نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ofogh55

چکیده

در مقاله حاضر ضمن توجه به اهمیت مستند سازی تجارب مدیران به تحلیل کیفی اصول مستند سازی تجارب روسای دانشگاه پرداخته و در نهایت براساس مصاحبه صورت گرفته با خبرگان ، ساختار فرایند مستندسازی، ارزیابی و انتشار تجربیات به عنوان یک چارچوب و با روش علمی و کاربردی طراحی شد. ساختارطراحی شده از شیوه های مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک ، مدیریت کیفیت، مدیریت ارزیابی عملکرد، مدیریت فناوری اطلاعات و نیز تکنیک­هایی همچون مورد نویسی، خاطره نویسی، سخنرانی، تهیه فیلم و... الهام گرفته است و براساس مفهوم سازمان یادگیرنده طراحی و تدوین شده است. بر اساس این ساختار، فرایند نظام مستندسازی تجربیات مدیران از یک فرایند سه مرحله ای تبعیت می­کند. این مراحل عبارتند از:برنامه ریزی مستند سازی، 2- اجرای مستند سازی، 3- پایش ،کنترل،تسهیم. هریک از این مراحل نیز به فعالیت ها و سپس گام های مختلف درهرفعالیت تقسیم می­شود که مستند ساز را به نتیجه منطقی و مورد نظر می­رساند.
 
 

