نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا

چکیده

ادراک فرایندی است که از طریق آن، احساس، یعنی اطلاعاتی که از اندام‌های حسی گرفته شده است، به کل سازمان‌یافته و معناداری تبدیل می‌شود. اهمیت ادراک از آن جهت است که دنیای اطراف ما را منظم و زمینه را برای شناخت فراهم می‌کند. از طرفی دستیابی به ادراکی سامان‌یافته از روابط و اصول حاکم بر جهان و در نهایت شناختی متعادل، الفبای ورود به دنیای آفرینش هنری است. هنرمند جهت بازنمایی و خلق اثر هنری نیازمند ادراک سازمان یافته است. در این پژوهش فرض بر آن است که ادراک هنرمند به واسطه‌ی انجام برخی تمرینات (که در متن بدان ها اشاره شده است) بهبود یافته است. جهت اثبات این فرضیه در این پژوهش از ابزاری به نام "آزمون اشکال هندسی پیچیده آندره ری" استفاده شده است.  این آزمون همچنین این امکان را به ما می‌دهد که بدانیم یک ادراک به کندی صورت گرفته است و یا با سرعت ایده آل. پژوهش حاضر در صدد است به دو سؤال اساسی پاسخ دهد. اول این که کسب مهارت‌های هنری چه تأثیری بر عملکرد ادراک افراد می‌تواند داشته باشد؟ و دوم این که کسب مهارت‌های هنری چه تأثیری بر زمان واکنش افراد می‌تواند داشته باشد؟ بدین منظور60  آزمودنی شامل 30 نفر هنرجوی شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی و 30 نفر از میان افراد عادی (غیر هنری) در این پژوهش شرکت کرده‌اند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آماری استفاده شده است. مقایسه‌ی نمرات، بین دو گروه هنرجویان هنرهای تجسمی و افراد غیر هنری که تحت تعلیم هنری خاص قرار نگرفته‌اند، تفاوت معنی‌داری را در معیارهای سازمان ادراکی نشان می‌دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمون، دو معیار سنجش سازمان ادراکی افراد، شامل کیفیت ترسیم و سبک ترسیم) روند مراحل ترسیم)، در گروه غیر هنری،  ضعیف تر از گروه هنری است. همچنین در گروه هنری فرآیند ادراک در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به گروه غیر هنری اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها

اتکینسون، ریتا ال و همکاران.1393  ، زمینه ی روانشناسی هیلگارد، ویراست جدید، ترجمه ی محمـد  نقـی  براهنـی  .تهـران : انتشارات رشد.
بهرامی، هادی.1391 ، آزمون های روانی -مبانی نظری و فنون کاربردی .تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
پور حسین، رضا؛ معزز، رقیه؛ بشارت، محمدعلی.1389 ، مقایسه حافظه دیداری تجسمی در کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم (بر اساس تست شکل تجمعی آندره ری)، فصلنامه علوم روان شناختی، سال نهم، شماره36 ، زمستان.
کرمی، ابوالفضل. 1391 ، آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی .تهران: انتشارات روان سنجی.
یار محمدیان، احمد.1386 ، بررسی توان مقیاس هوش کتل و آزمون حافظه بصری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان ، نشریه پژوهش های تربیتی و روان شناختی، دانشگاه اصفهان سال سوم شماره اول، بهار و تابستان.
Ghafarian Shayestegi Mina & Hamid Alizadeh, (٢٠١٤). Effect of Visual-Perceptual Exercise. Based on Frostig Model on Reading Improvement in Dyslexic Student. Journal of European Academic Research. http://www.euacademic.org  [Accessed ٥ May ٢٠١٤]
Hauser, PeterC, Julie Cohen, Matthew W.Gpye & Daphne Barelier, (٢٠٠٦). Visual Constructive and Visual Motorskills in Deaf Native Signes. Journal of Deaf Studies and Deaf Education: Oxford. http://www.[Accessed ٥ May ٢٠٠٠٦]
McManus I. C. , Rebecca Chamberlain, Phik-Wern Loo, Howard Riley & Nikola Bbrunswick (٢٠١٠). , Exploring the Relations Between Drawing Ability, Visual Memory, Accuracy of
Copying, and Dyslexia . Journal of Psychology off Aesthetics, Creativity and the Arts, Vol ٤, No ١
Mother, George, (٢٠١١). Essentials of  Sensation and Perception. New York: Routledge.