نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد کرمان

2 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه ازاد واحد کرمان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان می باشد. روش انجام این پژوهش به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه تجربی و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان در سال تحصیلی 95-94 تشکیل داده اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی – خوشه ای 40 نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور (2001) بود. نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس دو متغیره نشان دهنده ی این است که سطح معنی داری کمتر 05/0 است. یعنی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تاثیر دارد. و همچنین مقدار برابر 637/0 است که نشان دهنده ی این است درصد (637/0) قابل توجهی از تغییرات انگیزه پیشرفت و هدف گذاری بر اثر آموزش موقعیت کنترل است.

کلیدواژه‌ها

اصغرنژاد، ط, خداپناهی، م؛ حیدری، م.(1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی، مجله روانشناسی، سال هشتم، شماره 3، 218-22.
براهنی، م.، (1369). انگیزش و هیجان، تهران» انتشارات امیر کبیر، 36.
بهرامی، ف.(1383). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر منبع کنترل، پایان نامه دوره دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی
حسن زاده، ر.(1381). رابطه بین انگیزش (درونی-بیرونی) منبع کنترل (درونی-بیرونی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مجله نوآوری های آموزشی، شماره 2، 120-107.
خدایاری فرد، م. (1379). کاربرد مثبت نگری در روان درمانگری با تأکید بر دیدگاه اسلامی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دوره جدید، سال پنجم، شماره 1، 24-1.
خدوی، 1؛ وکیلی مفاخری، 1.(1390). رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز، سال چهارم، شماره 13، 66-45.
شولتز، د.(1377). روانشناسی شخصیت؛ ترجمعه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش.
شولتز، د, شولتز، س.(1392). تاریخ روانشناسی نوین؛ ترجمه سیف، علی اکبر؛ پاشا شریفی، حسن؛ علی آبادی، خدیجه؛ نج، جعفر، تهران: رشد.
طالب زادگان، میترا.(1378). بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موفق دختر سوم راهنمایی شهر اهواز، شورای تحقیقاتی استان خوزستان.
مسعودنیا، ابراهیم.(1386). بررسی رابطه منبع کنترل و استراتژی های مقابله در دانشجویان دانشگاه یزد، فصلنامه مطالعات روانشناختی، دوره 3، شماره 4، 142-123.
Ames, C., and Archer, J., (1988). Achievment goals in the classroom, students, learning strategies and Motivation processes, Journal of Educational psychology. pp.,260-267.
Brunstien, J.C., & Maier, G.W., (2005). Aimplicit and self-attributed motives to achive: Two separate but interacting needs, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.89, pp.205-222.
Chang, D. H. (2012). Coal and self – evaluative influences during children cognitive skills learning. American educational research Journal. 33, 359-382.
Locke, E.A & latham,G.p. Goal setting theory: theory building by in duction, in: K. Smith & M.A. Hitt(Eds), Great minds in management the process of theory development, new York: oxrord university pess. Pp. 128-150.
Lefrancois, Guy, R. (1991). Psychology for teaching. Thomson information/ publishing group. Wadsworth publishing company, California.
Elliot, A & McGregor, H, (2001). A 22 achievement goal framework, Journal of personality and social psychology, 80(3), 501-519.
Hoppe, F., (1930). Erfolg and misserfolg, Psychologishe forschung, Vol.14, pp.1-62.
Putwain, D. W. & daniels, R. A. (2010). Is the Relationship betweenCompetence Beliefs andTestAnxiety Influenced by Goal Orientation ?Learning and Individual Differences, 20 (1), 8-10.
Ratter, J.B. (1966). "Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement". Psychological monographs: general and applied. 80:1(whole No. 906).
Roussel, P., Elliot, A., & Feltman, R. (2010). The influence of achievement goals and social goals on help-seeking from peers in an academic context, A European University of Bretagne. Campus La Harpe, University of Rennes II.
Shabazz, Kh. M. (2007). The effects of environment and age on locus of control, self efficacy, and self esteem of military and non-military students' academic achievement, Touro University International, 149 pages, ISSN: 3295350.
Winer, J. (2004). Do Peer relationships foster behavioral adjustment in children with learning disabilities, learning disability Quarterly, 27 (1), 291-300.