نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزشی و دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی. کرمانشاه، ایران. مسئول مکاتبات

2 دانشــیار دانشکده کشاورزی دانشــگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی – اجتماعی دانشگاه:رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

سبک های یادگیری نقش بسزایی در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش دارند. از این رو، شناخت سبک های
یادگیری دانشجویان در جهت دهی به فعالیت های تدریس و یادگیری حائز اهمیت است. پژوهش حاضر، با هدف
شناسایی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال تحصیلی 91 - 90 با استفاده از پرسشنامه
استاندارد سبک های یادگیری کلب ) 2005 ( انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه صنعتی
کرمانشاه تش یکل دادند ) N=526 (. از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 223 نفر نمونه به روش
نمون هگیری طبقه ای چند مرحله ای به نسبت متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد
سبک های یادگیری کلب و ویژگی های دموگرافیک بود و داده های گردآوری شده با بهره گیری از نرم افزار spss16 تحلیل
گردید. نتایج نشان داد مرحله یادگیری غالب و سبک یادگیری مرجح دانشجویان مورد مطالعه، به ترتیب آزمایشگری
فعال و سبک جذ بکننده می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، بین متغیرهای سال ورود به دانشگاه، جنسیت، رشته و
دوره تحصیلی با سبک یادگیری دانشجویان رابطه معنی داری مشاهده نگردید. بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد
م یشود جهت انطباق روش های تدریس با سبک یادگیری دانشجویان و تدریس اثربخش، مدرسان دانشگاه صنعتی
کرمانشاه از روش هایی نظیر مدل سازی ذهنی و پروپوزال نویسی طر حهای مرتبط با هریک از رشته های تحصیلی
بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

اسکندری، فرزاد و مهدی صالحی (1388). "تأثیر انگیزه و علاقه بر رابطه سبک های تدریس – یادگیری و عملکرد درسی (مورد: دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان)". مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد 4، شماره: 2، 113-101.
پورآتشی، مهتاب، حمید موحد محمدی و حسین شعبانعلی فمی (1388). "شناخت سبک های یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی". مجله علوم ترویح و آموزش کشاورزی ایران. جلد 5، شماره: 1، 46-37.
حجازی، یوسف (1385). "چهار بنیان آموزش کشاورزی و منابع طبیعی". چاپ اول. تهران: نشر پونه.
رضایی ،کورش، حمیدرضا کوهستانی، زهره عنبری و فاطمه گنجه (1389). «سبک یادگیری دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اراک».  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. شماره 49، 51-44.
سرچمی، رامین و سید مسعود حسینی (1383). "رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین". مجله علوم پزشکی قزوین. سال هشتم، شماره: 30، 67-64.
سیف، علی اکبر (1385). "روانشناسی پرورشی". چاپ شانزدهم. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه .
صالحی،  شایسته،  بهرام سلیمانی،  پروانه امینی و احترام شاهنوشی (1379).  ":بررسی ارتباط سبک های یادگیری و روش های آموزشی ترجیحی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". مجله ایرانی آموزش پزشکی. جلد1، شماره: 1، 48-42.
عزیزی، فریدون، علی خانزاده و مسعود حسینی (1381). "بررسی سبک های یادگیری بر اساس نظریه کلب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. شماره: 7، 88-87.
کلباسی، سعید، محسن ناصری، غلامرضا شریف زاده و علی پورصفر(1387). "سبک های یادگیری دانشجویان پرشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند". گام های توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. دوره پنجم، شماره:1، 16-10.
معیاری، اعظم، مهدی بیگلرخانی، ابراهیم خوشرفتار و امین بیگلرخانی (1388). "مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی". گام های توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه پزشکی. دوره ششم، شماره 2، 118-110.
میرک زاده، علی اصغر، فرشته غیاثوند غیاثی، ابوالقاسم شریف زاده و مهرنوش شریفی (1388). "بررسی سبک های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان". مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-40، شماره: 4، 89-79.
ولی زاده، لیلا، اسکندر فتحی آذر و وحید زمان زاده (1385). "سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز". مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی. جلد6، شماره:2، 145-141.
یزدی، سیده منور (1388). "بررسی و مقایسه  شیوهها و  سبکهای یادگیری دانشجویان  دانشکده های مختلف الزهرا (راهکاری به منظور شناسایی مسیر حرفه ای)". مجله  اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزاهراء. دوره پنجم، شماره: 2، 145-123.
Briggs, A. (2006). Influence of matching students’ learning styles with teachers’ teaching style upon mathematics achievement. Unpublished doctoral dissertation. Walden University, PP. 1-74.
Bundy, Dan D., & Hein, Teresa L. (2001). Teaching to student’ learning styles: Approach that work. Frontiers in Education Conference. Proceedings 1999 IEEE/ASEE Frontiers in Education Conference, pp. 12C1-7 - 12C1-14.
Cano, J., & Garton, B. L. (1994b). The relationship between agriculture pre service teachers’ learning styles and performance in a methods of teaching agriculture course. Journal of Agricultural Education, Vol. 35, No. 2, PP. .01-6
Davis, G. A. (2006). Learning styles And Personality Type Preferences Of Community Development Extension Educators. Journal of Agricultural Education , Vol. 47, No. 1, PP. 90-99.
Garton, B. L., Thompson, G. W., Cano, J. (1997). Agriculture teachers and students: In concert or conflict?. Journal of Agricultural Education, Vol. 38, No. 1, PP. 38-45.
Kayes, Ch. (2005). Internal validity and reliability of Kolb’s learning style inventory version 3 (1999). Journal of Business and Psychology, Vol. 20, No. 2, PP. 249-257.
Kolb, David., & Kolb, Alice (2005). The Kolb learning style inventory. Experience Based Learning Systems, Inc. Hay Group. PP. 1-72.
Mughal, F., & Zafar, A. (2011). Experiential learning from a constructivist perspective: Recoceptualizing the Kolbian cycle. International Journal of Learning & Development, Vol. 1, No. 2, PP. 27-37.
Phipps, L.J., & Osborne, E.W., Dyer, J.E., & Ball, A.L. (2008). Handbook on agricultural education in public schools. 6th Edition. Clifton Park, NY: Thomson Learning, Inc.
Whittington, M. S., & Raven, M. R. (1995). Learning and teaching styles of student teachers in the Northwest. Journal of Agricultural Education, Vol. 36, No. 4, PP. 10-17.
Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. R., & Cox, P. W. (1977). Field – dependent and field independent cognitive styles and their educational implications. Review of Educational Research, 471, 1-64.