نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به شناسایی و تعیین مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری پرداخت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، از نظر رویکرد قیاسی، از نظر فلسفه پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و درنهایت طرح آن آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش را خبرگان حوزه مدیریت آموزشی تشکیل می‏دادند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تعداد مشارکت‌کنندگان مبتنی بر اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‏ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق‏ساخته انجام گرفت که روایی و پایایی آن با استفاده از نظر صاحب‌نظران تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون و تحلیل ساختاری-تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی مشمول خودسازی، خودارزشمندی، جامعه‏شناسی، جامعه‏پذیری جهانی‏شدن، جهانی‏سازی، معنویت، معنویت‏سازی، نیاز به تکامل، نیاز به معنی، درون‏روانی و بین فردی است. همچنین یافته‌های بخش کمی نشان داد مؤلفه‏های خودسازی، خودارزشمندی و نیاز به تکامل بیشتر تأثیرگذار و در مقابل مؤلفه‏های جهانی‏شدن، جامعه‏شناسی، معنویت‏سازی، درون ‏فردی، بین فردی و جامعه‏پذیری بیشتر تأثیرپذیر بودند.

کلیدواژه‌ها

ادیب‏منش، م.، لیافتدار، م؛ و نصر، ا. (1397). تبیین ابعاد و مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی بر اساس منابع و متون مرتبط با آن، دوفصلنامه تربیت اسلامی، 13 (27)، 61-84.
ایران‏نژاد، پ. (1392). طراحی چارچوب نظری مدل برنامه درسی معنوی در کتاب‌های درسی دینی دوره ابتدایی، علوم رفتاری، 4 (13)، 35-53.
تمدنی جهرمی، م.، ذوالفقاری، ر؛ و کلانتری، م. (1397). ارائه مدلی به‏منظور نهادینه کردن آموزش‌وپرورش معنوی در مدارس ابتدایی، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‏نامه)، 817-799.
جهان، ج.، زنگنه‏تبار، س؛ و پاک سرشت، م. (1397). ارائه مدل شایستگی تربیت اسلامی دانش‌آموزان، بر اساس ابعاد و مؤلفه‏های تربیت شهروندی از نظر متخصصان، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‏نامه)، 1045-1066.
قاسم‏پور دهاقانی، ع؛ و نصراصفهانی، ا. (1392). رویکرد معنوی و برنامه‌ریزی درسی، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 19(13)، 71-92.
موسومی، م.، و کهکی، ف. س. (1396). آینده‏پژوهی در آمایش سرزمین (نگاهی به کاربرد نرم‏افزارهای میک‏مک و سناریوویزارد). چاپ اول، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
References
Abbasi, M., Farahani-Nia, M., & Mehrdad, N. (2014). Nursing students’ spiritual well-being, spirituality and spiritual care. Iranian journal of nursing and midwifery research, 19(3), 242.
Adibomanesh, M., Liaftdar, M. J., & Nasr, A. R. (2018). Explain the dimensions and components of the spiritual curriculum based on the sources and related texts. Quarterly Journal of Islamic Education, 13(27), 61-84. [in Persian]
Afolayan, J. A. (2018). A model for the integration of spiritual care into the nursing curriculum in Nigeria.
Appleby, A., Swinton, J., & Wilson, P. (2019). Spiritual care training and the GP curriculum: where to now? Education for Primary Care, 30(4), 194-197.
Bożek, A., Nowak, P. F., & Blukacz, M. (2020). The Relationship Between Spirituality, Health-Related Behavior, and Psychological Well-Being. Frontiers in Psychology, 11, 1997.
de Souza, M. (2016). The spiritual dimension of education–addressing issues of identity and belonging. Discourse and Communication for Sustainable Education, 7(1), 125-138.
Dibaei, S. M., & Mirarab, R. R. (2020). An Analysis of the Relationship between Spirituality at Work and the Quality of the Work Life of Secondary School Teachers (Case Study: Teachers of Qom).
Fisher, J. (2011). The four domains model: Connecting spirituality, health and well-being. Religions, 2(1), 17-28.
