نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبرد های مقابله ای،
هیجان های پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر، 397 دانشجو
) 172 پسر و 225 دختر( که با استفاده از روش نمون هگیری چندمرحله ای انتخاب شدند به مقیاس اهما لکاری تحصیل ی )سولومون
و راثبلوم، 1984 (، پرسشنامه راهبردها یهای مقابله ای )فولکمن و لازاروس، 1986 (، پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی
)زاژاکووا، لینچ و اسپنشادی، 2005 (، پرسشنامة سبک های اسنادی )پیترسون، سیمل، بیی‌ر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن، 1982 (
و پرسشنامة هیجانات پیشرفت )پکران، گوئتز، تیتز و پری، 2005 (، پاسخ دادند. در این مطالعه به منظور آزمون روابط ساختاری در
مدل مفروض، از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطة بین باورهای خودکارآمدی
تحصیلی با راهبردهای مقابله انطباقی و هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطة بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی با
راهبردهای مقابلة غیرانطباقی و اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطة راهبردهای مقابلة
انطباقی با هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و رابطة بین هیجانات پیشرفت مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار
بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که رابطة بین راهبردهای مقابله غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی، مثبت و معنادار و رابطة
بین هیجانات پیشرفت منفی با اهمال کاری تحصیلی نیز مثبت و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین سبک های
اسنادی برای موقعیت های مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و رابطه بین سبک های اسنادی برای موقعیت های منفی با اهمال کاری
تحصیلی منفی و معنادار بود. در نهایت، نتایج نشان داد که 50 تا 68 درصد از واریانس نمرات اهما لکاری تحصیلی از طریق منابع
اطلاعاتی مختلف در الگوهای مفروض تبیین شد. نتیج هگیری: در مجموع نتایج مطالعة حاضر همسو با مجموعه تلاش های مفهومی
در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت معاصر، نشان داد که در پی شبینی اهمال کاری تحصیلی از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی
و اسنادهای علّی، راهبردهای مقابل های و هیجانات پیشرفت از نقش بسیار مهمی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

اردانی، آ. (1390). خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای مقابله ای به عنوان میانجیگرهای ارتباط  کمالگرایی و اضطراب امتحان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
آقاتهرانی،م . (1382). اهمال کاری )تعلل ورزیدن(؛ بررسی علل، راه کارها و درمان. نشریه معرفت .شماره 64.
آلبرت، آ. و جیمز نا ل،و. (1389). روان شناسی اهمال کاری، ترجمه محمد علی فرجاد، موسسه امید، تهران.
تمدنی، م. حاتمی، م. رزینی، ه. (1390). خودکارآمدی عمومی،  اهمالکاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصل نامه روان شناسی تربیتی شماره هفدهم، سال ششم.
حسین چاری، م. و دهقانی، یوسف. (1387). پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظام های آموزشی، شماره 4.
خداپناهی، م.ک. (1390). انگیزش و هیجان . انتشارات  سازمان مطالعه و تدوین  کتب  علوم انسانی  دانشگاهها (سمت). 396 صفحه چاپ سیزدهم.
سپهریان، ف. حسین زاده، م. (1390).. تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک های مقابله و اهمال کاری تحصیلی در دانش جویان.  اندیشه های نوین تربیتی،  دانشکده علوم تربیتی و رانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره 7، شماره 4، ص93-77.
شکری، ا. (1389). آزمون اثر بخشی برنامۀ مداخله ای ایمن سازی روانی دانشجویان در برابر تجارب هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا . مقالۀ پژوهشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کدیور، پروین. (1388).روانشناسی یادگیری . انتشارات  سازمان مطالعه و تدوین  کتب  علوم انسانی  دانشگاهها (سمت). 299 صفحه، چاپ دوم.
کرمی،د. (1388). میزان شیوع اهمال کاری در دانش جویان و ارتباط آن با اضطراب، مجله اندیشه و رفتار، دوره ی چهارم، شماره ی 13.
