نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه آموزشی روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس نظریه خرد وبستر در جهت ارزیابی میزان آمادگی دانش آموزان برای رویارویی یا جهان متاثر از پاندمی کروناویروس انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه‎ سوم تا ششم بود. به منظور گردآوری داده‎ها از روش تمام‎شماری استفاده شد. واحد تحلیل، صفحات (متن، عناوین فصول، تصویر، پرسش‌ها یا فعالیت‌ها) بود. ابزار پژوهش شامل فرم وارسی مبتنی بر ابعاد پنج گانه نظریه وبستر (2007) بود. یافته ها نشان داد که در طراحی کتب مطالعات اجتماعی فقط بعد گشودگی به تجربه به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته؛ در حالی که بعد شوخ‎طبعی و مرور خاطرات و تأمّل تقریبا در تمام پایه‌ها مغفول مانده و تنظیم هیجانی بجز در پایه سوم در دیگر پایه‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. توجه به بعد تجارب چالشی بجز پایه چهارم، در دیگر پایه ها در سطح مناسب بود. آنتروپی شانون بیان‌گر بار اطلاعاتی بالا برای تمام ابعاد و توجه ویژه‌ به مؤلفه های مرور خاطرات و تأمّل، تنظیم هیجانی و تجارب چالشی بود. نتایج پژوهش گویای نشان داد که پر کردن شکاف میان پایه ها در توجه به ابعاد خرد و طراحی محتوای کتب در جهت پرورش دانش آموزان خردمند، نواندیش و همدل در جهت زندگی در جهان پرتلاطم کنونی رسالتی بزرگ برای نهادهای آموزشی است که در کتب مطالعات اجتماعی تا اندازه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

چراغی، ف.، کدیور، پ.، عسگری، ع؛ و فرزاد و. (1394). مفهوم خرد بر پایه‎ی دو رویکرد نظری متفاوت: یک همبستگی بنیادی. فصلنامه تازه‏های علوم شناختی، 17(3)، 47-68.
حسین‎بر، م. ا.، سپاهیان، ع؛ و مسلم‏پور، م. (1394). بررسی رابطه شوخ‏طبعی و خندیدن با سلامت جسم و روان و روابط اجتماعی دانش‏آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر سراوان، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران، ایران.
خادمی، م.، محمدی، م. ناصری جهرمی، ر؛ و منصوری، س. (1394). تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی برحسب مهارت‎های اجتماعی. مجله تعلیم و تربیت، 126، 113-140.
عسلی، م. (1389). بررسی تطبیقی انسان کامل در روان‏شناسی و عرفان. فصلنامه تخصصی ادیان و عرفان. 7(26)، 184-210.
مرادی، ش.، کردنوقابی، ر.، یعقوبی، ا؛ و رشید، خ. (1397). تبیین خرد بر مبنای دارایی‏های تحولی و میانجی‌گری بالندگی (ارائه مدلی علّی). مجله پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(41)، 7-25.
نصری، ص؛ و خورشید، ع. (1391). بررسی ارتباط چندگانه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری دانش آموزان. مجله‌ی روان‏شناسی مدرسه، 1(4)، 104-124.
وجدانی، ف. (1391). نقد خرد در شاهنامه. پژوهش در زبان و ادبیات فارسی، 24، 41-53.
سادات، س؛ و بدری گرگری، ر. (1398). آموزش شوخ‏طبعی به معلم و تأثیر آن بر فرسودگی تحصیلی در دانش‎آموزان. پژوهشنامه روان‏شناسی مثبت، 4 (4)، 13-24.
Abdollah pour, M. A. (2021). Psychometric properties of the short version of the character strengths in teachers. Journal of research in educational systems. 15 (52), 1-25. [In Persian].
Amabile, T. M., & Pillemer, J. (2012). Perspectives on the social psychology of creativity. Journal of Creative Behavior, 46 (1), 3-15.‏
Ardelt, M. (1997). Wisdom and life satisfaction in old age. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 52, 15–27.
Ardelt, M. (2000). Antecedents and effects of wisdom in old age: A longitudinal perspective on aging well. Research on Aging journal, 2, 360–394.
Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on Aging, 25, 275 - 324.
Asadi. S., Khorshidic, R., & Gluc, J. (2019). Iranian children’s knowledge about wisdom. Cognitive Development. 52, 1-14.
Asali, M. (2010). A Comparative Study of the Perfect human in Psychology and Mysticism. Specialized Quarterly of Religions and Mysticism. 7 (26), 184 - 210. [In Persian].
Badli, T. S., & Dzulkifli, M. A. (2013). The effect of humor and mood on memory recall. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 97, 252-257.
Bruyaa, B., & Ardelt, M. (2018). Wisdom can be taught: A proof-of-concept study for fostering wisdom in the classroom. Learning and Instruction. 58, p 106 – 114.
Cheraghi, F., Kadivar, P., Askari, A., & Farzad, V. (2015). The concept of wisdom is based on two different theoretical approaches: fundamental correlation. Cognitive Science News Quarterly. 17 (3), 47 - 68. [In Persian].
