نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سبک های تفکر و نوع نگاه مدیران به مسائل پیرامون خود م یتواند به عنوان یک مؤلفه مهم در ارتباط با توسعه و
بالندگی سازمانی و رهبری سازمان نق شآفرینی نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سبک های تفکر مدیران
آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص های رهبری تحولی انجام شد. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری
شامل 72 مدیر آموزشی شاغل در مدارس بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو
پرسشنامه سبک های تفکر )استرنبرگ، 1997 ( و سبک رهبری تحولی )بس و اولیو، 1985 ( استفاده شد. داد هها در
سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که: مدیران آموزشی مورد بررسی به سبک های نوع اول در دسته بندی زانگ و استرنبرگ
گرایش بیشتری داشت هاند و در سبک های تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی در مقایسه با دیگر سب کها
نمره بالاتری داشته اند. رفتار مدیران از حیث انطباق با شاخص های رهبری تحولی به دو شاخص انگیزش الهام بخش
و ملاحظات فردی نزدیک تر بوده است. ضمن آن که، رفتار مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن انطباق بیشتری با
شاخص های رهبری تحولی داشته است. بین سبک های نوع اول، دوم و سوم با یکدیگر رابطه معناداری وجود داشته است؛
اما بین هیچ یک از سبک های تفکر با شاخص های رهبری تحولی رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

استرنبرگ، رابرت. جی (1381). سبک های تفکر، ترجمه علاالدین اعتمادی اهری و علی اکبر خسروی، تهران: پژوهش دادار.
اطهری، عاطفه (1388).  “رابطه نگرش کارکنان به سبک رهبری تحولی مدیران با میزان بهسازی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
امامی پور، سوزان و شمس اسفندآباد، حسن (1386). سبک های یادگیری و شناختی (نظریه ها و آزمون ها)؛ تهران: سمت.
انصاری رنانی، قاسم و ارسطو، ایمان (1384). رابطه هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین در مدیران صنعت بیمه، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت. صص:1-14
توانگر، زهرا (1383). “ بررسی تحلیلی رابطه بین سبک های تفکر و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شیراز”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
حسینی سرخوش، سید مهدی (1389). چارچوب مفهومی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 30، صص: 59- 72.
حقیقت جو، زهرا و همکاران (1387). «رابطه سبک تفکر و کار آفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور»، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی، دوره هفتم ،شماره اول، بهار، صص 20-13.
رضوی، عبدالحمید؛ و احمد علی شیری؛ (1384). “ بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان”، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 12، سال چهارم، تابستان 84، صص 107-86.
زارعی، عبدالرسول (1385). “ بررسی رابطه بین انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز”، پایانه کارشناسی ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز.
سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و حجازی، الهه (1384).روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه .
 سروقد، سیروس؛ رضایی، آذرمیدخت و معصومی، فائزه (1389). رابطه ی بین سبک های تفکر با خود کارآمدی جوانان دختر و پسر  پیش دانشگاهی شیراز، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه ،سال اول، شماره ی چهارم، صص 133-154.
سیف، علی اکبر (1383).روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات آگاه.
شکری، امید و دیگران (1388). “ کاربرد پذیری نظریه خود مدیریتی روانی استرنبرگ در موقعیت های تحصیلی: سبک های تفکر و پنج رگه شخصیتی”، مجله علوم  تربیتی، دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صص 286-279.
کشتکارن، علی و دیگران؛ (1387). “ بررسی رابطه بین انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستان های شیراز. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 7، شماره 4، صص: 40-33.
 نویننام، غلامعباس؛ شکر کن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند (1380). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال هشتم، شماره های 3 و 4-صص: 87-104.
نورشاهی، نسرین و محمد یمینی دوزی سرخابی (1385). “ بررسی رابطه سبک شناختی و سبک رهبری در میان رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی”، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 41.
Bass, B.M. & Avolio, B. (1994). shatter the Glass ceiling: women may make better Managers. Human resource management, 33, 549-56.
Bass, B. M. & Avolio B. J. (1993).“Transformational Leadership and Organizational Culture”, Public Administration Quarterly, Vol. 17, No. l, pp.112-122.
Bass, B. M. & Avolio, B. J. (2007). Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond. Journal of European Industrial Traning, Vol 14(5). pp. .72-12
Boenke.k, Bontis .N, Distefano.j.j, and Distefano.A.C. (2003) Transformational leadership, Leadership and Organizational journal, Vol.1, No.24, p.5-6.
