نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد ممتاز، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، مدیران مدارس شهر تهران و مدیران خبره ستاد آموزش‏وپرورش بودند که 12 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند به شیوه نظری انتخاب و جامعه آماری در بخش کمی، مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر تهران بودند که 249 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی و پایایی مصاحبه با استفاده از فرایند پایایی باز آزمون 78/0 و پایایی بین دو کدگذار 80/0 تأیید شد. در بخش کمی به‏منظور آزمودن الگوی مفهومی طراحی‏شده در مرحله کیفی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه‏وتحلیل داده‏های بخش کیفی از رویکرد داده بنیاد و کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد و برای تحلیل داده‏های کمی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. در بخش کیفی هشت مؤلفه (دانش، تجربه و تخصص، اخلاقی، روان‌شناختی، اجتماعی، انسانی، فنی و اقتصادی) در تصمیم‌گیری مدیران شناسایی شدند. همبستگی معناداری بین مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی وجود داشت. بررسی برازش الگوی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران نشان داد که تمامی گویه‏ها دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مکنون مربوط به خود بودند و این بارهای عاملی با توجه نمره تی در سطح 01/0 معنی‏دار بودند.

کلیدواژه‌ها

اسماعیلی، ا. و عزیزی‏نژاد، ب. (1399). بررسی نقش ادراک رهبری، تصمیم‌گیری مشارکتی و اعتماد سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی معلمان بر فعالیت تدریس معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‏ها، 9(2)، 291-321.
آریانفر، خ.، نویدی‏نکو، ر. و فرهی‏نژاد، م. (1391). بررسی سبک رهبری توزیعی و تأثیرات آن بر رفتار شهروندی سازمانی و احساس خودکارآمدی معلمان (مطالعه موردی: دبستان‏های پسرانه شهر تهران). فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 23(12)، 67-77.
بازرگان، ع. (1399). مقدمه‏ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
حسینی ایرج، ج.، مهدیان، ح. و جاجرمی، محمود. (1399). بررسی نیازهای بنیادین روان‌شناختی در روابط با احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان: نقش واسطه‏ای خودکارآمدی اجتماعی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(50)، 191-204.
خواستار، ح. (1388). ارائه‏ی روشی برای محاسبه‏ی پایایی مرحله‏ی کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. فصلنامه روش‏شناسی علوم انسانی، 15(58)، 161-174.
دربا، م.، آسایش، م. ح. و علیمرادی، ع. (1399). اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی- رفتاری مثبت‏گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(51)، 131-157.
سبزیان‏پور، ز. و اسلام‌پناه، م. (1398). بازگشت به مدیریت: طراحی و تبیین الگوی نوین صلاحیت‏های مدیریان آموزشی با روش تحلیل مضمون. فصلنامه مدیریت مدرسه، 7(1)، 229-251.
شهرابی فراهانی، م.، خسروی بابادی، ع. و خورشیدی، ع. (1399). شناسایی الگوی رهبری آموزشی مدیران مدارس (مطالعه موردی: دوره اول ابتدایی شهر تهران). فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 13(2)، 265-298.
صوری، م.، حنیفی، ف. و ناظم، ف. (1399). ارائه مدل مناسب عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 369-389.
عدلی، ف. (1389). مراقبت راهبردی اخلاقی در مدیریت. فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 8(15)، 115-126.
محمدی، م.، فدی، م. و فرهادی، ه. (1396). مطالعه تطبیقی مفهوم و ابعاد توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و چند کشور پیشرفته‏ی جهان. فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 16(4)، 25-56.
مهدیون، ر.، پاهنگ، ن. و یارقلی، ب. (1396)، شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن: پژوهش ترکیبی. فصلنامه مدیریت مدرسه، 5(1)، 173-193.
میرکمالی، م. (1393). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.
نظری، ع.، حسنی، ر؛ و شیربگی، ن. (1397)، رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهش کیفی. فصلنامه مدیریت مدرسه، 6(2)، 305-324.
References
Adli, F. (2011). Strategic Moral Care in Management. Training & Learning Researches, 45(3), 115-126. [in Persian].
Ansaryanfar, Kh., Navidi Nekoo, R., & Farahi Nejad, M. (2012). Distributed leadership and its impacts on organizational citizenship behaviors (OCB) and teachers 'sense of efficacy (Case Study: Boys' schools in Tehran). Jounal of Future Studies Management, 23(94), 67- 77. [in Persian].
Bazargan, A. (2020). An introduction to qualitative and mixed research methods. Tehran: Didar Publishing. [Persian].
Biddle, C., & Hufnagel, E. (2019). Navigating the “danger zone: Tone policing and the bounding of civility in the practice of student voice. American Journal of Education, 125(4), 487–520.
Black, R., & Mayes, E. (2020). Feeling voice: The emotional politics of ‘student voice’ for teachers. British Educational Research Journal, DOI: 10.1002/berj.3613.
Bourke, R., & Macdonald, J. (2017). Creating a space for student voice in an educational evaluation. International Journal of research and method in education, DOI:10.1080/1743727X.2016.1256983.
Bron, J., & Veugelers, W. (2014). Why we need to involve our students in curriculum design: Five arguments for student voice. Curriculum and Teaching Dialogue, 16, 125–139.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7th Ed). New York: Routledge Falmer.
Cook-Sather, A (2006). Sound, presence, and power: Exploring ‘student voice’ in educational research and reform. Curriculum Inquiry Journal, 36(4):359-390.