De Dreu, C. K. (2006). When too little or too much hurts: Evidence for a curvilinear relationship between task conflict and innovation in teams. Journal of Management, 32 (1), 83-107.‏
Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41, 417– 440.
Dortaj, F., Kord Noghabi, R., Ferrari, M., Jahan, F., Esmaeili, S. (2018). Investigating Validity and Reliability and Factor Analysis of Webster's Wisdom Questionnaire in Iran. Journal of Learning and Memory Psychology, 1 (1), 7-19.
Fardin, M. (2020). COVID-19 and Anxiety: A Review of Psychological Impacts of Infectious Disease Outbreaks. Arch Clin Infect Dis. In Press: 102779.
Furnham, A., Chamorro-Premuzic, T. (2006). Personality, intelligence, and general knowledge. Learning and Individual Differences journal, 16, 79–90.
Furnham, A., Monsen, J., Ahmetoglu, G. (2009). Typical intellectual engagement, Big Five personality traits, approaches to learning and cognitive ability predictors of academic performance. British Journal of Educational Psychology, 79, 769–82.
Husseinbor, M., Sepahian, A., & Muslimpour, M. (2014). Investigating the Relationship between Humor with Physical and Mental Health and Social Relations of Secondary School Students in Saravan, Second National Conference and First International Conference on New Research in Humanities, Tehran, Iran. [In Persian].
Jiang, X., Denga, L., Zhu, Y., Jia, H., Taoc, L., Liua, L., Yanga, D., Jia, W. (2020). Psychological crisis intervention during the outbreak period of new coronavirus pneumonia from experience in Shanghai. Psychiatry Research, 286, 112 – 116.
Khademi, M., Mohammadi, M., Naseri Jahromi, R., & Mansouri, S. (2015). Content analysis of the sixth elementary social studies books in terms of social skills. Education journal. 126, 113 - 140. [In Persian].
Lang, J. C., & Lee, C. H. (2010). Workplace humor and organizational creativity. The International Journal of Human Resource Management, 21 (1), 46-60.‏
Moradi, S., Kordnoghabi, R., Yaghoubi, A., & Rashid, Kh. (2018). Explanation of wisdom based on transformational assets and mediating of thriving (providing a causal model). Journal of Research in Educational Systems. 12 (41), 7-25. [In Persian].
Nasri, S., Khorshid, A. (2012). Investigating the Multiple Relationship between Students' Personality Traits and Learning Styles. Journal of School Psychology, 1 (4), 124 - 104. [In Persian].
Noftle, E. E., Schnitker, S. A., & Robins, R. W. (2011). Character and personality: Connections between positive psychology and personality psychology. In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & M. F. Steger (Eds). Designing positive psychology: Taking stock and moving forward. 207–227.
Peterson, C., & Seligman, M. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press.
Polizzi, C., Lynn, S.J., Perry, A. (2020). Stress and Coping in the Time of COVID-19: Pathways to Resilience and Recovery. Clinical Neuropsychiatry, 17 (2), 59-62.
Randall, W. L., & Kenyon, G. M. (2002). Reminiscence as reading our lives: Toward a wisdom environment. In J. D. Webster & B. K. Haight (Eds.), Critical advances in reminiscence work: From theory to application, 233–253.
Raoofi, A., Takian, A., AkbariSari, A., Olyaeemanesh, A., Haghighi, H., Aarabi, M. (2020). COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran. Arch Iran Medication. 23 (4), 220-234.
Robert, C., & Wilbanks, J. E. (2012). The wheel model of humor: Humor events and affect in organizations. Human Relations journal, 65 (9), 1071-1099.‏
Roberts, B. W., Walton, K. E., & Viechtbauer, W. (2006). Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 132(1), 1–25.
Schmidt, J. A., Kackar, H. Z., Strati, A. D., Shumow, L. (2015). The Role of Challenge in Students’ Engagement and Competence in High School Science Classrooms: Hispanic and non-Hispanic Whites Compared, NCSSS Journal, 20 (1), 20 – 26.
Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorienko, E. L. (2009). Teaching for wisdom, intelligence, creativity, and success. Thousand Oaks: Corwin A SAGE Company.
Stevenson, C. E., Kleibeuker, S. W., De Dreu, C. K., & Crone, E. A. (2014). Training creative cognition: adolescence as a flexible period for improving creativity. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 827.
Thomas, M. L., Bangen, K. J., Ardelt, M., Jeste, D. V. (2017). Development of a 12-item abbreviated Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS-12): item selection and psychometric properties. Assessment journal, 24 (1), 71-82.
Vejdani, F. (2012). Wisdom Critique in Shahnameh. Persian language and literature research. 24, 53 - 41.
Woods, R. E., Beckmann, N., & Rossiter, J. R. (2011). Management humor Asset or liability? Organizational psychology review journal, 1 (4), 316-338.‏
Yang, S. Y. (2014). Wisdom and learning from important and meaningful life experiences. Journal of Adult Development, 21 (3), 129–146.