نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آمار سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد آمار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نگرش دانشجویان در خصوص طرح حذف آزمون سراسری و جایگزینی آن با سوابق تحصیلی
م یپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی استان تهران در سال تحصیلی
1387 و حجم نمونه 200 نفر بوده است. ابزار گردآوری داد هها پرسشنام ه محقق ساخته می باشد. نتایج تحقیق حاکی
از آن بود که 5/ 76 درصد از پاس خدهندگان تمایل به تأثیر استعداد تحصیلی، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو
دارند. 39 درصد از پاس خدهندگان بهترین گزینه برای ورود به آموزش عالی را آزمون سراسری با تأثیر سوابق تحصیلی
م یدانند. همچنین نظر پاسخ دهندگان در مورد مهمترین عوامل ناموفق بودن برخی از داوطلبان مورد بررسی قرار
گرفت و بر اساس نتایج حاصل، 36 درصد پاسخ دهندگان عدم وجود انگیزه )بالاترین درصد( و 5 درصد پاس خدهندگان
نبود کلاس های کمک آموزشی )کمترین درصد( را اعلام داشتند. نظر پاس خدهندگان در مورد نوع ورود به آموزش عالی
مستقل از جنس و تعداد دفعات شرکت در آزمون آنهاست. نظر پاسخ دهندگان در مورد نقاط قوت و ضعف این طرح نیز
مورد بررسی قرار گرفت. 85 درصد از پاس خدهندگان اعمال سابقه تحصیلی در گزینش نهایی برای رشته های دانشگاهی
را نقطه قوت و 71 درصد آنها عدم وجود آزمونهای استاندارد و نهایی در سیستم آموزش و پرورش را نقطه ضعف این
طرح م یدانند. به نظر پاسخ دهندگان روش بهینه برای ورود به دانشگا هها، اجرای تر یکبی آزمون سراسری )با افزودن
بخش استعداد تحصیلی، هوش و مطالعات آزاد( همراه با تاثیر سوابق تحصیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

قلیپور،  رحمت الله. آقابزرگی، ملکه. «گزارش بررسی پی شنویس لایحه گزینش دانشجو»، دفتر مطالعات فرهنگی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اسفند 1385.
پاشاشریفی، حسن (1384). اصول روانسنجی و روان آزمایی. تهران، انتشارات رشد.
نورشاهی، نسرین (1377). «تحولات نظام گزینش دانشجو برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی ایران با تاکید بر تحولات بین سال های (1385-1376)». موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ص 52-51.
قلی پور،  رحمتالله. شجاعی، محمدرضا. شکوهی، مرتضی (1379). «بررسی نظام پذیرش دانشجو در ایران و ارائه الگوی مناسب». مجلس و پژوهش. سال 12. شماره 50-49:49-11.
بررسی نظام پذیرش دانشجو در کشور و ارائه الگوی پیشنهادی (مشتمل بر بررسی تطبیقی، گزارش توجیهی و طرح پیشنهادی). دفتر مطالعات فرهنگی،1384.
قورچیان، نادرقلی، آراسته، حمیدرضا، جعفری، پریوش (1383). دایره المعارف آموزش عالی، تهران:
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، جلد اول.
طرح پیشنهادی سنجش و پذیرش دانشجو برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی- دفتر طرح و آمار- سازمان سنجش آموزش کشور، ویرایش87.
مجلس شورای اسلامی- مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات - مردادماه سال 1392.
گزارش داخلی دفتر طرح و آمار - سازمان سنجش آموزش کشور، سال 1390.
زوییک،ربه کا (1390). درآمدی بر آزمون های ورودی در آموزش عالی .یادگارزاده، غ؛ ذوالفقارنسب ،س. تهران: روناس.
عرب مازار، علی اکبر (1371)، «نگرش سیستمی به مسائل آموزش عالی ایران»، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
کاردان، ع. م. (1381). مبانی گزینش دانشجو. در مجموعه مقالات سمینار بررسی  روشها و مسائل آزمون های ورودی دانشگاه ها (صص .218-207). اصفهان: خانه ریاضیات اصفهان.
نی کنژاد، عبدالحسین (1381)، « دانشگاه ویژه، روشی نو در پذیرش دانشجو »، مجموعه مقالات سمینا بررسی روش ها و مسائل آزمون های ورودی دانشگاه ها، اصفهان.
آقازاده، احود (1377)، «اصول حاکم بر گزینش دانشجو در برخی از ممالک موفق جهان»، دانشگاه علامه طباطبایی.
دارابی، جعفر(1380). رابطه جو خانواده، پایگاه اجتماعی و مکان کنترل با انگیزش پیشرفت در دانش اموزان سال سوم متوسطه. در سال تحصیلی 77-78. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره سوم، دوره هفدهم، صص 21-38.
ابوالقاسمی، عباس (1381). بررسی میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان و اثر بخشی دو روش درمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی. پایان نامه دکتری روان شناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
قارون، معصومه (1385)، «تاثیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوار بر تقاضا برای آموزش عالی ،»فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 40، صص 110-91.
نوغابی،  محسن (1386).  تاثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پی شدانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی. فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 91، صص 71-101.
وحیدی،  پریدخت،  تجدید،  تثبیت یا تشدید تقاضای اجتماعی آموزش عالی ،کدام یک،  چرا ،چگونه، نخستین همایش بررسی مسائل و مشکلات و چشم انداز دانش آموختگان آموزش عال ،پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ،9 و 10 خرداد 1379، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
صادقی، ن (1378).  بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت داوطلبان معدل بالای) 19-20( در کنکور سراسری 1377، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا .
بهرامی، فاطمه   (1376)، بررسی عوامل موثر بر اضطراب دانش آموزان متوسطه دختر و پسر شهر اصفهان. شورای تحقیقات آموزش و پرورش اصفهان.
سبحانی، ع؛ شهیدی، م (1386). «آسیب شناسی کنکور و بررسی امکان حدف آن در پدیرش دانشجو». دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 13: 181-161 حج فروش، ا.(1381). بررسی آسیب های کنکور بر برنامه های درسی دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی و ارائه ی روش مناسب برای رفع آسیب ها. تهران: موسسه پژوهشی برنامه درسی و نوآوری های آموزشی.
نوغابی،  محسن (1386). تاثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پی شدانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی. فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 91، صص 71-101.
Nasser Abu-Alhija, Fadia (2007). Large0scale testing: benefits and pitfalls. Studies in Educational Evalution, 33 (2007) 50-68.
Fishman, j.A., & Pasanella, K.A. (1960). College Admission- Selection Studies, American Educational Research Association.
USA Today. (Mars 2005). SAT improves, but states are brewing up a better.
Academic Search Premier. [Retrieved from: http://search.epnet.com/login. aspx]
Zeidner, M. (1992). How do high school and college students cope with test situations? British Journal of Educational Psychology, 66, 115-128
Benson, J., Bandolas, D. L., & Hutchinson, L. (1994). Modeling test anxiety among males and females. Anxiety, Stress, and Coping, 7, 137- 148.