نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی.دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مطالعه حاضر باهدف بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این پژوهش توصیفی همبستگی از نوع رگرسیون بود که به شیوه نمونه‌گیری طبقه ای-تصادفی 308 نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1394 از طریق سه پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت (1950)، هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم‌افزار spss21مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد : الف) بین جهت‌گیری مذهبی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0p<). ب) بین هوش اخلاقی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0p<). ج) هر دو بعد جهت‌گیری مذهبی بیرونی و درونی و مؤلفه‌های درستکاری، مسئولیت‌پذیری و بخشش (مؤلفه‌های هوش اخلاقی) از توان پیش‌بینی تعهد زناشویی برخوردار هستند. با توجه به یافته‌ها توجه بیشتر به نقش باورهای مذهبی و هوش اخلاقی در افزایش تعهد زناشویی در تمامی نهادهای جامعه به‌ویژه خانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه ملی ضروری می‌نماید

کلیدواژه‌ها

اصغری، فرهاد و قاسمی جوبنه، رضا( .1392). بررسی رابطه هوش اخلاقی و گرایش های مـذهبی بـا رضـایت زناشـویی درمعلمان متأهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال4، شماره1: 84 ـ66.
جان بزرگی م،1386، جهت گیری مذهبی و سلامت روان ،پژوهشدر پزشکی،31(4):350-345.
خانجانی وشکی، سحر؛ سلیمی، سمانه؛ صفربیگی، شهناز؛ صدیقی؛ اکرم و شاه سیاه، مرضیه. (1393). تأثیر آموزش زوج درمانی شناختی رفتاری اسلام محور بر تعهد زناشویی. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال 10، شماره 3: 537 ـ.525. 
خداپناهی، محمد کریم و خاکسار بلادجی، محمدعلی. (1384).  رابطـه جهـت گیـری  مـذهبی و سـازگاری روان شـناخت ی در دانشجویان. مجله روانشناسی35، سال9، شماره3: 320 ـ311. 
زارعی، سلمان و حسینقلی، فاطمه( .1392). پیش بینی تعهد زناشویی بر پایه عواطف خودآگاه(شرم و گناه)و تمایزیافتگی خود در دانشجویان متأهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال4، شماره1: 133 ـ114. 
شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک. (1388). بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال11، شماره3: 238 ـ233.
صدیقی، اکرم؛ صفربیگی، شهناز؛ محبی، سیامک و شاه سیاه، مرضیه. (1393). بررسی رابطه جهت گیری مذهبی بـا سـازگاریزناشویی زوجین. مجله دین و سلامت، دوره2، شماره1: 56 ـ49. 
عسگری، پرویز؛ پاشا، غلامرضا و آذرکیش، مریم. (1390). مقایسه تعهد زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنـانشاغل و خانه دار. مجله اندیشه و رفتار، دوره 6، شماره21: 60 ـ53. 
قنبری هاشم آبادی، بهرام علی؛ ورزنه، ابوالفضل؛ اسمعیلی، معصومه و فرحبخش، کیومرث. (1390). رابطه بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال2، شماره3: 60 ـ39.
کریمیان، نادر؛ کریمی، یوسف و بهمنی، بهمن( .1390). بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس  گناه بـا تعهـد زناشـوییافراد متأهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده ، سال1، شماره2: 256 ـ243. 
محمدی، بهناز؛ زهرا کار، کیانوش؛ داورنیا، رضا و شاکرمی، محمد( .1393). بررسی نقش دینداری و ابعـاد آن در پـ یش بینـی  تعهد زناشویی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی. مجله دین و سلامت، دوره2، شماره1: 23 ـ10.
Al‐Mabuk, R. H. Enright, R. D., & Cardis, P. A. (1995). Forgiveness education with parentally love‐deprived late adolescents. Journal of Moral Education,24(4), 427-444.
Boos L. 2009, Commitment Communication and Length of Marriage: Scratching the seven-year Itch, Wichita State University: Proceedings of the 5th Annual GRASP Symposium: 16-7.
Brown, E., Orbuch, T. L., & Bauermeister, J. A. (2008). Religiosity and marital stability among black american and white american couples*. Family Relations,57(2), 186-197.
Call, V. R., & Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital stability.Journal for the Scientific Study of Religion, 382-392.
Entezar, R. K., Othman, N., Kosnin, A. B. M., & Panah, A. G. (2011). Relation between Emotional Intelligence and Forgiveness with Marital Satisfaction.International journal of fundamental psychology and social sciences, 1, 21-25.
Fiala, W. E., Bjorck, J. P., & Gorsuch, R. (2002). The religious support scale: Construction, validation, and cross-validation. American Journal of Community Psychology, 30(6), 761-786.
Fincham, F. D., Beach, S. R., & Davila, J. (2007). Longitudinal relations between forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology, 21(3), 542-545.
Freedman, S., & Knupp, A. (2003). The impact of forgiveness on adolescent adjustment to parental divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 39(1-2), 135-165.
Gall, T. L. (2006). Spirituality and coping with life stress among adult survivors of childhood sexual abuse. Child abuse & neglect, 30(7), 829-844.
Gordon KC, Baucom DH, Snyder DK. 2005, Treating couples recovering from infidelity: an integrative approach, J Clin Psychol, 61(11), 1393-405
Gordon KC, Hughes FM, Tomcik ND, Dixon LJ, Litzinger SC. 2009, Widening Spheres of impact: The role of Forgiveness in Martial and Family Functioning. J Family Psychology, 23(1),1-13.
Haseley, J. L. (2006). Marital satisfaction among newly married couples: Associations with religiosity and romantic attachment style.
Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. (2008). The Threefold Cord Marital Commitment in Religious Couples. Journal of Family Issues, 29(5), 592-614.
Lichter D, Carmalt J. 2009, Religion and marital quality among low- income couples, Social Science research, 38 (1),168-87.
Mattingly BA, Wilson K, Clark EM, Bequette AW, & Weidler DJ. 2010, Foggy Faithfulness: Relationship quality, religiosity, and the perceptions of dating infidelity scale in an adult sample, J Fam Issues, 31(11),1465–80.
Sadeghi L, Samani S.2011, Components of couple’s sexual relationship: a moral perspective, Procedia Social l and Behavioral Science, 30 (3),1616-19.
Swann, W. B., Hixon, J. G., & De La Ronde, C. (1992). Embracing the bitter “truth”: Negative selfconcepts and marital commitment. Psychological Science, 3(2), 118-121.