نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‏شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 گروه روانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد،مهاباد،ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه دوم شهر مهاباد بود روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بود و بر اساس نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر در مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 99-98 بود وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 348 نفر تعیین شد و به صورت الکترونیکی پرسشنامه ها بین نمونه ها توزیع شد. همچنین روش نمونه گیری در پژوهش حاضر بصورت در دسترس بوده است. از پرسشنامه‌های رضایت از تحصیل شیخ الاسلامی و احمدی (1390) ، پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل پترسون و سلیگمن (2004) و پرسشنامه سبکهای عاطفی هافمن و کاشدان(۲۰۱۰) برای گردآوری داده ها استفاده شد از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان در سطح معناداری 0/05 و همچنین آزمون سوبل تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی‌های مثبت شخصیتی(فضیلت خرد، شجاعت، تعالی، عدالت، انسانیت و میانه‌روی) و ابعاد خودتنظیمی هیجانی(پنهان کاری، سازش کاری و تحمل) با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارند ( 0/05≥P). همچنین خودتنظیمی هیجانی نیز با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری را نشان داد ( 0/05≥P)، از طرفی مشخص شد که رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری ابعاد خودتنظیمی هیجانی(پنهان کاری، سازش کاری و تحمل) به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می شود.

کلیدواژه‌ها

ابوالقاسمی، ع.، برزگر، س. و رستم اوغلی، ز. (1393). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‏آموزان دارای اختلال ریاضی. ناتوانی‏های یادگیری، 4(2)، 6-21.
احمدی، ه.، نوشادی، س.، مجیدیان فرد، م. ب. و خواجه، ه. (1395). بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مقطع دبیرستان شهر خرم‌آباد، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‏شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 310.
آذریان، ر.، مهدیان، ح؛ و جاجرمی، م. (1399)، مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 483-494.
بشارت، م. ع. (1388). رابطه نارسایی هیجانی و سبک‌های مقابله با استرس. اندیشه‏های نوین تربیتی، 5(4)، 9 - 27.
رفیعی پور، ا.، شفقتی، س.، عابدینی، ع؛ و جعفری، ط. (1399)، پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در دانش آموزان. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 13(46)، 111-122
شکیب، ز؛ و نوروزی، آ. (1394). بررسی نقش برخی عوامل آموزشی و غیرآموزشی در سلامت روان دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر سال 1393. نشریه طب جنوب، 18(6)، 1221-1235.
شیخ‌الاسلامی، ر؛ و احمدی، س. (1390). رابطه هوش هیجانی و رضایت از تحصیل در دانش‏آموزان. پایان‌نامه‏ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
نریمانی، م.، شاه محمدزاده، ی.، امیدوار، ع؛ و امیدوار، خ. (1393). مقایسه‌ی سرمایه روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(1)، 100-118.
 
