نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روان‌شناسی تربیتی، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‏ بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره ‏ی تحصیلی در دانش‏ آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش ‏آموزان دوره‏ی متوسطه‏ی دوّم شهر اردبیل تشکیل می ‏دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 240 دانش ‏آموز ‏به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که درنهایت پرسشنامه‏ ی 235 دانش ‏آموز قابل‌تحلیل بود. از پرسشنامه ی سرزندگی تحصیلی حسین‏ چاری و دهقان‏زاده، پرسشنامه ‏ی خودپنداره‏ ی تحصیلی یسن‏چن و پرسشنامه‏ ی حمایت تحصیلی سانذز و پلاکت برای جمع ‏آوری داده ‏ها استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین حمایت تحصیلی (و مؤلفه‌های آن) و خودپنداره‏ ی تحصیلی (و مؤلفه‌های آن) با سرزندگی تحصیلی دانش ‏آموزان رابطه‏ ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 30 درصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره‏ی تحصیلی قابل پیش ‏بینی است که متغیر حمایت تحصیلی سهم بیشتری داشت؛ بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که حمایت تحصیلی و خودپنداره‏ی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانش ‏آموزان بوده است.

کلیدواژه‌ها