Cano-García, Francisco and Hughes, Elaine Hewitt(2000) ‹Learning and Thinking Styles: An analysis of their interrelationship and influence on academic achievement›, Educational Psychology, 20: 4, 413 — 430.
Cheng, Y. Y., Chang, J. F., Guey, C. C., Wun, C. L., & Chen, Y. W. (2001). A Study of Thinking Styles and Their Relevant Variables of Junior High School Principals in Taiwan, Paper presented at the AARE Conference in Fremantle, Australia, Dec. 4th, 2001.
Clarke, Tricia A. , Lesh, Jennifer J. , Trocchio, Jennie S. and Wolman, Clara(2010) ‹Thinking styles: teaching and learning styles in graduate education students›, Educational Psychology, 30: 7, 837 — 848.
Druskat V. U. (1994). Gender and Leadership Style: Transformational and Transactional Leadership In The Roman Catholic Church. Leadership Quarterly, 5(Z), 99-l 19.
Gardner, L. and Stough, C. (2002) , “Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers”, Leadership & Organization Development Journal,Vol. 23 No. 2, pp. 68-78.
Gul. H .& Ince, M.(2011) , An Empirical Research from Turkey to Determine the Relations between Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior, European Journal of Scientific Research, Vol.52 No.4 (2011) , pp.528-552.
Kim, Mihyeon. (2009) , The Relationship between Thinking Style Differences and Career Choice for High-Achieving High School Students, A Dissertation Presented to The Faculty of the School of Education The College of William and Mary in Virginia.
Mandell B. and Pherwani Sh. (2003). Relationship Between Emotional Intelligence and Transformational Leadership Style: A Gender Comparison, Journal of Business and Psychology, Vol. 17, No. 3:387-404.
Melanie S. Jones, Ed.D (2006). “ thinking style differences of female college and university presidents: a national study”. Dissertation submitted to the Faculty of the Marshall University, Graduate College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education in Educational Leadership.
NIELSEN, K. , YARKER J . , BRENNER S. -O., RANDALL R. & BORG V. (2008) The importance of transformational leadership style for the well-being of employees working with older people. Journal of Advanced Nursing 63(5) , 465–475.
Sally A. C. (1998). Gender Differences in Transformational Leadership: An Examination of Superior, Leader, and Subordinate Perspectives, Sex Roles, Vol. 39: 880-901.
Sternberg, R. (1997). Thinking styles. Cambridge: Cambridge University Press.
Stephen, Ko. (2008) , DO THINKING STYLES OF ENTREPRENEURS MATTER IN INNOVATION?, Journal of Global Business and Technology, Volume. 4, Number 2: 24-33.
 Storey, Anne(2004) ‹The problem of distributed leadership in schools›, School Leadership & Management, 24: 3, 249 — 265.
TRACEY T. M. (2002) Gender, managerial level, transformational leadership and work satisfaction, Women in Management Review, volume 17. Number :5 207-216.
Yildirima, O. , Acarb, A. C. , Bullc, S. and Sevincb, L. (2008) , Relationships between teachers’ perceived leadership style, students’ learning style, and academic achievement: a study on high school students. Educational Psychology, Vol. 28, No. 1, January 2008, 73–81.
Zhang, Li-Fang and Sternberg, Robert J.(2002) ‹Thinking styles and teachers› characteristics›, International Journal of Psychology, 37: 1, 3 — 12.
Zhang, Li-Fang. (2002) , Thinking Styles and Cognitive Development, The Journal of Genetic Psychology, 2002, 163(2) , 179–195.
Zhang, L.F. (2002) , Thinking Styles and Modes of Thinking: Implications for Education and Research, The Journal of Psychology, 2002, 136(3) , 245–261.
Zhang, L.F. (2006). Does student-teacher thinking match/mismatch matter in students’achievement? Educational Psychology, 26(3) , 395–409.
Zhang, L.F. & Higgins, Paul. (2008). The predictive power of socialization variables for thinking styles among adults in the workplace, Learning and Individual Differences 18 (2008) 11–18.
Zhang, L.F. (2008). Teachers’ Styles of Thinking An Exploratory Study, The Journal of Psychology, 2008, 142(1) , 37–55.
Zhang, L.F., (2010) , Further investigating thinking styles and psychosocial development in the Chinese higher education context, journal of Learning and Individual Differences (2010) doi:10.1016/j.lindif.2010.04.011.