نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند به‌منظور بهره‌مندی از تجارب این کشورها برای ارتقای سطح آموزش سواد در ایران در سال ۱۴۰۰ انجام شده است. رویکرد مورداستفاده در پژوهش، کیفی و از نوع تطبیقی است که در آن، کشور استرالیا و نیوزیلند، به دلیل شاخص بالای توسعه انسانی در سال ۲۰۲۰، کسب نتایج مطلوب در آزمون‌ بین‌المللی پرلز ۲۰۱۶ و فعالیت‌های مؤثر در زمینه‌ی سوادآموزی، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیده‌اند. داده‌ها با مراجعه به مقالات علمی معتبر و وب سایت‌های وزارت آموزش‌وپرورش و برنامه درسی و اسناد معتبر مرتبط با آموزش سواد خواندن و نوشتن در کشورهای منتخب، گردآوری و با روش چهار مرحله‌ای بردی و روش شباهت و تفاوت، تحلیل و مقایسه شده‌اند. یافته‌ها حاکی از این بود که اهداف آموزش سواد خواندن و نوشتن در ایران به‌خوبی تبیین گردیده است و تفاوت چندانی با اهداف سوادآموزی در کشورهای منتخب ندارد ولی تعیین سطوح سواد خواندن و نوشتن در هر پایه‌ی تحصیلی و استانداردهای مرتبط با هر سطح و همچنین آموزش به معلمان موضوعی در زمینه‌ی بسط و توسعه‌ی مفاهیم به دروس دیگر، مورد غفلت قرار گرفته است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

کلیدواژه‌ها

زارعی زوارکی، ا؛ و رضایی، ع. (۱۳۹۴). مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با تأکید بر آموزش ویژه در دانشگاه‌های آمریکا و ایران، پژوهش در نظام‌های آموزشی، ۹ (۲۸)، ۱۷۷-۱۵۲.
سراج، ف.، روشن، ب.، نجفیان، آ؛ و یوسفی‌راد، ف. (۱۳۹۸). بررسی خوانایی کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی: پایه‌های اول تا ششم، مطالعات برنامه درسی ایران، ۱۴ (۵۵)، ۱۴۰-۱۱۳.
سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۱). تهران: وزارت آموزش‌وپرورش.
ضیائیان، ا. (۱۳۹۲). بررسی رابطه سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی با عملکرد علوم آن‌ها در مطالعات تیمز و پرلز. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید رجایی.
کسیانی، ن؛ و زارعی، ح. (۱۳۹۸). رابطه سواد خواندن با عملکرد ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر در آزمون تیمز، علوم روان‌شناختی، ۱۸ (۷۴)، ۲۵۷-۲۶۴.
معدن‌دار آرانی، ع. (۱۳۹۵). مطالعات تطبیقی در آموزش‌وپرورش: کاربست روش‌های جدید تحقیق، خانواده و پژوهش، (۲)، ۹۰-۷۰.
حمیدی نصرآباد، ا.، شیخی فینی، ع.، زینلی‌پور، ح؛ و سماوی، ع. (۱۳۹۹). ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی بخوانیم ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز ۲۰۱۶، مطالعات برنامه درسی ایران، ۱۵ (۵۹)، ۲۰۴-۱۸۳.
 
References
Australian Curriculum Literacy. (2021). Key ideas in literacy, Available at: australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/literacy.
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2021). Literacy learning continuum, ACARA. Available at: https://www.australiancurriculum.edu.au/media/3596/general-capabilities-literacy-learning-continuum.pdf.
Bingham, T., & Rodriguez, R.C. (2019). Understanding Fractions Begins with Literacy, Discover the Heart of Literacy, Texas Association for Literacy Education Yearbook, (6).
Breadmore, H.L., Vardy, E.J., Cunningham, A.J., Kwok, R.K.W., & Carroll, J.M. (2019). Literacy Development: Evidence Review, Education Endowment Foundation. Available at: education endowment foundation. org.uk/public/files/Literacy Development Evidence Review.pdf
Department of Economic and Social Affairs. (2021). Sustainable Development, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, available at: https://sdgs.un.org/goals/goal4.
Department of Education UK. (2015). Reading: The Next Step, Supporting higher standards in schools, March 2015, Information Policy Team, The National Archives, Kew, London, Available at: gov.uk/government/publications
Fischer, A. & Syverson, E. (2020). Building a Better K-3 Literacy System, Education Commission of the States, 2-8.
Hamidinasrabad, A., Sheikhifini, A., Zeinlipour, H., & Samavi, A. W. (2020). Assessing the capacity of textbooks to read elementary school in terms of compliance with the PIRLS 2016 study assessment framework, Iranian Curriculum Studies, 15 (59), 183-204. [In Persian]
Hasselbacher, S. (2017) Introduction: Literacy ideologies, Language & Communication, https:// doi.org/10.1016/j.langcom.2017.09.002.
Human Development Report. (2021). Latest Human Development Index Ranking (2020), Available at: http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
Kasiani, N., & Zarei, H.A. (2019). Relationship between reading literacy and math and science performance in female students in TIMSS test, Psychological Sciences, 18 (74), 257-264. [In Persian]
Kintsch, W., & Vipond, D. (2014). Reading comprehension and readability in educational practice and psychological theory. Perspectives on Learning and Memory, 4,329-365.
Madandararani, A. (2016). Comparative Studies in Education: Application of New Research Methods, Family and Research, (2), 70-90. [In Persian]
Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australian. (2008), Available at: http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/pdf.
Montoya, S., (2018). Defining literacy. GAML Fifth Meeting 17-18 October 2018 Hamburg, Germany.
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P. & Hooper, M. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading. Available at: timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results.htm.
National Curriculum Document of the Islamic Republic of Iran. (2012). Tehran: Ministry of Education. [In Persian]
New Zealand Curriculum. (2021). The New Zealand Curriculum, Available at: https://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum
PIRLS 2016 International Result. (2016). Highlights from PIRLS, Countries Achievement in PIRLS, Available at: timssandpirls.bc.edu/pirls2016/index.html.
Seraj, F, Roshan, B., Najafian, A., & Yousefirad, F. (2019). Assessing the readability of elementary school Persian books: first to sixth grades, Iranian Curriculum Studies, 14 (55), 113-140. [In Persian]
Thomson, S., Hilman, K., Schemid, M., Rodrigues, S., Fullarton, J. (2016). PIRLS 2016, (First published), Australian Council for Educational Research, Victoria, Australia.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). Literacy, UNESCO, Available at: https://en.unesco.org/themes/literacy.
Zareizavaraki, I., & Rezaei, I. (2015). A comparative study of the curriculum of the Master of Educational Technology curriculum with emphasis on special education in American and Iranian universities, Research in Educational Systems, 9 (28), 152-177. [In Persian]
Ziaian, E. (2013). Investigating the relationship between reading literacy of fourth grade elementary students and the performance of their sciences in TIMSS and PIRLS studies. Master Thesis. Shahid Rajaei University. [In Persian]