گودرزی،ا. (1391). ارزیابی های شناختی، خوش بینی، راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی: تحلیل معادلات ساختاری الگوی تبادلی تنیدگی-مقابله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
مرتضایی، ز. (1390).. بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی در  دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارتهای حل مساله. پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ی روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.
مطیعی، ح.، حیدری، م. و صادقی، م. (1391). پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس مولفه های خودتنظیمی در  دانشآموزان پایه ی اول دبیرستان های شهر تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال هشتم، شماره 24.
Afari, E., Ward, G., & Khine, S. M. (2012). Global Self-Esteem and SelfEfficacy Correlates: Relation of Academic Achievement and Self-Esteem among Emirati Students. International Education Studies. 5(2): 33-48.
Artino, J.D., Jones, I. (2012). Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning. Internet and Higher Education, 15 (170–175).
Atkinson, J.w., & Feather, N.T., (1966). A theory of achievement motivation. new york: wiley.
Balkis, M., Duru, E., & Duru, S., (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5 (18-32).
Bandura, A. (1993). “Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning.” Educational Psychologist 28: 117-148.
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of Human Behavior. V. S. R. (Ed.). New York, New York: Academic Press. 4: 71-81.
Bandura,A .(2001). guide for construction self-efficacy scales. stanford,ca,usa: stanford university.
Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J.(2003). Resilience in response to life stress: the effects of coping style and cognitive hardiness. Personality and Individual Differences, 34 (77-95).
Bendicsen, H.K. (2009). Guide to Psychoanalytic Developmental Theories. New York, NY: Springer New York. 49–54. ISBN 978-0-387-88454-7.
Bennett, K., Adams, A., &. Ricks, J. 2012. Pessimistic Attributional Style and Cardiac Symptom Experiences: Self-Efficacy as a Mediator. Academic journal article from North American Journal of Psychology,14(2); 37-49.
Bipp, T., Steinmayr, R., & Spinath, B. (2008). Personality and achievement motivation: relationship among Big Five domain and facet scales, achievement goals, and intelligence. Personality and Individual Differences, 44, 1454-1464.
Bong, M., & Richard R., C. (1999). comparison between self-concept and self efficacy in academic cultivations. Research, educational psychologist. 34(3). 139-153.
Bong, M., (2004). Academic Motivation in Self-Efficacy,Task Value, Achievement Goal Orientations, and Attributional Beliefs. Ewha Woman’s University, Seoul, Korea.
Byrne, B. M. (2001). Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum Associates, Inc. Cambridge University Press.
Camgoz, S. M., & Tektas O. O. 2008. Academic Attributional Style, SelfEfficacy and Gender: A Cross-Cultural Comparison. social behavior and personality, 36 (1), 97-114.
Chow, H. P. (2011). Procrastination among undergraduate students: effects of emotional intelligence, school life, self-evaluation, and self-efficacy. Alberta journal of educational research, 57(2), 234-240.
Daniels, M., & Stupnisky, H.(2012). Not that different in theory: Discussing the control-value theory of emotions in online learning environments. Internet and Higher Education, 15(222–226).
Dettmers, C., Trautwein, I., Lüdtke, M., Goetz, T., Frenzel, I., & Pekrun, R. (2010). Students’ emotions during homework in mathematics: Testing a theoretical model of antecedents and achievement outcomes. Contemporary Educational Psychology, 36 (25–35).
DeFreitas, S. C. (2011) . Differences between African American and European American first-year college students in the relationship between selfefficacy, outcome expectations, and academic achievement. Social Psychology of Education. 15(1); 109-123.
Devonport, T., & Lane, A. M. (2006). Relationships between self-efficacy, coping and student retention. Social behavior and personality, 34(2), 127138.
Dinthera M., Dochyb, F., &, Segersc, M. (2011). Factors affecting students’ self-efficacy in higher education. Educational Research Review. 6( 2) 95– 108.
