نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی مبتنی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است.
روش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از منظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. همچنین از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه مشارکت‌کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت آموزشی) و تجربی (مدیران دانشگاه تهران) بودند. نمونه‌گیری بخش کیفی با روش هدفمند صورت گرفت و با 17 مصاحبه اشباع نظری دست پیدا شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 393 نفر از دانشجویان‌ دانشگاه تهران استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، پرسشنامه ISM و محقق‌ساخته است. برای شناسایی سازه‌های زیربنایی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی مبتنی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم‌افزار 20Maxqda استفاده شد. برای شناسایی روابط میان سازه‌ها از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MicMac استفاده گردید. در پایان الگوی پژوهش با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart PLS اعتبارسنجی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و قوانین آموزش مجازی بر فرهنگ‌سازی و توسعه مدیریت استراتژیک آموزش مجازی تأثیر می‌گذارد. فرهنگ‌سازی و توسعه مدیریت استراتژیک آموزش مجازی بر محیط یاددهنده-یادگیرنده اثر گذاشته و به اثربخشی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی، مشارکت دانشجویان و توانمندسازی اساتید منجر می‌شود.
نتیجه گیری: اثربخشی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی، مشارکت دانشجویان و توانمندسازی اساتید به انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

البرزی، محبوبه، خوشبخت، فریبا و احمدی فری آبادی، افسانه. (1401). بررسی راهکارهای افزایش احساس تعلق اجتماعی و انگیزه یادگیری دانش‌آموزان در آموزش مجازی از دیدگاه معلمان: یک مطالعه کیفی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(58)، 61-74.
آتشی، مریم، مینائیان، ارشیا، غریب‌پور، امیرمحمد و ایرج‌پور، مهیار. (1400). شیوع ویروس کرونا، تبدیل تهدید به فرصت در عرصه فناوری اطلاعات با روی آوردن به آموزش مجازی. پژوهش‌های کاربردی در فنی و مهندسی، 4(12)، 37-47.
تربتی‌نژاد، حسین، موجه، شقایق و کاظمی مقدم، سید موسی‌الرضا. (1401). تأثیر آموزش مجازی و کیفیت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و شکوفایی دانش‌آموزان. پیشرفت‌های نوین روان‏شناسی، 5 (47)، 136-145.
حاجی‌زاده، انور، عزیزی، قادر و کیهان، جواد. (1400). تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی در دوران کرونا: رهیافت توسعه آموزش مجازی در پسا کرونا. تدریس پژوهی، 9(1), 204-174.
حبیبی، آرش و آفریدی، صنم. (1401). تصمیم‌گیری چند شاخصه. تهران: انتشارات نارون.
حبیبی، آرش و جلال‌نیا، راحله. (1402). حداقل مربعات جزئی. تهران: نارون.
حمیدی زاده، کتایون. (1400). بررسی آموزش در کلاس‏های چندپایه در همه‌گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 15(55)، 120-132.
رضوی، فاطمه. (1402). رابطه ذهن آگاهی با پیشرفت تحصیلی بر اساس نقش میانجی انعطاف شناختی در دانش‌آموزان. ایده‌های نوین روان‏شناسی، 16 (20)، 9-16.
رهبری، رقیه و سعادتمند، زهره. (1400). مقایسه عملکردی آموزش‌وپرورش در کشورهای اندونزی، چین و استرالیا و آلمان در دوران همه‌گیری بیماری کرونا و تعطیلی مدارس. پیشرفت‌های نوین در مدیریت آموزشی، 3(22)، 16-24.
سعیدی‌فر، محمد، سعیدی‌فر، عهدیه و یاسمی، فاطمه. (1402). رابطه ذهن آگاهی با پیشرفت تحصیلی بر اساس نقش میانجی کنترل توجه در دانش‌آموزان. ایده‌های نوین روان‏شناسی، 16 (20)، 1-8.
عزیزی، زینب و حسینی‌نژاد، حسین. (1400). فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه پدیدارشناسی. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 15 (46)، 153-172.
