نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و استاد راهنمای پایان نامه

3 استاد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس و استاد مشاور پایان نامه

4 دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و استاد مشاور پایان نامه

چکیده

امروزه دانشگاه ها به عنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید، کارکنان و دانشجویان
قابل تصور است که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته می شود و نقش سرمایه ای دانشگاه به خوبی مشخص
و مورد توجه جامعه و دولت می باشد. برهمین اساس، فرایند مدیریت دانش از رسالتهای اصلی یک دانشگاه به شمار
م یآید و در کشور ما هم به دلیل وجود مراکز، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های متعدد، این رسالت مورد توجه و
انتظار بوده است و همه ساله هزینه هنگفتی صرف آزمایش و خطا در خصوص تصمی مگیری روسا و مدیران دانشگاهی
م یگردد. حال برای رسیدن به این رسالت و کاهش هزینه های ناشی از آزمایش و خطا در تصمیمات مدیران و خصوصا
روسای دانشگاه ها، ایجاب م یکند تا با مستند سازی تجارب زیسته مدیریتی روسای دانشگا هها و بازیابی و استفاده از آن
تجارب، ضمن انجام این رسالت دانشگاه، پاسخگوی نیازهای ذینفعان داخلی و خارجی دانشگا هها با حداقل هزینه و در
کمترین زمان ممکن نیز بود. انتقال تجربه روسای دانشگاه نیازمند حلقه اتصالی به نام برنامه دانشگاه است و برای انجام
این امر لازم است اصول و ساز و کار مستند سازی تجربیات سازمانی روسای دانشگاه ها و فرهنگ سازی و آموزش لازم در
حوزه های متصور فردی، دانشگاهی و فرا دانشگاهی روسای دانشگاه ها شکل گیرد و روسای دانشگاه ها بپذیرند که اقدام به
مستندسازی تجارب مدیریتی، برای همه مدیران بعدی نوعی فرصت است و اقدام دانشگا هها به تدوین و تصویب مقرراتی
که بتواند انتقال تجربه مدیریتی را نهادینه نماید و به شک لگیری فرهنگ انتقال تجربه مدیریتی منجر شود، ضرورت دارد
و در دنیای معاصر نیز فراخوانی، تقویت، توسعه و انتشار دانش سازمانی از طریق مستندسازی تجارب مدیران به عنوان
یکی از محورهای اساسی مدیریت دانش، همواره مورد توجه می باشد.

