نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کیفیت بخشی به نظام رتبه بندی معلمان انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق، آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل معلمان مشمول نظام رتبه بندی، مدیران و کارشناسان آشنا با این حوزه، در شهر تهران بود، که به روش‌ نمونه‌گیری هدفمند و با تعداد 15 نفر به عنوان مشارکت کننده مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته انجام گردید. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه‌‌‌ ی معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهر تهران که تعداد آنها 46351 نفر بودو حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر به دست آمد، که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 89 سوال بوده است. برای تحلیل داده ‌‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌های بخش کیفی منجر به شناسایی 37 زیرمقوله، 9 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی با عنوان راهبردهای ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری شدند. در بخش کمی، با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم، مدل نهایی تحقیق ترسیم و روایی و پایایی آن تأیید شد. نتایج نشان داد متغیرهای راهبردهای زمینه ای، رفتاری و شناختی دارای تاثیر معناداری بر الگوی کیفیت بخشی معلمان است.

کلیدواژه‌ها

باقری، ب.، مهرعلی‏زاده، ی.، حسین‏پور، م و بهمنی، ل. (1400). تدوین الگوی کیفیت‌بخشی در آموزش‌وپرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی. نوآوری‏های مدیریت آموزشی، 17(1)، 107-88.
زارع بنادکوکی، م.، وحدت زاده، م.، اولیا، م و لطفی، م. (1396). آسیب‌شناسی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از منظر اسناد فرادستی نظم آموزش عالی کشور. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(1)، 87-52.
عباس پور، ع.، دلاور، ع.، خورسندی طاسکوه، ع و مهرابی، گ. (1401). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی. پژوهش در نظام‏های آموزشی، مقالات آماده انتشار آنلاین.
غلامعلی تبار فیروزجایی، ک؛ و ایزدی، ص. (1394). بررسی چگونگی اجرای برنامه‌های عملیاتی ارائه‌شده در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: فاصله نظر و عمل، 2، 84-76.
غیور، س. (1397). مقایسه ابعاد بالندگی حرفه‌ای و رفتار نوآورانه معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
فدک، ک. (1396). بررسی تأثیر استراتژی فناوری اطلاعات بر ارزیابی عملکرد. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران.
قورچیان، ن؛ و شهرکی پور، ح. (1389). بررسی نظام‌های ارزیابی آموزش عالی در جهان به‌منظور ارائه مدل مناسب برای آموزش عالی کشور. پژوهش‌های مدیریت، 85، 19-1.
کشاورز، س؛ و مقدسی، ز. (1395). تبیین مؤلفه‌های نظام تربیت‌معلم با توجه به اسناد تحولی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی. خانواده و پژوهش، 40، 29-7.
محمدی، ر. (1392). ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه مدل مناسب آن. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 7(20)، 216-163.
ملکی، ن. (1398). آسیب‌شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه خوارزمی با رویکرد کارآیی‌محور. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
نظری، ش.، دیوکان، ب؛ و کوثری پور، م. (1398). تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی شهر تهران. تعلیم و تربیت، 141، 127-108.
هاشمی، خ.، مسعودی ندوشن، ع؛ و گلزاری، ز. (1400). ارائه الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسه فنی و حرفه‌ای به مدرسه کارافن. نوآوری‏های آموزشی، 20(1)، 108-83.
Dandalt, E., & Brutus, S. (2020). Teacher performance appraisal regulation: A policy case analysis. NASSP Bulletin104(1), 20-33.
Díez, F., Villa, A., López, A. L., & Iraurgi, I. (2020). Impact of quality management systems in the performance of educational centers: educational policies and management processes. Heliyon6(4), e03824.
Furqatovna, O. N., Niyozovna, N. I., & Nutfulloyevna, A. H. (2022). Approaches Aimed At Ensuring a High Quality of Education in the Training of Economists. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(3), 78-83.
Helda, H., & Syahrani, S. (2022). National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia. Indonesian Journal of Education (INJOE), 3(2), 257-269.
