نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشــجوی دکتــری تکنولــوژی آموزشــی، دانشــگاه علامــه طباطبــائی، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه پیــام f.dortaj@pnu.ac.irنورکر

2 دانشیارگروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی ،ezaraii@yahoo.co

3 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی ،aliaba

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نورتهران، farajolla

5 استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی ، a.delavar@atu.ac.i

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،تعیین تأثیرآموزش از راه دور(مبتنی برموک)برعملکرد­تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز کرمان می باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در این پژوهش از نمونه‌گیری خوشه‌ای با حجم مناسب (یک کلاس در گروه آزمایش ویک کلاس در گروه کنترل) استفاده شده ،روش انتخاب نمونه، به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای می باشد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می باشند که  40 نفر از آن ها) 20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس تک و چند متغیری برای تعدیل اختلافات اولیه ( کنترل آماری اختلافات اولیه) گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد. برای بررسی عملکرد تحصیلی  دانشجویان ازآزمون استاندارد کتاب تکنولوژی آموزشی استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات عملکرد تحصیلی گروه آزمایش وگروه گواه در مرحله پس آزمون،پس از حذف اثر پیش آزمون،تفاوت معناداری وجود داردومیانگین تعدیل شده نمرات  عملکرد تحصیلی در گروه آزمایش،بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون در گروه گواه بود. متغیر آزمایشی با اندازه اثر 52/0، 52 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی کرد. بنابراین آموزش با موکبر افزایش میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس تکنولوژی آموزشی تاثیر مثبت دارد.براساس نتایج حاصله ،پیشنهاد می شوداز فناوری موکبرای غنی سازی آموزش سایردروس دانشجویان دانشگاه پیام نوراستفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها

آبیارجو، سمیه. رضوی ابراهیمی، علی و فراهی، احمد.(1390).ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش از راه دور با استفاده از کارت امتیازی متوازن،اولین همایش ملی آموزش در ایران
1404، تهران، پژوهشکده،سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، 
آخوندی، لیلا.(1382). ارزشیابی از نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان و اساتید، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. 
اسلامی، سمیه. مهاجران، بهناز و نامی، کلثوم.(1393). "بررسی رابطه بین استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران"، مجله مدیا، دوره 5، شماره 4، 27- 19. 
اعتضادی، مریم؛ عارفی، مژگان و آقا کثیری، زهره.(1388). "مشکلات مراکز آموزش از دور از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان،" دانش و پژوهش در علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، شماره 23. 
پاکزاد کوهساره، فریبا. (1390). مطالعه میزان آگاهی دانشجویان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران از نظام آموزش باز و از راه دور و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مرکز پیام نور تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. 
تقی زاده، محمد احسان. (1390). "تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور"، نامه آموزش عالی، دوره جدید، سال چهارم، شماره پانزدهم ،146-135. 
حسینی، زهرا سادات. (1390). مقایسه ارتباطات بین فردی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه مدارس شبانه و آموزش از راه دور شهرستان نیشابور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
دانشور، میترا.(1392). طراحی الگوی برنامه آموزش و پشتیبانی مدرسان آموزش از راه دور(شیوه مجازی)، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور. 
دلاور، علی و کوشکی، شیرین.(1392). روش تحقیق آمیخته، تهران: ویرایش. 
سیف، علی اکبر.(1392). روانشناسی پرورشی نوین، تهران: دوران. 
شاهرضایی، سید رسول.(1389). بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به منظور ارائه یک چهارچوب ادراکی ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی؛ 16(2( پیاپی 56))، 60-41. 
فرج اللهی، مهران؛ سرمدی، محمد رضا و نعمتی، هاشم.(1388). "مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام اموزش از دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان اموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان"، مجله اندیشه های نوین تربیتی، دوره پنجم، شماره 3. 
کشاورز، محسن. رحیمی، محسن و اسماعیلی، زهره. (1392). "بررسی میزان تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی  تربتحیدریه، دوره اول، شماره 2، 21- 13. 
محمدی، محمود. (1393). "آموزش از راه دور و مسائل مرتبط با آن". ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی،242،70-65. 
موسی رمضانی ،سونیا. (1389). تاثیر استفاده از روش آموزش چندرسانهای و سخنرانی بر یادگیری،یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس عربی دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور تهران،پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی. 
یاری، علی محمد. (1390). بررسی روند تأثیر همانندی شیوه های فرزند پروری و روابط بین فردی از طریق ایجاد رضایت در زندگی والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان و دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی. 
Brewer, A. W. (2003). The online learning (translated by Farideh Mashayekh. And Abbas Bazargan. Tehran: Agah. (in Persian).
Clark, D. (1999). Getting results with distance education. The American Journal of Distance Education, 12(1), 38-51.
Diaz, D. P. (2002). Online drop rates revisited. Online drop rates revisited. The Technology Source Archives.
Dierov, D., & Hilden, P. (2016). Leveraging Technology and Education Improves Acute Graft-Versus-Host Disease Assessment and Data Capture. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 22, 105-106.
Dorbin, J. (1999). Who’s teaching online? ITPE News, 2(12), 6-7.
Dutton, J., Dutton, M. and Perry, J. (2002), “How Do Online Students Differ From Lecture Students?” Journal of Asynchronous Learning Networks [Online], 6(1). www.sloan-c.org/publications/jaln/v6n1/v6n1_dutton.asp.
Garrison, J. A., Schardt, C., & Kochi, J. K. (2000). web – baseddistance countinuing education: a new way of thinking for studentsand instructors. Bulletin of the Medical Library Association, .712-112,)3(88
Haynes, K. J. M., & Dillon, C. (1992). Distance education: Learning outcomes, interaction and attitudes. Journal of Education for Library and Information Studies, 33, 32-42.
Holley, D. (2002). "Which room is the virtual seminar in please?" Education and Training, 44(3), 112-121.
Iverson, K. M., Colky, D. L., & Cyboran, V. (2005). E-learning takes the lead: An empirical investigation of learner differences in online and classroom delivery. Performance Improvement Quarterly, 18(4), 5-18.
Lowery, B., & Spector, N. (2014). Regulatory Implications and Recommendations for Distance Education in Prelicensure Nursing Programs. Journal of Nursing Regulation, 5(8), 24-33.
Lewin, Tamar (20 February 2013). "Universities Abroad Join Partnerships on the Web". New York Times. Retrieved 6 March 2013.
Luaran, J. E., Mohamed, Z., & Sharif, S. (2012). Using WEDPI Learning Package in Facilitating the Mastering of Information Technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 67, 208-215.
Larijani B, Zahedi F, Malek-Afzali H.(2005). Medicalethics in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J.11(5-6):1061-72.
Martin, E.E., & Rainey, L. (1993). Student achievement and attitude in a satellite delivered high school science course. The American Journal of Distance Education, 7(1), 54-61.
McDonnell, J., Jameson, J. M., Riesen, T., Polychronis, S., Crocket, M. A., & Brown, B. E. (2011). Comparison of on-campus and distance teacher education programs in severe disabilities. Teacher Education and Special Education, 34, 106–118.
Misut, M., & Pokorny, M. (2015). Does ICT improve the efficiency of learning? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 306-311.
Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
Navarro, P., & Shoemaker J. (2000). Performance and perception of distance learners in cyberspace. The American Journal of Distance Education, 14(2), .53-51
Pourasghar1,N. Rezakiamanesh, A. Sarmadi, M, Zare,H. (2016). The predictive model of academic performance of students of distance education based on individual variables self-regulation strategies and motivational beliefs, International journal of humanities and culture studies, ISSN2356-5926, page 2568-5282.
Raja Irfan Sabir, Naeem Akhtar, Waseem Bahadur,Muhammad Shoaib Sajjad and Abbas.(2014). Impact of Distance Education on Student Performance: A Case of Allama Iqbal Open University, Middle-East Journal of Scientific Research .674-274 :)3( 12
Rouhollah Khodabandelou&Siti Akmar Abu Samah.(2012). Instructional Design Models for Online Instruction: From the Perspective of Iranian Higher Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 67, 545 – 552.
Souder, W.E. (1994). The effectiveness of traditional versus satellite delivery in three management of technology master’s degree programs. The American Journal of Distance Education, 7(1), 37-53.
Trinkle, D.A. (1999). Distance Education:A means to an end, no more, no less. The Chronicle of Higher Education, A60, 6 August.275-284.
Tuncay Sevindik, & Zafer Cö mert, (2010). Using algorithms for evaluation in web based distance education. Procedia Social and Behavioral Sciences.9 (2010) .0871-7771
Urtel, M. G. (2015). Assessing academic performance between traditional and distance education course formats. Educational Technology & Society, 11(1), 322-330.
Verduin, J. R., & Clark, T. (1991). The foundations of effective practice, San Francisco: Jossey-Bass.
Williams, S. M. (2006). The Effectiveness of Distance Education in Allied Health Science Programs: A Meta-Analysis of Outcomes.American Journal of Distance Education,20(3), 178-194.
Woo, M. A., & Kimmick, J. (2000), Comparison of Internet versus lecture instructional methods for teaching nursing research. Journal of Professional Nursing, 16.132-139.
Woods, C. B., & Nelson, N. M. (2014). An evaluation of distance estimation accuracy and its relationship to transport mode for the home-to-school journey by adolescents. Journal of Transport & Health,.872-472 ,)4(1
Yang, C. (2016). Learning methodologies for wireless big data networks: A Markovian game-theoretic perspective. Neurocomputing, 174, .834-134