلفن همراه و آسیبهای فرهنگی- اجتماعی آن. همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه .
نوری، زینب السادات. ( .)1387اعتیاد به اینترنت. تهران: انتشارات پرتو خورشید، چاپ اول.
سخاوت، جعفر، ،1384جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران، انتشارات پیام نور.
گدازگر، حسین؛ موسی پور، علیمراد. ( .)1383بررسی تاثیرات استفاده از اینترنت بر نسبی نگری هنجاری و جهانی نگری دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله علوم اجتماعی، دوره اول، شماره ،3 مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Billieux, J. , Van der Linden, M. , D’Acremont, M. , Ceschi, G. , & Zermatten, A. (2007). Does impulsivity relate to the perceived dependence on actual use of the mobile phone? Applied Cognitive Psychology, 21, 527–537.
Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.
Koivusilta, L., Lintonen, T. and Rimpel, A. (2005). Intensity of mobile phone use and health compromising behaviors’-how is information and communication technology connected to health-related lifestyle in adolescence? Journal of Adolescence, 28, 35–47.
Kamibeppu, K. , & Sugiura, H. (2005). Impact of the mobile phone on junior high school students’ friends hips in the Tokyo metropolitan area. Cyber psychology &Behavior, 8(2), 121 130
Kraut, R. , Patterson, M. , Lundmark, V. , Kiesler, S. , Mukopadhyaay, T. , & Scherlis,W. (1998). Internet paradox : A social technology that reduces social involvement andpsychological wellbeing? American Psychologist, 53(9), 1017–1031.
McKenna, K. Y. A. & Bargh, J. A. (2008). Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality and social psychology. Personal and Social Psychology Review, 4, 57-75.
Sternberg, L. & Monaham, C. C. (2007). Age differences in resistance to peer influence. Der Psychology, 43(6), 1531-1543.
Wei. R. (2006). The Influence of mobile phone Advertising on Dependency: A Cross-Cultural study of mobile use between American and chienese youth.