نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه کیفیت برنامه درسی ارائه شده در دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه اعضای هیات
علمی پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و در زمر ةپژوه شزمینهی‌ابی می باشد. جامعه مورد مطالعه اعضاء
هیات علمی دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، سهند تبریز، صنعتی همدان، صنعتی شاهرود و کردستان
به تعداد 1605 نفر بودند که بر اساس روش طبقه ای نسبی نمونه ای برابر با 860 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. جامعة
دانشگا ههای دولتی ایران براساس دو عامل تقسیم بندی دانشگا هها در 3 گروه ) برخوردار – نیمه برخوردار – غیر
برخوردار ( و نیز تقسیم یندی صنعتی و غیر صنعتی دانشگاه ها، انتخاب گردیدند. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به
ک‌م ک نر مافزار Excel , SPSS و پارامترهای آمار توصیفی و استنباطی این نتیجه حاصل شد که دانشگاه های برخوردار
در پژوهش از نظر ارزیابی اساتید خود دارای برنامه درسی با کیفیت بالاتری نسبت به دانشگاه های نیمه برخوردار و
غیربرخوردار دارا هستند؛ اما در ارزیابی اساتید گرایش به میانگین مشهود است که در تحلیل این امر نیز خلاء یک
سیستم ارزیابی مکانیزه و معیاری منسجم جهت ارزیابی بی طرفانه و دقیق درقالب یک استاندارد ملی مورد قبول همگان
و یا ایجاد واحد خبرگان در هر دانشگاه جهت ارزیابی کیفیت در همه ابعاد دانشگاهی بخصوص بعد برنامه درسی احساس
می شود

کلیدواژه‌ها

امیدی، یزدان (1387). ضرورت ارزیابی کیفیت آموزش عالی، ماهنامه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سال اول، شماره 1، بهمن 1383.
تایلر، رالف (1376). اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترجمه علی تقی پورظهیر، چاپ اول، تهران: انتشارات آگاه .
حاجی، سامرند (1387). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1386- 87، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی .
رشیدی، علیرضا (1374). بررسی عوامل موثر در بهبود مسائل انضباطی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم .
سلیمانی مطلق، خدایار(1385). بررسی عوامل آموزشی موثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 1384 – 85، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
سیف نراقی، علی اکبر(1380). روش های اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی، نشر دوران .
 دلاور، علی (1388). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد .
8- عزیزی، حبیب ا... (1386). بررسی میزان همخوانی و هماهنگی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده درس دین و زندگی سال سوم دبیرستان های پسرانه شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
فتحی واجارگاه، کورش (1388). اصول و مفاهیم     برنامهریزی درسی، چاپ اول، تهران: انتشارات بال .
فتحی واجارگاه،کورش و نوروززاده، رضا (1386). درآمدی بر برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی .
فرجاد، محمد علی (1375)، اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی، انتشارات الهام، چاپ دوم .
قورچیان، نادر؛  تنساز، فروغ (1374)، سیمای روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی از جهان باستان تا جهان امروز، تهران، موسسه پژوهشی و  برنامهریزی آموزش عالی، شماره 7 و 8.
لطیفی محمد کریم، بردیده محمد رضا (1382).فنون و روشهای تدریس کارگاهی، انتشارات لطیفی .
ملکی، حسن (1384) برنامه ریزی درسی؛ راهنمای عمل، انتشارات پیام اندیشه.
نورشاهی، نسرین (1384). آموزش عالی و تضمین کیفیت، ماهنامه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سال اول، شماره 11و 12، بهمن 1384.
یزدانی، حمیده (1388)، ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی .
یمنی دوزی سرخابی، محمد (1382). برنامه ریزی توسعه دانشگاهی؛ نظریه ها و تجربه ها، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .
Barnett, E. (2005). Conceptualizing Curriculum Change, University of London Institute or Education Teaching in Higher Education, Vol. 6, No.4
Sowell, E. W (1997) Curriculum: an Integrative Introduction. New York: Prentice Hall. ash, M. Y (1991) curriculum components. In: International Ency clupeid of Curriculum, edited by A. Lowy. Pergamum Press.
Stark, J., Lettuce, L., (1997). Shaping the College Curriculum Academic Plans in Action, London: Ellyn and Bacon.
Stark J., (1997). Program Level Curriculum Planning, Journal of research higher Education. 1997 – vol, 38 – no, 1.
Teichler, V., (1999). Higher Education Policy and the Word of Work Changing Conditions and Challenges, Higher education Policy. N. 12. www.elsevier. com/locate/highedpol.
Woodhouse, D (1999) quality Assurance: International trends, Preoccupations and features. Assessment and Evaluation in Higher Education. 21, 4, pp .653-743