کلیدواژه‌ها

الهی، شعبان؛ آذر، عادل؛ و رجب زاده، علی. (1384). طراحی مدل تجربه سازمانی. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار ،8، 65 -78 .
جعفری مقدم، سعید. (1385). مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش .تهران: نشر مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم.
جعفری مقدم، سعید. (1385). گلچینی از اندیشه های مدیریت (گزیده مطالب ماهنامه پیام مدیریت)،مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
جعفری مقدم، سعید. (1385). تحلیلی بر فرایند طراحی و تدوین مطالعات موردی (راهنمای مستندسازی تجربیات برای دانشجویان و مدیران صنعت)، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 11، زمستان.
جعفری مقدم.سعید. (1382). مستندسازی تجربیات مدیران: از دیگاه مدیریت دانش . کرج: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
حسینی، سیده مریم. (1388). مستندسازی و ارائه الگویی برای تسهیم اطلاعات و دانش حاصل از فرآیند تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی،تحقیقات و فناوری: از طریق اقدام پژوهی .
طرح پژوهشی درون سازمانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
رضوانیان، اویس؛ و متولیان، سیدعلیرضا. (1385). کسب دانش مدیران ارشد؛ دستاوردها و چالش ها، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه.
سلیمی، قاسم. (1391). طراحی و تبیین مدل تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
شکرزاده، صادق. (1391). طراحی الگوی توسعه منابع انسانی بر اساس نظام مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور)مطالعه موردی: سازمان انرژی اتمی ایران(، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
عمادزاده، مصطفی. (1384)، اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان،چاپ بیست و سوم.
قنادان، محمود. (1386)، کلیات علم اقتصاد، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، چاپ اول.
متولیان، سید علیرضا. (1391). ارایه الگویی کاربردی در مستند سازی تجارب مدیران و خبرگان سازمان. تدبیر، شماره 242، ص 38 – 43.
مدنی بروجنی، امیرحسین. (1386). نقش مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان در توسعه دانش در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ارائه راهکارهای مناسب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
موسی خانی، محمد؛ حسن قلی پور، طهمورث؛ و وظیفه، زهرا. (1392). ارایه مدل تبیین رابطه فرایند های مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی، پژوهش های مدیریت عمومی ،شماره 22، ص 49 – 76.
مهرعلیزاده، یدالله؛ و عبدی، محمدرضا. (1390). نظام مدیریت دانش تجربه ی سازمان امور مالیاتی کشور، چاپ اول، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
مهرعلیزاده، یدالله. (1388). نظریه های نوین مدیریت: مباحث نظری و عملی، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
میرسعیدی، سید مهدی. (1377). مستندسازی تجربیات، مجله پیام پتروشیمی، شماره 43.
Aldowaisan T.A, and Gaffer L.R.( 1999). Business Process reengineering and approach for process maping, omega, 27 (5).
Awad, E. M., & Ghaziri, H.M. (2010). Knowledge management. New Delhi, India: PHI Learning Private Limited Biloslavo, R & Trnavcevic, A. (2007).Knowledge Management Audit in a Higher Educational Institution: A Case Study, Knowledge and Process Management, 14 (4), 275–286.
Denton K., (1994), “Designing in customer sat is faction”, International Management, January, Feb.
Desouza, K. C. & Paquette, S. (2011). Knowledge management: An introduction. New York:Neal Schuman Publishers, Inc.
Goddard A. (1998). Facing up to market forces. Times Higher Educational Supplement, 13, 6–7.
www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=109862&sectioncode=26.
Kidwell, J. J., Vander, K.M., & Johnson, S.L. (2000). Applying corporate knowledge management practices in higher education. Educause Quarterly, 4, 28-33.
Laszlo,K.C.,Laszlo,A.(2002).Evolving Knowledge for Development: The Role of Knowledge  Management in a Changing World. Journal of  Knowledge Management Vol.6,No.4, P.400-412.
Lee, J.-H., & Kim, Y.-G. (2001). A stage model of organizational knowledge management: a latent content analysis, Expert Systems with Applications, 20(4), 299-311.
Lee, H. (2007). Department chairs perceptions of knowledge management strategies in colleges of education: Measurement of performance and importance by organizational factors. Northern Illinois University. ProQuest Dissertations andTheses.
Mabey I., (1995), “Managing learning building a self directed work team”, Rutledge.
Metcalfe, A. S. (2006). Knowledge management and higher education: A critical analysis. London: Information Science Pub.
Metcalfe, A. S. (2008). The political economy of knowledge management in higher education. In Jennex, M. E. (Ed.), Knowledge management: Concepts, methodologies, tools, and applications, pp. 2301-2313. Hershey, PA: Information Science Reference.
Muniz,A.E.(2013). The  Retention of  tacit knowledge in Higher learning administration. Baker College Flint, Michigan. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of Business administration: leadership.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How
Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
OECD .(2003).Organisation for Economic Co-operation and Development .
Rothwell, W. J. (2010). Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within. New York: American Management Association.
Rowley, J. (2000) .Is higher education ready for knowledge management? International Journal of Educational Management, 14(7), 325-332.
Serban AM, Luan J. (2002). Overview of knowledge management. In Knowledge Management: Building a competitive advantage in higher education: New Directions for Institutional Research, Serban AM, And Luan. J (eds.), Jossey-Bass: San Francisko; 5–16.
Thompson, j. (1997). “Lead with vision”, ITP, spring, pp, 215-223. ITP.
Wallace, Simon; “The ePMbook” 2007.
Wiig, K. M. (2000). Knowledge Management: An Emerging Discipline Rooted in a Long History in Knowledge Horizons. In The Present and the Promise of Knowledge Management, Edited by Charles Despres &Daniele Chauvel, Butterworth–Heinemann.
Young,R.(2010).Knowledge Management:Tools & Techniques Manual. Japan, APO, P.2-5.