نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه سمنان

4 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این پژوهش، آزمون روابط ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان با نقش میانجی توانمندسازی آنان در دبیرستان‌های شهر یاسوج بود. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود شرکت‌کنندگان 201 نفر از معلمان (111 مرد، 90 زن) دبیرستان‌های شهر یاسوج در سال تحصیلی 93-92 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس‌های نقش گروه‌های آموزشی، کیفیت عملکرد و توانمندسازی را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که نقش گروه های آموزشی به طور مستقیم بر توانمندسازی اثر ساختاری دارد. نقش گروه های آموزشی به طور مستقیم بر کیفیت عملکرد اثر ساختاری دارد. نقش گروه‌های آموزشی به طور غیرمستقیم با میانجی توانمندسازی بر کیفیت عملکرد تأثیر دارد. نتیجه میگیریم نقش گروه‌های آموزشی می‌تواند به طور مستقیم توانمندسازی و کیفیت عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نقش گروه‌های آموزشی به طور غیر مستقیم و با واسطه توانمندسازی می‌تواند کیفیت عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. تلویحات کاربردی یافته‌ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

سبحانی جو، حیاتعلی( 1382). بررسی تأثیر عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مـدیران بـرپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان در دبیرستان های روزانه شهرستان شـیراز، پایـان نامـهکارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی.
شیخ دارائی، هما( 1382). ارزشیابی عملکرد گروه های آموزشی بر اساس شرح وظایف آن در منطقه شاهین شهر سال تحصیلی 82-81 اصفهان، تهران: پژوهش، سازمان آموزش و پرورش.
زرانی نژاد شیرازی، آیدا( 1391). بررسی رابطه بین خودراهبری یادگیری دانشجویان با ادراک
آنان از کیفیت عملکرد اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد فیروزآبـاد.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشـی، دانشـکده  علـوم تربیتـی و روانشناسـی،دانشگاه شیراز.
خانعلیزاده، رقیه؛ کردنائیچ، اسدا...؛ فانی، علی اصـغر و مشـبکی، اصـغر( 1389). رابطـه بـینتوانمندسازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مـدرس.) پـژوهش نامـه مدیریت تحول، 2 (3)، 45-20.
Ayupp, K., & Chung Th. H. (2010). Empowerment: Hotel Employees’ Perspective. Journal of Industrial Engineering and Management, 3(3), 561-575. 
Back, K. & Baruch, S. (2007). Working Orders in Limit-Order Markets and Floor Exchanges, Journal of Finance, 62, 1589-1621.
Beach, D. M., & Reinhartz, J. (2000). Supervisory leadership: Focus on instruction. Boston: Allyn and Bacon.
Blanchard, K. H., Carlos, J. P., & Randloph, A. (2003). Empowerment Take More Than One Minute, Barret-Koehler: Sanfrancisco.
Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of Teacher Empowerment on Teachers’ Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Schools. Teaching and Teacher Education, 20, 277–289.
Chang, L. Ch. & Liu, Ch. H. (2008). Employee Empowerment, Innovative  Behavior and Job Productivity of Public Health Nurses: A CrossSectional Questionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies, 45, 1442–1448.
Darby, J. (2006). The Effects of the Elective or Required Status of Courses on Student Evaluations. Journal of Vocational Education and Training, 58, 19-29.
Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). Learning in the ٢١st Century: A Framework for Research and Practice. London: Routledge/Falmer.
Heine, R., & Maddox, E. (2008). Student Perceptions of the Faculty Course Evaluation Process: An Explanatory Study, Proceedings of ASBBS, 15(1).
Hismanoglu, M., & Hismanoglu, S. (2010). English Language Teachers’ Perceptions of Educational Supervision in Relation to Their Professional Development: A case study of Northern Cyprus. No vitas-ROYAL (Research on Youth and Language) 4 (1), 16-34.
Hoy, W. K., & Miskle, C. G. (2008). Educational Adminstration. New York Graw Hill Companies. Seventh Edition.
Jiang, J. Y., Sun, L. Y., & Kenneth, S. L. (2011). Job Satisfaction and Organization Structure as Moderators of the Effects of Empowerment on Organizational Citizenship Behavior: A Self-Consistency and Social Exchange Perspective. International Journal of Management, 28(3).
Laschiger, K. S., & Finegan, J. (2005). Using Empowerment to Build Trust and Respect in the Workplace, Nosecone, 23(1), 6-13.
Lippin, T. M. (2001). Empowerment Base Health and Safety Training & Development, Alexandria: 5(7), 54.
Oliva, P. F., & Pawlas, G. E. (2004). Supervision for today’s Schools, (7th Ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Savage, S. (2001). Empowerment, Available, Available.(http://Faculty.Valencia .CC.US).
Spritzer, G. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement and Validation, the Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
Wiles, J., & Bondi, J. (2000). Supervision: A guide to Practice, (5th Ed.). Upper Saddle River, N.J.: Merrill.
Zepeda, S. J. (2007). Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts  (2nd Ed.).  NY:Eye on Education.