Flett, G.L., Stainton. M., Hewitt. P. L., Sherry. S. B., & Lay. C.(2012). Procrastination Automatic Thoughts as a Personality Construct: An Analysis of the Procrastinatory Cognitions Inventory. Cognitive-Behaviour, 10.1007/s10942-012-0150-z.
Folkman, S. (1984). Personal control and stress and coping processes:Theoretical analysis. Journal of Personality and Social Psychology. 6, 839-852.
Folkman, S., Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48 (1), 150-170.
Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1986). Stress process and depressive sympthomology. Journal of Abnormal Psychology. 95, 107-113.
Garnefski, N., Boon, S., & Kraaij, V. (2003). Relationships between cognitive strategies of adolescents and depressive symptomatology across different types of life events. Journal of Youth and Adolescence, 32, 401–408.
Glanz, K., & Schwartz, M. D. (2008). Stress, coping and health behavior. In: K. Glanz, B. K. Rimer & K. Viswanath, (Eds.), Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. (pp. 211-236) Jossey-Bass: Wiley.
Goetz, T., Cronjaeger, L., Frenzel, I., Lüdtke, M., & Hall, N.C. (2009). Academic self-concept and emotion relations: Domain specificity and age effects. Contemporary Educational Psychology, 35 (44–58).
Goetz, T., Frenzel, I., Hall, N.C., & Pekrun, R. (2007). Antecedents of academic emotions: Testing the internal/external frame of reference model for academic enjoyment. Contemporary Educational Psychology, 33 (9–33).
Goetz, T., Nett, E., Martiny, E., Hall, N., Pekrun, R., Dettmers, A., & Trautwein, B. (2012). Students’ emotions during homework: Structures, self-concept antecedents, and achievement outcomes. Learning and Individual Differences, 22(225–234).
Gonzales, N.A .Atals(2001) on the limits of copig: interaction between stress and coping for inner-city adolescents. journal of adolescents research, 16,372-395.
Gonzales, N., Tein, J., Sandler, I., & Friedman R. (2001). On the limits of coping: Interaction between Stress and coping for inner city adolescents. Journal of Adolescents Research, 16 (372-96).
Gutiérrez-Doña, B., Lippke, S., Renner, B., Kwon, S., & Schwarzer, R. (2009). How self-efficacy and planning predict dietary behaviors in Costa Rican and South Korean women: A moderated mediation analysis. Applied Psychology: Health & Well-Being, 1, 91–104.
Nathan C. Hall N.C., Gradt, S. E., & Goetz, T. (2011). Attributional Retraining, Self-Esteem, and the Job Interview: Benefits and Risks for College Student Employment. The Journal of Experimental Education. 79(3); 318-339.
Hannok, W. (2011). Procrastination and Motivation Beliefs of Adolescents: A Cross-Cultural Study. Thesis of PhD degree, Psychological Studies in Education, Department of Educational Psychology, University of Alberta.
Hee, S. E. (2011). The relationships among procrastination, flow, and academic achievement. Social behavior and personality .proquest science journals. )2(93, .902
Hewitt, P.L., Flett, G.L., & Mosher, S.W. (1992). The Perceived Stress Scale: Factor structure and relation to depression symptoms in a psychiatric sample. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 14, 247257.
Jernigan, C. G. (2004). What do students expect to learn? The role of learner expectancies, beliefs, and attributions for success and failure in student motivation. Current Issues in Education [On-line], 7(4). Available: >http:// cie.ed.asu.edu/volume7/number4/>
King, M., McInerney, A., & Watkins, B.(2012). How you think about your intelligence determines how you feel in school: The role of theories of intelligence on academic emotions. Learning and Individual Differences, .)918–418( 22
Klassen, Robert M., Krawchuk, Lindsey L., Rajani, Sukaina. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology. 33( 4), 915–931.
Lazarus, R. S. (1993). Coping theory and research: Past, present and future. Psychosomatic Medicine, 55, 234–247.
Lazarus, R. S. (2001). Toward better research on stress and coping. American Psychologist, 55, 665-673.
