نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل عِلّى پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی از طریق هیجان‌های تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با واسطه‌گری کمال‌گرایی دانش‌آموزان هنرستان‌های دخترانه شهر شیراز بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء روش توصیفی ـ همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان هنرستان‌های دخترانه شهر شیراز در سال تحصیلی 1400 -1399 به تعداد 8100 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 200 نفر از دانش‌آموزان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی سواری (1390)، هیجانات تحصیلی Pekrun و همکاران (2002)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی Pintrich and De Groot (1990)، کمال‌گرایی Terri-Short و همکاران (1995) بود. تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی از ضریب ماتریس همبستگی مرتبه صفر و رگرسیون چندمتغیره به روش متوالی هم‌زمان بر اساس مدل Baron and Kenny (1986) انجام شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و باورهای انگیزشی به نحو منفی و معنی‌داری اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌نماید؛ هیجانات مثبت به نحو منفی و معنی‌دار و هیجانات منفی به‌طور مثبت و معنی‌داری اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌نمایند؛ کمال‌گرایی مثبت به نحو منفی و معنی‌دار و کمال‌گرایی منفی به نحو مثبت و معنی‌دار اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌نماید؛ کمال‌گرایی نقش واسطه‌گری معنی‌دار در ارتباط بین یادگیری خودتنظیم و هیجانات تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی ایفا می‌کند. همچنین مدل از برازش قابل قبولی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

افشاری زاده، س. ا.، کارشکی، ح. و ناصریان، ح. (1392). بررسی ویژگی‏ها‏ی روان‌سنجی پرسشنامه خودپنداره‏ی تحصیلی دانش‏آموزان دبستانی شهر تهران. روش‌ها و مدل‏ها‏ی روان‌شناختی، 3(11)، 66-53.
آذریان، ر.، مهدیان، ح. و جاجرمی، م. (1399). مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیل و سازگاری تحصیلی. مجله‏ی پژوهش در نظام‏ها‏ی آموزشی، 14، 494-483.
بیابانگرد، ا. (1393). روان‌شناسی تربیتی. تهران: ویرایش.
دهقانی‏زاده، م. ح. و حسین‏چاری، م. (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه‏ای خودکارآمدی. مجله‏ی مطالعات آموزش و یادگیری، (2)4، ‏47-21.
دهقانی‏زاده، م. ح.، حسین‏چاری، م.، مرادی، م. و سلیمانی‏خشاب، ع. (1393). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‏ای ابعاد خودکارآمدی. فصلنامه‏ی روان‌شناسی تربیتی، (32)10، 30-1.
زکی، م. ع. (1389). سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی، بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه خانواده، 130، 107-104.
سامانی، س. و جعفری، م ع. (1390). بررسی کفایت شاخص‏های روان‌سنجی مقیاس حمایت تحصیلی (نسخه‏ی فارسی). مجله‏ی مطالعات آموزش و یادگیری، (1)3، 60-47.
عبدی، ه.، هاشمیان، ک. و ابوالمعالی، خ. (1394). پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‏آموزان دوره متوسطه دوم. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، 10(44)، 128-111.
عزیزی نژاد، ب. (1395). نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‏آموزان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4 (13)، 68-57.
گمنام، ا.، اسماعیلی، ع. ا. و میری، م. ر. (1393). رابطه بین خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان تیزهوش. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‏ها‏ی اجتماعی و فرهنگی ایران.
مرادی، م. و چراغی، ا. (1393). الگوی علّی تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای ارتباط خانواده، ادراک از ساختار کلاس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. مجله‏ی مطالعات آموزش و یادگیری، (1)6، 140-113.
مرادی، م.، دهقانی‏زاده، م. ح. و سلیمانی‏خشاب، ع. (1394). حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی؛ نقش میانجی باورهای خودکارآمدی تحصیلی. مجله‏ی مطالعات آموزش و یادگیری، (1)7، 24-1.
نزدیک رودی، ع. (1394). بررسی رابطه بین خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان تیزهوش متوسطه اول شهرستان خواف. اولین همایش ملی روان‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه.
