نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای تأثیر تصویر ذهنی (برند) دانشگاه بر خودپنداره تحصیلی  دانشجویان دانشگاه است. طرح کلی این پژوهش کمی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان (پسر- دختر) دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و دانشگاه لرستان به تعداد 1200 که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، که از این تعداد 400 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای با تخصیصی مناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش 2 پرسشنامه محقق ساخته تصویر ذهنی از دانشگاه و خودپنداره تحصیلی  هستند که به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تصویر ذهنی (برند) از دانشگاه 79/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودپنداره  78 /0 می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی اسپیرمن، t دو گروه مستقل، کلولموگرف، اسمیرنف و فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نوع نگاه به تصویر ذهنی (برند) از دانشگاه و خودپنداره تحصیلی در بین دانشجویان دو دانشگاه علامه طباطبایی و لرستان یکسان نیست. همچنین بین نمرات تصویر ذهنی از دانشگاه با نمرات محیط عام، محیط دانشگاهی و محیط غیردانشگاهی با خودپنداره تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دیده می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

باقری، مصباح الهدی؛ عرفانی فر، اکبر( 1389)، طراحی مدل مولفه های موثر بر تصویر سـازمانی دانشـگاه امـام صـادق (ع)،فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره دوم- پاییز و زمستان 1389.
پرکی ویلیام دبیلو؛ خودپنداری و موفقیت تحصیلی، میرکمالی محمد، مترجم. تهران: انتشارات سیطرون: 1387.
حسینی، میرزاحسن؛ فرهادی نهاد، رومینا( 1391)، شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه ، فصلنامۀ اندازه گیری تربیتی شمارة 8 ، سال سوم، تابستان 91. 
حسینی، میرزا حسن؛ احمدی نژاد، مصطفی؛ قادری نوشهر، سمیه( 1391)، بررسـی تـاثیر تصـویر ذهنـی دانشـگاه بـر رفتـاردانشجویان ، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال پنجم، شماره اول، زمستان 1391.
رقیبی، مهوش؛ مینا خانی، غلامرضا( 1390) ، ارتباط مدیرت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره، فصلنامه دانـش و پـژوهش درروان شناسی کاربردی، سال دوازدهمف شماره چهارم، زمستان 1390.
رمضانی، خسرو .( 1379)خودپنداری .یاسوج .انتشارات فاطمیه.
کلر، کوین لین( 1389) ،" مدیریت استراتژیک برند "، ترجمه عطیه بطحایی ، تهران، سیته
موسوی، سیدعلی محمد؛ کافی ماسوله، سید موسی؛ امیر پورتالش، فروزنده( 1377). تهیه و تدوین آزمون سازگاری تحصـیلیدانشجویان، معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر مشاوره دانشجویی .
مهرمحمدی، محمود .( 1381) برنامه در سی :نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها . مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.
میلر، جی .پی .( 1982) نظریه های برنامه ریزی درسی. ترجمه ی محمود مهر محمدی  1379تهران :انتشارات سمت.
میکائیلی نیلوفر، افروز غلامعلی و قلیزاده لیلا؛( 1390) ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکـرد  تحصـیلی  دانـش  آموزان دختر. مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان (1391) دوره ی1 ، شماره ی 103 -90.
نورمحمدیان، مژده .(1385) بررسی رابطه عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان .پایـان  نامه کارشناسی ارشد .چاپ نشده دانشگاه شهید باهنر .دانشکده ادبیات و علوم نسانی .گروه علوم تربیتی.
هاشمی، سیدمهدی  .(1374)خودانگاره و پیشرفت تحصیلی . ماهنامه پیوند .شماره .188 ص 47-44.
Ahmed, W. & bruinsma, m. (2006). A structural model of self concept, autonomous motivation and academic performance in cross cultural perspective. Electronic journal of research in educational psychology, vol. 4, no. 10, p: 551-576.
Arpan, L.M., Raney, A.A and Zivnuska, S.(2003).A congnitive approach to understanding university image. Corporate Communication: An International Journal.8 (2), 97-113.
Atilgan, E., Akinci, S., Aksoy, S. and Kaynak, E. (2009). Customer – based brand equity for global brands: a multinational approach. Journal of Euromarketing, 18(2), 115-132.
Bandura, A. (1980). Self-referent thought: The development of self-effecacy. In J. Flavell & L.D. Ross (eds.), Cognative social development: Frontiers and possible futures. New York: Cambridge University Press.
Bandura, A (1989). Perceived self-efficacy in the exercise of personal. agency psychologist 2, 411, 24.
Baumgarth, Carsten, & Schmidt, Marco. (2010). How strong is the business-to-business brand in the workforce? An empirically-tested model of internal brand equity in a business-to-business setting. Industrial Marketing Management, 39(3), 1250-1260 .
