نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل عِلّى پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی از طریق هیجان‌های تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با واسطه‌گری کمال‌گرایی دانش‌آموزان هنرستان‌های دخترانه شهر شیراز بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء روش توصیفی ـ همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان هنرستان‌های دخترانه شهر شیراز در سال تحصیلی 1400 -1399 به تعداد 8100 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 200 نفر از دانش‌آموزان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی سواری (1390)، هیجانات تحصیلی Pekrun و همکاران (2002)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی Pintrich and De Groot (1990)، کمال‌گرایی Terri-Short و همکاران (1995) بود. تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی از ضریب ماتریس همبستگی مرتبه صفر و رگرسیون چندمتغیره به روش متوالی هم‌زمان بر اساس مدل Baron and Kenny (1986) انجام شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و باورهای انگیزشی به نحو منفی و معنی‌داری اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌نماید؛ هیجانات مثبت به نحو منفی و معنی‌دار و هیجانات منفی به‌طور مثبت و معنی‌داری اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌نمایند؛ کمال‌گرایی مثبت به نحو منفی و معنی‌دار و کمال‌گرایی منفی به نحو مثبت و معنی‌دار اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌نماید؛ کمال‌گرایی نقش واسطه‌گری معنی‌دار در ارتباط بین یادگیری خودتنظیم و هیجانات تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی ایفا می‌کند. همچنین مدل از برازش قابل قبولی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها