نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل دانشجو معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی بود. نمونه‌های تحقیق دانشجو معلمانی بودند که در نیمسال آخر تحصیلی و در آستانه فارغ‌التحصیلی به سر می برده و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه نهایی بر اساس دیدگاه کلاین (2003)، 65 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش شامل؛ الف) پرسشنامه سنجش صلاحیت‌های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استاندارد یونسکو ب) پرسشنامه آزمون عملکردی و چک لیستی برای سنجش وضعیت موجود، بود. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف و t تک گروهی) استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجود صلاحیت‌های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو در هر سه مؤلفه سواد فناوری، تعمیق دانش و خلق دانش در سطح متوسط به پایین قرار دارد. همچنین میانگین سؤال کلی تحقیق 18/2 به دست آمد که با استفاده از آزمون t معنادار بوده و در دامنه متوسط به پایین قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

احمدی، روشن، زارعی زوارکی، اسماعیل و همکاران( 1395). تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشـی صـلاح یت هـایفناورانه دانشجو معلمان ،پایان نامه دکتری در حال چاپ دانشگاه علامه طباطبایی.
احمدی، غلامعلی (1384). ارزشیابی برنامه دروس تربیتی دوره های کاردانی مراکز تربیـت معلـم ، تهـران: سـازمان پـژوهش وبرنامه ریزی آموزشی.
بزرگمهر، شیرین. (1381). پژوهش در هنر. فصلنامه علم و هنر، شماره 10.
حج فروش، احمد( 1390). بررسی صلاحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی حرفـه ای، طـرح پژوهشـی سـازمانپژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب.
حسینی بیدخت، محسن( 1393). رشد حرفه ای معلم. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانش پژوه، زهرا( 1382). گزارش طرح پژوهشی مهارت های حرفه ای تدریس معلمان دوره ابتدایی علـوم و ریاضـی، نشـریه شماره 437 موسسه پژوهش و نوآوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
دلاور، علی( 1386). روشتحقیقدرروانشناسیوعلومتربیتی .تهران :نشردانش.
دلاور،علی( 1388).مبانینظریوعملیپژوهشدرعلومانسانیواجتماعی .تهران :انتشاراترشد
ریحانی، ابراهیم و صالح صدق پور، بهرام( 1388). ارزیابی برنامه درسی کارشناسی پیوسته دبیری ریاضی با تکیه بـر دیـدگاه دبیران ریاضی، طرح پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب.
زارعیزوارکی،اسماعیل( 1391).طراحیآموزشیومح یطهاییادگیریبارویکردتلفیقی:نقدیبرمدلهایپیشینوارائهمدلی.نویندراینزمینه .فصلنامهروانشناسیوعلومتربیتیدانشگاهعلامهطباطبایی .شماره24.
زارعیزوارکی،اسماعیل( 1391).طراحیآموزشیومح یطهاییادگیریبارویکردتلفیقی :نقدیبر مدل هایپیشینوارائهمدلی نویندراینزمینه .فصل نامه یروانشناسی،شمارهبیستوچهارمسالهشتم.
زارعی زوارکی، اسماعیل و حعفرخانی، فاطمه( 1391). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای ویژه. تهران: انتشـارات آواینور.
زمانی، بی بی عشرت( 1384). پدیده جهانی شدن با تبیین نقش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در آمـوزش  هـای رسـمی وغیررسمی، مجموعه مقالات: انتشارات وزارت امور خارجه.
سلسبیلی ،نادر( 1371). بررسی دیدگاه مدرسـان و دانشـجو معلمـان مراکـز ترب یـتمعلـم تهـران نسـبت بـه خـودراهبری وخودارزشیابی دانشجو معلمان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران. (1390). قابل دستیابی از سایتwww.moe.ir شریعتمداری، علی (1389). رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
ملکی ،حسن( 1384). بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.
نویدی و همکاران( 1384). فرا تحلیل بر روی 120 طرح پژوهشی در زمینـه آمـوزش فنـی حرفـه ای بـا تاکیـد بـر کارهـای ا نجام شده در پژوهشکده تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت
Cocharan,S.& Lytle,S. (2008).Beyond certainty: Taking an inquiry stance on practice. In A. Lieberman & L. Miller (Eds).Teachers caught in the action: professional development that matters (pp.45-60). New York: Teacher college press.
Clark, R. E. (1989). Current progress and future directions for research in instructional technology. Educational Technology, Research &Development, 37(1), 57-66.
Epstein,M.R. & Hundert,M.E.(٢٠٠٢). Defining  and assessing professional competence, JAMA, january, ٩,٢٠٠٢, vol ٢٨٧,No ٢,p.٢٢٦.
George town college (2011). Developing scholars who are coppetent and caring educators, commited to the sprit of service and learning. Conceptual framework, Department of education, teacher education program.
pernsky.M.(2010). Digital Natives,Digital Immigrants. On the Horizon9(5): 1-6 Doi:10.11081078120110424816.
Nijiveldt, Mirjam, Mieke Brkelmans, Douwe Beijaard, Nico Verloop & TheoWubbels (2005). Assessing theinterpersonalcompetence of beginning teacher; The quality of the hudgement process, International Journal of Educational Research, Vol 43,No 1-2, pp 89-102.
UNESCO Report.(2011). ICT competency framework for teacher, Retrived May 6,2012 from Http//unecdoc.org
Robinson, B & Latchman,C (2005). Information Technology enhanced learning in distance and conventional education.IEEE trancaction on education.
Schwille, J. Demble, M.(2007).Global perspective on teacher learning: improving policy and practice, UNESCO:International Institute for Educational Planning.
Schmidt, D.AM , Baran, E. , Thompson,D. ,D. Mishra, P, Kohler, M. & Shine, T.S.(2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) the development and validation of an assessment instrument for per-service teachers. Journal of research on technology in education. 
Shulman, L. (1986). Those who understand. Knowledge growth in teaching. Educational researcher,15(2), 4-14.