نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در برنامه ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتب فازی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش مطالعه موردی و ابزار مصاحبه باز با رویکرد تحلیل محتوای کیفی تلخیصی که برای شناسایی مهمترین شاخص های موثردر برنامه ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان گردآوری شد که در این مرحله 20 دانشجو معلم با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند و رعایت اصل اشباع شدگی و حداکثرتنوع به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. در مرحله دوم برای رتبه بندی شاخص های انتخاب شده تعداد 10نفر از کارشناس خبره در زمینه برنامه درسی در آموزش و پرورش استان هرمزگان شهرستان بندرعباس به صورت هدفمند انتخاب و میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را نسبت به سایر شاخص ها در پرسشنامه مشخص شده تعیین نمودند و سپس اطلاعات از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . علیرغم اینکه برنامه ریزان درسی دانشگاه معتقدند همه عناصر برنامه درسی در آموزش ریاضی به نحو شایسته ای دیده شده است؛ براساس یافته ها راهبردهای تدریس، محتوا و فعالیت های یادگیری، اهداف، فضای فیزیکی، منابع درسی و ارزشیابی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند. با توجه به نتایج بیان شده می توان دریافت که دانشگاه های فرهنگیان می توانند جهت انتخاب شاخص های موثر در برنامه درسی رشته آموزش ریاضی خود از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

امانی، م.، نوه ابراهیم، ع.، زین‌آبادی، ح. س. و عبدالهی، ب. (1399). آسیب‌شناسی آیین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (1395). نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(49)، 7-23.
امینی، م.، گنجی، م. و یزد خواستی، ع. (1391). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته‌های مهندسی از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14(55)، 61-87.
ابراهیمی پور، م. و سبحانی نژاد، م. (1394). ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، (2)22، 89-106.
خداداد حسینی، س. ح.، اصغرپورفاز، ع. و عزیزی، ش. (1382). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان خودروهای سواری شرکت ایران‌خودرو با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 7 و 8، 47-74.
خروشی، پ.، نصر اصفهانی، ا. ر. و میر شاه جعفری، ا. (1397). مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت‌معلم شایسته محور. مطالعات برنامه درسی، 13(50)، 5-44.
عصاره، ع. ر.، بهاری بیگ باغلو، ح. و عربی جونقانی، ا. (1398). بررسی سیر تحول برنامه‌ی درسی تربیت‌معلم در ایران. مجله تعلیم و تربیت، 35(2)، 151-174.
عطاران، ع.، موسی پور، ن.، عطاران، م. و حسینی خواه، ع. (1398). طراحی و اعتباربخشی الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت‌معلم در ایران. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 16(61)، 14-33.
قاسم پور خوش رودی، ع.، تلخابی، م.، دهقانی، م. و صالحی، ک. (1398). تبیین مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت‌معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی. تازه‌های علوم شناختی، ۲۱ (۴)، ۵۸ -۷۳.
گلشنی، م.، مکی آل آقا، ب. و اعتماد اهری، ع. (1399). طراحی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش آموزان. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(51)، 39-60.
مهر محمدی، م. (1392). برنامه درسی تربیت‌معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن، راهبرد تحولی برای تربیت‌معلم در ایران. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه‌ی درسی، 1(1)، 5-26.
مهر محمدی، م. (1381). پژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرایند برنامه‌ریزی درسی: نظریه عمل‌گرای شواب. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، (1)1، 21-38.
معروفی، ی.، موسی پور، ن. و حسنی، ح. (1397). بررسی سطح همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجراشده دروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7(1)، 98-71.
نقدی، م.، شاه طالبی، ب. و نادی، م. ع. (1399). شناسایی مؤلفه‌های آموزش و توسعه سرمایه انسانی درگذر از دانشگاه سنتی به دانشگاه آینده به روش آمیخته. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۶ (۱)، ۷۵-۵۱.
نیک‌خواه، م.، لیاقت دار، م. (1397). بررسی کیفیت اجرای برنامه درسی جدید آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان؛ مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری. دو فصلنامه پژوهش در تربیت‌معلم، 3(1)، 105-134.