Bernstein, D. (1984), Company Image and Reality: A Critique of Corporat Communications, Eastbourne: Holt, Rhinehardt and Winston.
Burmann, Christoph, & Zeplin, Sabrina. (2005). Building brand commitment: a behavioral approach to internal brand management. Brand Management, 12(4), 279-299 .
Burmann, Christoph, Zeplin, Sabrina, & Riley, Nicola. (2009). Key determinants of internal brand management success: An exploratory empirical analysis. Journal of Brand Management, 16(4), 264-284 .
Enochs, W.K., Ronald, C. B., (2006). Social Adjustment of college freshman: The important of gender and living environment College Student Journal. Vol. 40, Issue. 1.
Friedlander, L. J., Reid, G. J., Shupak N., Cribbie, R., (2007). Social support, self- esteem, and stress as predictors of adjustment to university among first- year undergraduates. Journal of College student Development. Vol. 48, N. 3.
Duarte, P.O., Alves,H.B and Raposo,M.B.(2010).Understanding university image: a structural eqution model approach .International Review on Public and Non-Profit Marketing, 7,21-36.
Huddleston. ,Jr., and Karr, M.B.(1982).Assessing college image. College and university, 57(4),364-370.
Kazoleas, D., Kim.  and Moffit ,M.A (2001).Institutional image: a case study.
Corporate communication: An International Journal.6 (4), 205-216.
Kimpakorn, Narumon, & Tocquer, Gerard. (2009). Employees' commitment to brands in the service sector: Luxury hotel chains in Thailand. Journal of Brand Management, 16(8), 532-544 .
King, Ceridwyn, & Grace, Debra. (2010). Building and measuring employee-based brand equity. European Journal of Marketing, 44(7/8), 938-971 .
Landrum, R.E., Turrisi, R. and  Harless, C.(1998). University image: the assessment and modeling. Journal of Marketing for Higher Education .9(1), 53-68.
LeBlanc, Gaston & Nguyen, Nha (1996), "Cues used by customers evaluating corporate image in service firms", Intevnational Journal of Service Industry Management, Vol. 7.
Lee, Betty Kaman (2004), "Corporate Image Examined in a Chinese-Based Context: A Study of a Young Educated Public in Hong Kong, " Journal of Public Relations Research, Vol. 16.
Leong, F. T. L., Bonez, M. H., (1997). Coping styles as predictors of college adjustment among freshman. Counseling Psychology Quarterly, Vol. 10.
Maltz, M. [Psychology of communication and control]. Zerehsaz J , Shamshiri B. 4th ed. Tehran: Chapkhosh; 2002: 202-50. 
Marsh, H., Craven, R.G., & Debus, R. (1991). Self-concept of young children 4 to 8 years of age: Measurement and multidimensional structure. Journal of Educational Psychology, 83, 377-392.
 
Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. Perspectives on Psychological Science, 1, 133–163. 
Mendaglio, Pyryt, M (2003). Self-concept and Giftedness. Northridge World Council for Gifted and Talented children 18, 2.
Morey, A.I.(1971).Image and selection; An examination of the images of three university of California campuses.paper presented at the meeting of the California education research association, an Diago, Calif,April 29-30.
Oh, Mi-Young (2001), South Korean Attitudes toward Foreign Subsidiaries of Multinational Corporations (MNCs): The Hnfluence of Corporate Image and Country of Origin Image, and the Presence of Halo Effect, Southern Illinois University.
Robinson, R.T. (2003). Cloothing Behavior, Body Cathexis, and Appearance Management of Women Enrolled in a Commercial Weight Loss Program. Partial fulfillment ofthe requirements for the degree of Doctor of Philosophyin Clothing and Textiles, Blacksburg, Virginia. Shamloo S. [Psychopathology]. 4th ed. Tehran: Mehr; 1984: 50-80.
Simms, C.D. and  Trott, P.(2006).The perceptions of the BMW mini brand:the importance of historical associations and the development of a model. Journal of Product & Brand Management.15 (4), 228-238.
 Sevier,R.A.(1994).Image is everything—strategies for measuring, changing, and maintaining your institutions image. College and university, 69(2), 60-75. 
Sung ,M. and Yung, S. u(2008) 2008).Toward the model of university image :the influence of brand personality, external prestige, and reputation . Journal of Public Relations Research,20(4),357-376.
Tomlinson- Clarke, S., (1998). Dimension of adjustment among college woman. Journal of College Student Development. V. 39, N.4.
Wang , X and Yang , Z . (2010). The effect of brand credibility on consumers brand purchase intention in emerging economics: The moderating role of brand awareness and brand image. Journal of Global Marketing, 23(1), 177-188. 
Woosley, S., (2003). How important are the first few weeks of college? The long term effects of initial college experience. College Student Journal.