Cook‐Sather, A. (2015). Addressing the question of authenticity in middle grades student voice work: Wrestling with politics, power, and purpose in education. Middle Grades Review Journal, 1(2), 1–10.
Cook-Sather, A. (2019). Student Voice across Contexts: Fostering Student Agency in Today’s Schools, Theory Into Practice, DOI: 10.1080/00405841. 2019.1705091.
Darba, M., Asayesh, M., & Alimoradi, A. (2020). The Effectiveness of Positive Cognitive-Behavioral Interaction program on Mental Health and Job Satisfaction of Teachers. Journal of Research in Educational Systems, 14(51), 137-157. [in Persian].
Depoy, E., & Gitlin, L. (2005). Introduction to research: Understanding and applying multiple strategies (3rd Ed). Mosboy Press.
Esmaili, E., & Azizi Nejad, B. (2021). Investigating the Role of Leadership Perceptions, Participatory Decisions and Organizational Trust the Mediator role of Motivational Teachers on Teaching Activities of Elementary Teachers. Managing Education in Organizations, 9(2), 291-321. [in Persian].
Ferguson, D. L., Hanreddy, A., & Draxton, S (2011). Giving students voice as a strategy for improving teacher practice. London Review of Education Journal, 9(1), 55-70. doi: 10.1080/14748460.2011.550435.
Flynn, P. (2014). Empowerment and transformation for young people with social, emotional and behavioural difficulties engaged with student voice research. New Zealand Journal of Educational Studies, 49(2), 162–175.
Freire, P (1994). Pedagogy of hope: Reliving pedagogy of the oppressed. London, UK: Continuum Publishing.
Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.
Graham, A., & Anderson, A. (2018). Exploring student participation across different arenas of school life. British Educational Research Journal, 10(1), 1-18. DOI: 10.1002/berj.3477.
Hensler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009). The use of patial least square based multi group analysis: in. advance in international marketing 20. Nunnaly, J &,. Bernsten, I.(1994). Psychometric theory.
Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. Oxford, UK: Blackwell.
Hosseini iraj, J., Mahdian, H., & Jajarmi, M. (2020). Study of Relationship between Basic Psychological Needs in Relation to Sense of Connectedness with School in Secondary High School Students: The Mediating Effect of Social Self-Efficacy. Journal of Research in Educational Systems, 14(50), 191-204. [in Persian].
James,P. (2014). Aligning and Propagating Organizational Values. Procedia Economics and Finance, 11(3), 95-109.
Khastar, H. (2009). A Method for Calculating Coding Reliability in Qualitative Research Interviews. Methodology, 15(58), 161-174
Kouzes, J.M., & Posner, B.Z. (2007). The leadership challenge. 4th ed. San Francisco, CA: Wiley.
Levin, B. (1994). Educational reform and the treatment of students in schools. Journal of Educational Thought, 28(1), 88-101.
Levin, B. (2014). Professional Development and the Promotion of Highly- Effective Teaching. Institute for Emerging Issues. NC State University.Avilable at: https://iei.ncsu.edu/wp-content/uploads/2014/02/ Professional-Development-FP.
Louis, K. S., & Murphy, J. (2017). Trust, caring and organizational learning: the leader’s role. Journal of Educational Administration, 55(1), 103-126.
Mansfield, K. C. (2015). The importance of safe space and student voice in schools that serve minoritized learners. Journal of Educational Leadership, Policy and Practice, 30(1), 25-38.
Mirkamali, M. (2015). Leadership in Educational Management. Tehran: Yastroon. [in Persian].
Mitra, D. L. (2004). The significance of students: Can increasing “student voice” in schools lead to gains in youth development. Teachers College Record Journal, 106(4), 651–688.
Mitra, D. L. (2008). Student voice in school reform: Building youth-adult partnerships that strengthen schools and empower youth. Albany, NY:Suny Press.
Mitra, D., Serriere, S., & Stoicovy, D. (2012). The role of leaders in enabling student voice. Management in Education Journal, 26(3), 104–112.
Mohammadi, M., Fadavi, M., & Farhadi, H. (2018). Presenting a model of Empowering primary school managers. Journal of School Administration, 6(2), 204-223. [in Persian].
Nazari, A., Hasani, R., & Shirbagi, N. (2018). Caring Leadership of School Principals: A qualitative study. Journal of School Administration, 6(2), 305-324 [in Persian].
Pahang, N., Mahdiuon, R., & Yargholi, B. (2017). Identifying factors affecting the quality of schools and investigation schools status quo: the mixed method research. Journal of School Administration. 5(1), 173-193. [in Persian].
Quaglia, R. J. & Fox, K. M. (2018). Student voice: A way of being. Australian Educational Leader Journal, 40(1), 14–18.
Sabzianpour, Z., & lslampanah, M. (2019). Return on management: Designing and explaining the new model of educational managers' competencies with the thematic analysis approach. Journal of School Administration, 7(1), 229- 251. doi: 10.34785/J010. 1398.426 [in Persian].
Shahrabifarahani, M., Khosravi Badabadi, A., & Khorshidi, A (2020). Identifying the Educational Leadership Pattern of School Administrators (Case study: The First Primary School in Tehran), Journal of management and planning in educational systems, 13(25), 265-298. [in Persian].
Soori, M., Hanifi, F., & Nazem F. (2020). Presenting an appropriate model of effective factors on quality of education in primary schools of Tehran. Journal of Research in Educational Systems, Special Issue, (14), 369-382. [in Persian].
Walsh, L., Black, R., Zyngier, D., & Fernandes, V. (2019). Harnessing student voice and leadership: A study of one Australian Indigenous leadership program. Pedagogy, Culture & Society Journal, 27(3), 383–401.