نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در آزمونهای سراسری مانند آزمون کارشناسی ارشد که سنجش داوطلبـان توسـط یـک معیـار واحـد
صورت میگیرد، به دلایل مختلفی از جمله متفاوت بودن آموزش مقطع کارشناسی از جنبههای مختلفی
مانند استاد، شیوه ارزشگذاری، امکانات آموزشی و بسیاری از عوامل دیگر و در نتیجـه عـدم یکسـانی
معدل کارشناسی داوطلبان و همچنین یکسان نبودن انگیزههای ادامه تحصیل دانشجویان پسر و دختر که
باعث یم شود سطح متفاوت تحصیلی در میان دختران و پسران ایجاد گـردد و بـه نـوعی مـیتوانـد در
نتیجه نمره در آزمون کارشناسی ارشد افراد اثرگذار باشد. این موضوع در گروههای مختلـف آموزشـی
نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود، در این پژوهش بررسی فوق به صورت مـوردی بـرای گـروه علـوم
انسانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است
. نتایج بیان یم کند که هر دو عامـل متفـاوت بـودن عوامـل
آموزشی در مقطع کارشناسی که باعث عـدم یکسـانی معـدل کارشناسـی داوطلبـان و همچنـین سـطح
آموزش متفاوت تحصیلی در میان دختران و پسران، در نتیجه نمره در آزمـون کارشناسـی ارشـد افـراد
اثرگذار بوده است. نتایج بر اساس روشهای چند متغیره گسسته برای جداول پیشایندی سه طرفه انجام
گرفته است


کلیدواژه‌ها

شاهی، سکینه.(1370). بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای اصفهان در باره چگونگی ارزشیابیآموزشی از دبیران به منظور ارائه یک راهبرد مناسب و علمی در روند ارزشیابی آموزشـیکشور. پایاننامه کارشناسی ارشد. 
رحیمی، نامدار (1373). بررسی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد خصوصیت (جو آموزشی اثربخش) در دانشـگاه . پایـان نامـه کارشناسـیارشد.
خسروی، فروغ (1386). بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامـه درسـی کارشناسـی ارشـدرشته تکنولوژی آموزشی در کاربرد روش های مشـارکتی تـدریس، ابزارهـای فناورانـه وراهبردهای نوین آموزشی. پایاننامه کارشناسی ارشد. 
Eskandar,F. and Meshkani, M. (2004). Empirical Bayes analysis of loglinear models for a generalized finite stationary Markov chain. Metrika. 2004, vol. 59, issue 2, pages 173-191.