Hidayah, A., & Syahrani, S. (2022). Internal Quality Assurance System Of Education In Financing Standards and Assessment Standards. Indonesian Journal of Education (INJOE), 3(2), 291-300.
Kamali, F., Yamani, N., Changiz, T., & Zoubin, F. (2018). Factors influencing the results of faculty evaluation in Isfahan University of Medical Sciences. J Educ Health Promot, 7, 13-20.
Khan, P. A., Johl, S. K., Akhtar, S., Asif, M., Salameh, A. A., & Kanesan, T. (2022). Open Innovation of Institutional Investors and Higher Education System in Creating Open Approach for SDG-4 Quality Education: A Conceptual Review. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 49.
Kondrasuk, J. N. (2011). So what would an ideal performance appraisal look like? Journal of Applied Business and Economics12(1), 57-71.
Paufler, N. A., King, K. M., & Zhu, P. (2020). Promoting professional growth in new teacher evaluation systems: Practitioners’ lived experiences in changing policy contexts. Studies in Educational Evaluation.
Rodriguez, L. A., Swain, W. A., & Springer, M. G. (2020). Sorting through performance evaluations: The influence of performance evaluation reform on teacher attrition and mobility. American Educational Research Journal57(6), 2339-2377.
Stone, P. J., Dunphy, D. C., & Smith, M. S. (1966). The general inquirer: A computer approach to content analysis.
Tanang, H., & Abu, B. (2014). Teacher Professionalism and Professional Development Practices in South Sulawesi, Indonesia. Journal of curriculum and teaching3(2), 25-42.
Abbaspour, A., Delawar, A., Khorsandi Taskoh, A.,& Mehrabi, A. (2022). Identifying factors affecting the improvement of the quality of university research in the field of humanities and social sciences, research in educational systems, articles ready for online publication. ]in persian[.
Bagheri, B., Mehr Alizadeh, Y., Hosseinpour, M.& Bahmani, L. (2021). Development of quality model in education based on social capital and internal efficiency, educational management innovations, 17(1), 107-88.]in persian[.
Ghayor, S. (2017). Comparing the dimensions of professional growth and innovative behavior of teachers based on the rating system. Master's thesis, Birjand University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.]in persian[.
GholamAliFiroozjaei, K., & Izadi, S. (2017). Examining how to implement the operational plans presented in the document on the fundamental transformation of education. Iranian Curriculum Studies Association: Distance and Action, 2, 76-84.]in persian[.
Ghorchian, N. Gh., & Shahrakipour, H. (2010). Study of higher education evaluation systems in the world in order to provide a suitable model for higher education in the country. Management Research, 85, 1-19. ]in persian[.
Hashemi, Kh., Masoudi Nadushan, A., & Golzari, Z. (2021). Presenting the partial quality model of transforming a technical and vocational school into a professional school, Educational Innovations, 20(1), 108-83.]in persian[.
Keshavarz, S., & Moghaddasi, Z. (2015). Explain the components of the teacher education system according to the evolutionary documents of the formal and public education system. Family and Research, 40, 7-29. ]in persian[.
Maleki, N. (2019). Pathology of Kharazmi University staff performance evaluation system with efficiency-oriented approach. Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Management.]in persian[.
Mohammadi, R. (2013). The necessity of establishing a quality evaluation system in Islamic Azad University and presenting its appropriate model, Research in Educational Systems, 7(20), 163-216.]in persian[.
Nazari, Sh., Diokan, B., & Kowsaripour, M. (2019). Explaining the performance evaluation indicators of physical education teachers in Tehran. Education, 141, 108-127.]in persian[.
Qadak, K. (2017). Investigating the Impact of IT Strategy on Performance Evaluation. Annual Conference on New Management Paradigms in the Field of Intelligence, Tehran.]in persian[.
Zare Bandadokouki, M. R., Vahdatzadeh, M.A., & Lotfi, M.M. (2017). Pathology of university ranking systems from the perspective of superior documents of the higher education order of the country. Library and Information Science, 20 (1), 52-87.]in persian[.