amani, M., Nave Ebrahim, A., Zeinabadi, H., Abdollahi, B. (2020). Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions (2016). Journal of Research in Educational Science, 14(49), 7-23. doi: 10.22034/jiera.2020.208291.2143. [In Persian]
Amini, M., Ganji, M., Yazdkhasti, A. (2012). Quality assessment of engineering curricula based on the views of students (case study: Kashan University). Iranian Journal of Engineering Education, 14(55), 61-87. doi: 10.22047/ijee.2012.2667. [In Persian]
Assaareh, Ph.D. A R, Bahaari BeygBaaghloo H, Arabi Joneghaani A. (2019). The Developmental Path of Teacher Training Curriculum in Iran. QJOE, 35 (2), 151-174. [In Persian]
ataran, A., mosapour, N., Attaran, M., hosseinikhah, A. (2019). Designing and Validation of “Revision of Teacher Education Curriculum in Iran” Model. Research in Curriculum Planning, 16(61), 14-33. doi: 10.30486/jsre.2019.66514. [In Persian]
Ebrahimpoor, M., Sobhaninejad, M. (2016). Evaluating of the Current and Ideal Situation of University Virtual Curriculum from Students’ Viewpoint. Teaching and Learning Research, 12(2), 89-106. doi: 10.22070/2.7.89. [In Persian]
Bossier, J. (2015). Management of University Curriculum in a Rapidly Changing Environment: Challenges and Prospects, International Journal of Academic Research in Education and Review, 3(2), 28-34.
Full an, M. (1993).Why teachers must become change agents. Educational Leadership, 50(6), 12-17.
Ghasempour E, Talkhabi M, Dehghani M, Salehi K. (2020). Explaining the components of situated cognition theory-based teacher education. Advances in Cognitive Sciences, 21 (4), 58-73. [In Persian]
Golshani, M., Maki Aleagha, B., Etemad Ahari, A. (2020). Designing a Pattern for citizenship education curriculum. Journal of Research in Educational Science, 14(51), 39-60. doi: 10.22034/jiera.2020.196674.1991. [In Persian]
Glatthorn, A. A., Boschee, F., Whitehead, B. M.,& Boschee, B. F. (2019). Curriculum leadership: Strategies for development and implementation. SAGE publications.
Gus key, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and teaching, 8(3), 381-391.
Khodadad Hosseini, S.H. Asgharpurfaz, A. and Azizi, Sh. (1382). Identify and prioritize the factors affecting the customer satisfaction of passenger cars of Iran Khodro Company using the hierarchical analysis process model. Business Management Perspectives, 7 & 8, 47-74. [In Persian]
khorooshi, P., Nasr Esfahani, A., Mirshah Jafariy, E. (2018). The Conceptual Model of Evaluation of Expected Competences of the Teacher-Students in Competency-based Teacher Training Curriculum. Journal of Curriculum Studies, 13(50), 5-44. [In Persian]
Marofi, Y., mosapour, N., Hassani, H. (2018). The study of congruence of intended and implemented curriculum in pedagogical courses of continuous primary education B.S at Farhangian University. Educational and Scholastic studies, 7(1), 71-98. [In Persian]
Mehrmohammadi, M. (2020). Curriculum: Theories, Approaches and Perspectives. SAMT Publication, 11th edition.
Mehrmohammadi M. (2014). Teacher Education Curriculum and Its Collaborative Implementation Model: A Transformative Strategy for Teacher Education in Iran. CSTP, 1 (1), 5-26. [In Persian]
MehrMohammadi, M. (1381). Research based on thoughtful practice in the curriculum planning process: Schwab's pragmatic theory. Quarterly Journal of Educational Innovations, (1)1, 21-38. [In Persian]
Morgan, D. L. (1993). Qualitative content analysis: a guide to paths not taken. Qualitative health research, 3(1), 112-121.
Naghdi M, Shahtalebi B, Nadi M. (2020). Identifying the components of education and human capital development in the transition from the traditional university to the future university by mixed method. IRPHE, 26(1), 51-75. [In Persian]
Ngala, O. M. (2019). Higher Education Curriculum Orientation and Performance of Universities in Kenya: Industry Linkage Strategies.
Nikkhah, M., & Liaqtadar, M. (2017). Study of the quality of perfomance of the new elementary education curriculum of Farhangian University: Case study of Chaharmahal and Bakhtiari Province. Research in Teacher Education(RTE), 1(3), 105-134. [In Persian]
Null, W. (2016). Curriculum: From theory to practice. Rowman & Littlefield.
Nyoni, C. N., & Botma, Y. (2020). Integrative review on sustaining curriculum change in Higher education: Implications for nursing education in Africa. International Journal of Africa Nursing Sciences, 100208.
Pinar, W. F. (2015). Educational experience as lived: Knowledge, history, alterity: The selected works of William F. Pinar. Routledge.
Pryor, B. W. & Pryor, C. R. (2005). The school leaders guide to understanding attitude and influencing behavior: working with teachers, parents, students, and the community. California: Crowing
Regolith, C.M. & Duffy, F.M. (2014). Paradigm Change in Education: Introduction to Especial Issue. Educational Technology, 54(3), 3-6.