یارمحمدی واصل، م.، قنادی، ف. و مقامی، ح. (1391). ‏بررسی رابطه‏ی خودپنداره‏ی تحصیلی با عملکرد ریاضی در دوره‏ی راهنمایی. مجله‏ی پژوهش در نظام‏ها‏ی آموزشی، 1(1). 64-37.
Akram rana, R. & Zafar iqbal, M. (2005). Effect of students' self-concept and gender onacademic achievement in science. Bulletin of education & research, 27(2), 19- 36.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bowen, Gary, Brewster, Ann B. (2004). Teacher support and the school engagement of Latino middle and high school students at risk of school failure. Journal of child and adolescent work, 21(1), 46-67.
Comerforda, Jason, Battesonb, Tamzin, Roland, Tormey(2015). Academic Buoyancy In Second Level Schools: Insights From Ireland. Procedia - Social and Behavioral Sciences 197, 98 – 103.
Duijn, M., Rosenstiel, I. V., Schats, W., Smallenbroek, C. & Dahmen, R. (2011). Vitality and health: A lifestyle programme for employees. European Journal of Integrative Medicine, 3, 97-10.
Finn, J.D. & Rock, D.A. (1997) Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221–234.
Ford, M. E. (1992). Motivating humans: Goals, emotions, and personal agency beliefs. Newbury Park, CA: Sage.
Hamre, B.K. & Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eight grades. Child Development, 72, 625-638.
Komarraju, M. & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter. Learning and Individual Differences, In Press, Corrected Proof, Available online.
Malecki, C. K. & Demaray, M. K. (2006). Social support as a buffer in the relationship between socioeconomic status and academic performance. School Psychology Quarterly, 21, 375-395.
Marsh, H.W. & O’Mara, A. (2008). Reciprocal effects between academic self-concept, self-esteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and multidimensional perspectives of self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 542–552.
Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008) Workplace and academic buoyancy: psychometric assessment and construct validity amongst school personnel ‏ ‏and students. Journal of Psychoeducational Assessment, ‏26, 168–184.
Martin, Andrew J., Marianne Mansour, Michael Anderson, Robyn Gibson, and Gregory A. D. Liem. (2015). Faculty of Education and Social Work, University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia; David Sudmalis, Australia Council for the Arts, Surry Hills, New South Wales, د Australia.
Neuman, R.S.(2000). Children help seeking during problem solving: Effects of grade ,goal and prior achievement. American Educational Research Journal. (32), 325-375.
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, Anne C., Barchfeld, P., & Perry Raymond P. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36(1), 36-48. 
Pettus, K.R. (2006). The relationship of prental monitoring to community college student adjustment and achievement: differences by gender, ethnicity, parental education level, and student residence. Unpulished Ph.D. Thesis, Carolina University.
Putwain, D. W., Daly, T., Chamberlain, S., & Saddredini, S. (2015). “Sink or swim”: Buoyancy and coping in the test anxiety and academic performance relationship. Educational Psychology,. doi:10.1080/01443410.2015.1066493
Rebecca J. Collie, Andrew J. Martin, Dorothy Bottrell, Derrick Armstrong, Michael Ungar & Linda Liebenberg. (2016). Social support, academic adversity and academic buoyancy: a person-centred analysis and implications for academic outcomes. Social support, academic adversity and academic buoyancy: a person-centred analysis and implications for academic outcomes, Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2015.1127330.
Reisy J., Dehghani M., Javanmard A., Shojaei M and Monfared Naeimian P. (2014). Analysis of the Mediating Effect of Academic Buoyancy on the Relationship between Family Communication Pattern and Academic Buoyancy. J. Educ. Manage. Stud, 4(1):64-70.
Ryan, R. & Deci, E. (2009). Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-being. In K. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school. New York, NY: Taylor Francis. 171-195.
Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G. & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100, 765-781.
Solberg, P.A., Hopkins, W.G., Ommundsen, Y. & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13,407-417.
Spear, L.P. (2000). The adolescent brain and age related behavioral manifestations. Neuroscience and Behavioral Reviews, 24, 417-463.
Wentzel, K. R. (1998). Social support and adjustment in middle school: The role of parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90, 202-209.
Wentzel, K.R. (2005). Peer relationships, motivation, and academic performance at school. In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation. New York, NY: Guilford. 279-296.
Wentzel, K.R., Battle, A., Shannon, L., Russell, S.L. & Looney, L.B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology, 35, 193–202.