Lazarus, R.S. (2006). Stress and Emotion: A new synthesis. New York: Springer.
Lazarus,r.s. and Folkman,S.(1984).Stress,Appraisal and Coping, New York:Springer. A classic text book on stress and coping responses.
Leea, E . (2005). The Relationship of Motivation and Flow Experience to Academic Procrastination in University Students. The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development. 166(1), 5-15.
Luszczynska, A., & Schwarzer, R. (2005). Social cognitive theory. In M. Conner & P. Norman (Eds.), Predicting health behaviour (2nd ed. rev., pp. 127–169). Buckingham, England: Open University Press.
Lichtenfeld, D., Pekrun, R., Stupnisky, H., Reiss, N., & Murayama, T. (2012). Measuring students’ emotions in the early years: The Achievement Emotions Questionnaire-Elementary School (AEQ-ES). Learning and Individual Differences, 22 (190–201).
Linnenbrink, G., & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, 36(1–3).
Maor O, Leiser D. (2013). Lay psychology of the hidden mental life: Attribution patterns of unconscious processes. Conscious Cogn. 22(2):388-401.
Marchand, C., Gwen, P., Gutierrez, I., Antonio, R. (2012). The role of emotion in the learning process: Comparisons between online and face-to-face learning settings. Internet and Higher Education, 15(150–160).
Matthews, G., Schwean, V.L., Campbell, S.E., Saklofske, D.H., & Mohamed,  A. R.(2000). Personality, self-regulation, and adaptation. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation. San Diego: Academic Press.
Moneta, I., Giovanni, B., Spada, R., & Marcantonio, M. (2009). Coping as a mediator of the relationships between trait intrinsic and extrinsic motivation and approaches to studying during academic exam preparation. Personality and Individual Differences, 46(664–669).
Ormrod, J. E. (2006). Educational psychology: Developing learners (5th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall.
Olubusayo, A., Lecturer, S., & Otedola. m. (2010) Academic Procrastination in Mathematics: Causes, Dangers and Implications of Counselling for Effective Learning. International Education Studies. 3 (3); 93-107.
Park, S. & Sperling, R. (2012). Academic Procrastinators and Their SelfRegulation. Psychology, 3(1) 12-23.
Pekrun, R. (2005). Progress and open problems in educational emotion research. Learning and Instruction, 15(497–506).
Pekrun, R., Frenzel, A., Goetz, T. , & Perry, R. P. (2002). The Control-Value Theory ofAchievement Emotions:An Integrative Approach toEmotions in Education. University of Munich, University of Manitoba, (13-40).
Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2006a). Achievement goals and discrete achievement emotions: Atheoretical model and prospective test. Journal of Educational Psychology, 98(583–597).
Pekrun, R., Frenzel, A., Goetz, T., & Perry, R. P. (2006b, April). Control-value theory of academic emotions:How classroom and individual factors shape students’ affect. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, California.
Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T., & Perry, R. P. (in press). The controlvalue theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotions in education. San Diego: Academic Press.
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002a). Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational Psychologist, 37(91–106).
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W, & Perry, R. P. (2002b). Positive emotions in education. In E. Frydenberg (Ed.), Beyond coping: Meeting goals, visions, and challenges. Oxford, UK: Elsevier, (149–174).
Pekrun, R. (2007). Emotions students’ scholastic development. R.P. Perry and J.C. Smart (eds.), the Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education: An Evidence-Based Perspective, (pp. 553–610). Springer.
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A., Barchfeld, P., & Perry, R. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36 (36–48).
Penley, J., Tomaka, J. (2002). Associations among the big five emotional responses and coping with acute stress. Personality and Individual Differences, 32 (1215-28).
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (1984b). Content analysis of verbatim explanations: The CAVE technique for assessing explanatory style. Unpublished manuscript, Virginia Polytechnic Institute and State University.
Peterson, C., & Steen, T. A. (2002). Optimistic explanatory style. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 244– 256). New York: Oxford University Press.
Quad, R. (2006). Overcoming procrastination. Retrieved 26 August 2009 from >http://ub-counseling.buffalo.edu/stressprocrast.shtml>
Rogers, P., Qualter, P., Phelps, G., & Gardner, K.(2006). Belief in the paranormal, coping and motional intelligence. Personality and Individual Differences, 41(1089-1705).
Schier, M. F., Carver. C. s,. & Bridges. M. W.(1994). Distinguishing optimism from neuroticism(and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevalution of the life orientation test. Journal of personality and social psychology, 67, 1063-1078.
Schreiber, J. B., Stage F. K., & King, j. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor Analysis results: a review. The Journal of Educational Research. 99 , 323-338.
Seifert, T.L.(2004). Understanding student motivation. Educational Research, Vol. 46, No. 2.
Seligman, M.F.P (1991). Learned optimism. Knopt. New York Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness. New York: Free Press.
Shankland, A., França, M., Genolini, G., Guelfi, F., & Ionescu, L. (2009). Preliminary study on the role of alternative educational pathways in promoting the use of problem-focused coping strategies. European Journal of Psychology of Education, 4 (499-512).
Silk, J. S., Morris, A. S., Kanaya, T., & Steinberg, L. (2003). Psychological control and autonomy granting: Opposite ends of a continuum or distinct constructs? Journal of Research on Adolescence, 13, 113-128.
Şirin. E.F. (2011). Academic procrastination among undergraduates attending school of physical education and sports: Role of general procrastination, academic motivation and academic self-efficacy. Educational Research and Reviews, 6 (447-455).
Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (Eds.). (2002). The handbook of positive psychology, New York: Oxford University Press.
Supplee, H., Shaw, S., Hailstones, N., & Hartman, M. (2004). Family and child influences on early academic and emotion regulatory behaviors. Journal of School Psychology, 42 (221–242).
Soric, I., & Ancic, J. (2008). Learning strategies and causal attributions in second language learning. Review of Psychology, 15(1-2), 17-26.
Sorić, I., & Palekčić, M. (2009). The role of students’ interests in self-regulated learning: The relationship between students’ interests, learning strategies and causal attributions. European Journal of Psychology of Education, 4 ( 545-565).
Stober, j., & Pekrun, R. (2004). Advances in test anxiety research (editorial). anxiety, stress, 8 coping, 17(3),205-211.
Skinner, E. A,. Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H.(2003).Searching for the structure of coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping. Psychological Bulletin, 129, 216-269.
Tamjid, A., Bin Babaa. M. S., Tamjid, H., & Gholipour, R. (2013). Information security – Professional perceptions of knowledge-sharing intention under self-efficacy, trust, reciprocity, and shared-language. Computers & Education. 68, 223–232.
Timothy L. Seifert . (2004). Understanding student motivation. Educational Research, 46(2).
Tirii, K., & Nokelainen, P. (2011). The influence of self-perception of abilities and attribution styles on academic choices: implications for gifted education.Roeper Review. 33(1); 26-32.
Troia, G.A. (2009). Instruction and assessment for struggel on writers. A devision Guilford Publications, Inc.
Turner, J. E., Goodin, J. B., & Lokey, C. (2012). Exploring the Roles of Emotions, Motivations, Self-Efficacy, and Secondary Control Following Critical Unexpected Life Events. Journal of Adult Development. 19( 4), 215-227.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scale. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.
Williams. J.G., Stark, S.K. & Foster. E.F. (2008). The Relationships among Self-Compassion, Motivation, and Procrastination. Journal of psychological research, 1 (37-44).
Wood, F., & Bell, A. (2008). Predicting interpersonal conflict resolution styles from personality characteristics. Personality and Individual Differences, .)131–621(54
Yoon, C.H.(2009). Self-regulated learning and instructional factors in the scientific inquiry of scientificially gifted Korean middle school students. Gifted Child Quarterly, 53,23(203-216).
Zeidner, M., & Hammer, A. L.(1992). Coping with missile attack: resources, strategies, and outcomes. Journal of personality, 60, 709-7.