منیری، مرضیه، گرامی پور، مسعود و رستگارپور، حسن. (1402). ارزیابی تکوینی کلاس‌های مجازی دانشگاه‌ها در زمان همه‌گیری کرونا با تحلیل اهمیت-عملکرد. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 17(62)، 49-61. ‌
References
Alborzi, M., Khoshbakht, F., & Ahmadi Fariabadi, A. (2022). Examining strategies to increase students' sense of social belonging and motivation to learn in virtual education from the perspective of teachers: a qualitative study. Research in educational systems, 16(58), 61-74. [In Persian]
Atashi, M., Minaian, A; Gharibpour, A., & Irajpour, M. (2021). The spread of the corona virus, turning a threat into an opportunity in the field of information technology by turning to virtual education. Applied Researches in Technology and Engineering, 4(12), 37-47. [In Persian]
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405. http://dx.doi.org/10.1177/ 146879410100100307
Azizi, Z., & Hosseini-nejad, H. (2021). Opportunities and threats of virtual education during the corona pandemic: a phenomenological study. Information and communication technology in educational sciences, 15 (46), 153-172. [In Persian]
Cross, L., Lopez, M., Ulum, H. (2022). The effects of online education on academic success: A meta-analysis study. Education and Information Technologies, 27(1), 429-450. http://dx.doi.org/10.1007/s10639-021-10740-8
Habibi, A & Afridi, S. (2022). Multi-indicator decision making. Tehran: Narvan Publications. [In Persian]
Habibi, A & Jalalniya, R. (2023). partial least squares. Tehran: Narvan. [In Persian]
Hajizadeh, A; Azizi, Q & Kihan, J. (2021). Analysis of the opportunities and challenges of virtual education in the era of Corona: the approach to the development of virtual education after Corona. Teaching Research, 9(1), 174-204. [In Persian]
Hamidizadeh, K. (2021). Investigating education in multi-grade classes during the corona virus epidemic: a case study in Central Province. Research in educational systems, 15(55), 120-132. [In Persian]
Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities, Reading, MA: Addison-Wesley.
Hwang, G. J., Wang, S. Y., & Lai, C. L. (2021). Effects of a social regulation-based online learning framework on students’ learning achievements and behaviors in mathematics. Computers & Education, 160, 104-111. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2020. 104031
Moniri, M., Geramipour, M., & Rastgarpour, H. (2023). Validation of the model of antecedents and consequences of formative evaluation of virtual classrooms during the covid-19 pandemic. Marine Science Education, 13(51), 123-135. [In Persian]
Mystakidis, S., Besharat, J., Papantzikos, G., Christopoulos, A., Stylios, C., Agorgianitis, S., & Tselentis, D. (2022). Design, development, and evaluation of a virtual reality serious game for school fire preparedness training. Education Sciences, 12(4), 281-293. https://doi.org/10.3390/educsci12040281
Rahbari, R & Saadatmand, Z. (2021). Functional comparison of education in Indonesia, China, Australia and Germany during the corona epidemic and school closures. Recent Advances in Educational Administration, 3(22), 16-24. [In Persian]
Razavi, F. (2023). The relationship between mindfulness and academic achievement based on the mediating role of cognitive flexibility in students. New Ideas in Psychology, 16(20), 16-9. [In Persian]
Rice, M., Oritz, K., Curry, T., & Petropoulos, R. (2019). A case study of a foster parent working to support a child with multiple disabilities in a full-time virtual school. Journal of Online Learning Research, 5(2), 145-168.
Rossydi, A., & Masita, M. (2021). The implementation of virtual classroom in English for aviation. Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature, 8(1), 260-268. https://ethicallingua.org/25409190/article/view/284
Saidifar, M., Saidifar, A & Yasmi, F. (2023). The relationship between mindfulness and academic achievement based on the mediating role of attention control in students. New Ideas in Psychology, 16(20), 1-8. [In Persian]
Torbatinejad, H., Mojeh, Sh., & Kazemi Moghadam, S. M. R. (2022). The effect of virtual education and educational quality on students' academic progress and prosperity. New Advances in Psychology, 5(47), 136-145. [In Persian]
Walstra, K. A., Cronje, J., & Vandeyar, T. (2023). A Review of Virtual Reality from Primary School Teachers’ Perspectives. Electronic Journal of e-Learning, 1(1), 10528-10532. http://dx.doi.org/10.34190/ejel.21.4.3060
Willermark, S., & Islind, A. S. (2022). Seven educational affordances of virtual classrooms. Computers and Education Open, 3(1), 55-78. http://dx.doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100078
Yazdi, A & Mirheidari, A. (2022). Investigating the opportunities and threats of virtual education during the Corona epidemic. Research in teacher education, 5 (11), 9-34. [In Persian]