Gallegos, M. L., & Segrin, C. (2019). Exploring the mediating role of loneliness in the relationship between spirituality and health: Implications for the Latino health paradox. Psychology of Religion and Spirituality, 11(3), 308.
Hart, T. N. (1994). Hidden spring: The spiritual dimension of therapy: Fortress Press.
Hidemi, S., & Yumi, M. (2020). Relationship Between the Factors of Spirituality and Self-Esteem in Nurses Working in Palliative Care Wards: A Cross-Sectional Study in the Chugoku Region.
Huitt, W. G., & Robbins, J. L. (2003). An introduction to spiritual development. Paper presented at the 11th Annual Conference: Applied Psychology in Education, Mental Health, and Business, Valdosta, GA, October.
Iranjad, P. (2012). Designing a theoretical framework for the spiritual curriculum model in elementary school religious textbooks. Behavioral Sciences, 4(13), 35-53. [in Persian]
Jeong, I., & Oh, H. J. (2020). Young Adults’ Spiritual Formation and Transformative Learning. Journal of Christian Education & Information Technology, 38, 87-116.
Jahan, J., Zanganehtabar, S., & Pakseresht, M. (2018). Nursing students’ spiritual well-being, spirituality and spiritual care. Journal of Research in Educational Science, 12(Special Issue), 1045-1066. [in Persian]
Tamadoni jahromi, M., Zolfaghari, R., & Kalantari, M. (2018). Presenting a model to institutionalize spiritual education and training in primary schools. Journal of Research in Educational Science, 12(Special Issue), 799-817. [in Persian]
Joseph, R. P., Ainsworth, B. E., Mathis, L., Hooker, S. P., & Keller, C. (2017). Incorporating religion and spirituality into the design of community-based physical activity programs for African American women: a qualitative inquiry. BMC research notes, 10(1), 506.
Krok, D. (2015). Religiousness, spirituality, and coping with stress among late adolescents: A meaning-making perspective. Journal of Adolescence, 45, 196-203.
Lizano, E. L., Godoy, A. J., & Allen, N. (2019). Spirituality and worker well-being: Examining the relationship between spirituality, job burnout, and work engagement. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 38(2), 197-216.
McCann, E., Donohue, G., & Timmins, F. (2020). An Exploration of the Relationship Between Spirituality, Religion and Mental Health Among Youth Who Identify as LGBT+: A Systematic Literature Review. Journal of religion and health, 1-17.
Miller, J. P., Karsten, S., Denton, D., Orr, D., & Kates, I. C. (2005). Holistic learning and spirituality in education: Breaking new ground: SUNY Press.
Mooney, B., & Timmins, F. (2007). Spirituality as a universal concept: Student experience of learning about spirituality through the medium of art. Nurse Education in Practice, 7(5), 275-284.
Moulin-Stożek, D. (2020). Spiritual development as an educational goal. ECNU Review of Education, 3(3), 504-518.
Nurnainah, N., Ismail, I., & Wahyuni, W. (2020). The relationship between spirituality and depression of elderly in elderly social service. Indonesian journal of global health research, 2(2), 183-190.
Polemikou, A., & Da Silva, J. P. (2020). Readdressing Spiritual Growth: What Can We Learn From Childhood Education? Journal of Humanistic Psychology, 0022167820938612.
Qasempour Dehaghani, A., & Nasrasfahani, A. R. (2013). Spiritual approach and curriculum planning. Research in Islamic Education Issues, 19(13), 71-92. [in Persian]
Shamshiri, B., Rahimian, S., & Ardekani, H. A. T. (2020). The study of spiritual education in seyyed hosein nasrs'works and comparing it with some current definitions. Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 25(1), 107-126.
Sharif, S. P., & Ong, F. S. (2019). Education moderates the relationship between spirituality with quality of life and stress among malay muslim women with breast cancer. Journal of religion and health, 58(4), 1060-1071.
Skinner, J., Edwards, A., & Corbett, B. (2014). Research methods for sport management: Routledge.
Tovar-Murray, D. (2011). The multiple determinants of religious behaviors and spiritual beliefs on well-being. Journal of spirituality in mental health, 13(3), 182-192.