کلیدواژه‌ها

اسلامیان، مریم. (1387). طراحی و تدوین الگوی مستند سازی تجارب مدیران دانشگاه شهیدبهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. 
الهی، شعبان؛ و احمدی، علی اکبر. (1379). مستندسازی تجربیات در فرایند مدیریتاستراتژیک. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 48 و 49، ص 53-72. 
الهی،شعبان؛ بهاری فر، علی؛ و صالحی، علی.(1384). طراحی ساختار نظام مستندسازیتجربیات سازمانی مدیران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 42، ص 23 -52. 
انواری رستمی،علی اصغر؛ و شهائی، بهنام. (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش وتجربه. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره2، ص 3 -18.
تقی زاده، هوشنگ؛ و ضیایی حاجی پیرلو، مصطفی.(1392). ارایه مدل روابط مولفههایتسهیم دانش در موسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مطالعهموردی). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 10 ، ص 59-84.
جعفری مقدم، سعید. (1389). مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش. تهران: نشر موسسه تحقیقات و   آموزش مدیریت، چاپ سوم.
حاجی زین العابدین، محسن. (1385). دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: سازماناسناد و کتابخانه ملی ایران، جلد 3. ص 1740 -1738.
دری، بهروز؛ و محمود صالحی، مهدی. (1389). مدیریت تجربه، مبانی، رویکردها، و روش- های بکارگیری مدیریت تجربه. تهران: انتشارات سرآمد. 
زمانی،اصغر.(1394). تدوین الگوی مستند سازی تجربیات سازمانی روسای دانشگاههای دولتی کشور.پایان نامه دکتری،دانشگاه شهید بهشتی.
زمانی،اصغر؛قهرمانی،محمد؛توفیقی،جعفر؛ و ابوالقاسمی ،محمود(1393). مستندسازی تجربیاتروسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی، فصلنامه پژوهش در نظامهایآموزشی، سال هشتم، شمارة بیست و هفتم،ص 7 -34 
عربیون،ابوالقاسم؛عباسی،فاطمه؛بسته نگار،مهرنوش؛عبدی،علی.(1393). مدیریت دانش و پیادهسازی الکترونیکی اسناد در سازمان های فناور(مطالعه موردی شرکت آب و فاضلابغرب و شهر کهای غرب استان تهران).دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی،شماره 24،ص35 -46
فرامرز، مرتضی. (1390). بررسی و ارزیابی چگونگی نحوهی مستندسازی فرایندهای پژوهشو فناوری در مدیریت آموزش، دومین همایش ملی مدیریت وفناوری. تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت. 
فروزان، منصوره. (1391). ثبت تجربیات. رشد مدرسهی فردا، شماره 4، ص 26 – 27. 
گلدوست جویباری، یاسر؛ اسلامیان، مریم.(1389). مستندسازی تجربیات مدیران. تهران: انتشارات بهآوران. 
متولیان، سید علیرضا. (1391). ارایه الگویی کاربردی در مستندسازی تجارب مدیران وخبرگان سازمان. تدبیر، شماره 242، ص 38 – 43.
محبوب، علی. (1388). مستندسازی تجربیات، راهکار برون رفت از بحران. تهران: انتشاراتآموزش و سنجش.
محمدرائی،سعیده؛شامی زنجانی، مهدی؛موسی خانی ،محمد.(1393). شناسایی و رتبه بندیاصول راهنمای استقرارموفقیت آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدلAPQC . پژوهشنامۀپردازش و مدیریت اطلاعات،دوره 3، شماره 1 ،ص62. 
میرسعیدی، سید مهدی؛ و صدر طهوری، سید علی اصغر. (1375). مستندسازی تجربیات. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 33 و34، ص  61-57.
نیکبخش کیوانی، فرزانه؛ و دری، بهروز. (1392). نقش مدیریت تجربه در حل مسائلمدیریتی و سازمانی. نهمین کنفرانس توسعهی منابع انسانی.
Argote, L. (2013). Organizational learning: Creating, retaining, and transferring knowledge. Springer Science.     Business Media New York.
Atashgar ,K.(2015). “A Structural Traceability Approach to Explicate Knowledge Focusing on Know-how”, International Journal of Science and Engineering Investigations . vol. 4, issue 44: 31 – 39.
Baxter ,H. C. ( 2015 ) . Specialized knowledge transfer: Accelerating the expertise development cycle . 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) and the Affiliated Conferences,Procedia Manufacturing 3,1465 – 1472. Available online at www.sciencedirect.com
Becker, Karin; Ghedini, Cinara. (2005). A documentation infrastructure for the management of data mining projects. information and softwarw technology. 47 (1,2): 95-111.
Chen,C. Zhang, Z. Chen,L and Lv,Y.(2015). Research on the Factors of the Process of the Tacit Knowledge in Knowledge Service Enterprises.The Open Cybernetics & Systemics Journal, 9, 1776-1782
Drucker, P. (2013). People and performance. United Kingdom. Routledge
Durst, S. & Wilhelm, S. (2012). Knowledge management and succession planning in SMEs. Journal of Knowledge Management, 16 (4), 637-649.
Li ,X. Zhou, C. & Hu,H. ( 2014). "From craftsman’s control to managerial control-A research on tacit knowledge explicitation in scientific management," Science and Technology Management Research, pp.193204.
Mamta, B., & Jayanthi, R. (2012). Enhancing the teaching-learning process: a knowledge management approach. International Journal of Educational Management, 26(3), 313-329.
Marcelino, I. Gois,J. Laza, R.& Pereira, A (2015). Using ICT for Tacit Knowledge Preservation in Old Age. Ambient Intelligence - Software and Applications,Advances in Intelligent Systems and Computing 376, :75-83
Mezghani,E. Exposito,E Drira,K .( 2016). A collaborative methodology for tacit knowledge management: Application to scientific research, Future Generation Computer Systems, Volume 54, 450-455
Nishad Nawaz,M.& Gomes,A.M.(2014).Review of Knowledge Management in Higher Education Institutions. European Journal of Business and Management. Vol.6, No.7:71-79.
Skyrme, D.J. (2002). The 3cs of Knowledge sharing: culture. Coopetition and Commitment. Available at: http//www.skyrme.com/ UPDATES/J64‌- F1.htm. (sep 23, 2011).
Smith,C. De Beer,M. Bruce Mason ,R.(2015).Tacit Knowledge Sharing Behavior, WithinA Relational Social Capital Framework, In A South African University Of Technology, The Journal of Applied Business
Research,Vol. 31, Number 6 ,p.p.1089-1104
Todorović, M.L; Petrović, D.C; Mihića, M. M; Obradović,V. Lj; Bushuyev, S. D.(2015). “Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management”,International Journal of Project Management,Vol. 33, Issue 4, p.p. 772–783.