Abolghasemi, A., Barzegar, S., Rostamoghli, Z. (2015). The effectiveness of self-regulation learning training on academic motivation and self-efficacy of students with mathematics disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(2), 6-21.
Ahmadi, H, Noshadi, S, Majidian Fard, M Ba, Khajeh, H (2016). Investigating the Relationship between Teachers' Job Satisfaction and Academic Achievement of Khorramabad High School Students, Fourth National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, 310.
Allan, B. A., Sterling, H. M., & Duffy, R. D. (2019). Longitudinal relations among economic deprivation, work volition, and academic satisfaction: a psychology of working perspective. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1-19.
Azarian, Mehdian and Jajarmi (1399), Comparison of the effectiveness of educational vitality training and emotion regulation on academic meaning and academic adjustment, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, (14).483-494
Barańczuk, U. (2019). The five factor model of personality and emotion regulation: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 139, 217-227.
Bembenutty H. (2011). Homework compeletion: the role of self-efficacy, delay of gratification and self-regulatory processes. The international journal of education and psychological assenssment;6(1):1-20
Blair, C., & Raver, C. C. (2015). School readiness and self-regulation: A developmental psychobiological approach. Annual review of psychology, 66, 711-731.‏
Castillo-Gualda, R., Herrero, M., Rodríguez-Carvajal, R., Brackett, M. A., & Fernández-Berrocal, P. (2019). The role of emotional regulation ability, personality, and burnout among Spanish teachers. International Journal of Stress Management, 26(2), 146.
Conway, J. M., Amel, E. L., & Gerwien, D. P. (2009). Teaching and learning in the social context: A meta-analysis of service learning's effects on academic, personal, social, and citizenship outcomes. Teaching of psychology, 36(4), 233-245.‏
de la Fuente, J., Verónica Paoloni, P., Vera-Martínez, M. M., & Garzón-Umerenkova, A. (2020). Effect of levels of self-regulation and situational stress on achievement emotions in undergraduate students: class, study and testing. International journal of environmental research and public health, 17(12), 4293.
Diener, E.,& Diener M. (1995). Cross- cultural correlates of life satisfaction and self- esteem. Journal of personality and social psychology, 68, 653- 663.‏‏ ‏
Elliott, G. C., Cunningham, S. M., Linder, M., Colangelo, M., & Gross, M. (2005). Child physical abuse and self-perceived social isolation among adolescents. Journal of interpersonal violence, 20(12), 1663-1684.
Hofmann, S. G., & Kashdan, T. B. (2010). The affective style questionnaire: development and psychometric properties. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 32(2), 255-263.
Howell A, Buro K. (2011). Relations among mindfulness, achievement related self regulation, and achievement emotions. Happiness student;12:1007-1022.
Kaiser, V., Reppold, C. T., Hutz, C. S., & Almeida, L. S. (2020). Contributions of Positive Psychology in Self-Regulated Learning: A Study With Brazilian Undergraduate Students. Frontiers in Psychology, 10, 2980.
Khoirina, A., Rusdarti, R., & Rozi, F. (2020). The Role of Image in Moderating Quality of Services, Educational Fees, Facilities and Infrastructures Towards the Students’ Academic Satisfaction at Economics and Business Faculty of UNISBANK. Journal of Economic Education, 9(1), 10-18.
Kim, E. K., Furlong, M. J., & Dowdy, E. (2019). Adolescents’ personality traits and positive psychological orientations: Relations with emotional distress and life satisfaction mediated by school connectedness. Child Indicators Research, 12(6), 1951-1969.
Kostagiolas, P., Lavranos, C., & Korfiatis, N. (2019). Learning analytics: Survey data for measuring the impact of study satisfaction on students' academic self-efficacy and performance. Data in brief, 25, 104051.
Kraaij, V., & Garnefski, N. (2019). The behavioral emotion regulation questionnaire: development, psychometric properties and relationships with emotional problems and the cognitive emotion regulation questionnaire. Personality and Individual Differences, 137, 56-61.‏
Laurent, A. C., & Gorman, K. (2018). Development of emotion self-regulation among young children with autism spectrum disorders: The role of parents. Journal of autism and developmental disorders, 48(4), 1249-1260.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Speinger.
Lazarus,R.S. (1991).Emotion and adaptation. Oxford:Oxford University Press.
Li, D., Li, D., Wu, N., & Wang, Z. (2019). Intergenerational transmission of emotion regulation through parents' reactions to children's negative emotions: Tests of unique, actor, partner, and mediating effects. Children and Youth Services Review, 101, 113-122.‏
Marsh, R., Steinglass, J. E., Gerber, A. J., Graziano, O., Leary, K., Wang, Z. & Murphy, D. (2009). Deficient activity in the neural systems that mediate self-regulatory control in bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry, 66(1), 51-63.
McCredie, M. N., & Kurtz, J. E. (2020). Prospective prediction of academic performance in college using self-and informant-rated personality traits. Journal of Research in Personality, 85, 103911.
Myers, D.G. & Diener, E. D. (1995). Whois happy? Psychological science, 6(1), 10-19.
Naurayi MM, Cherry AD. (1993). Accounting students’ performance and personality types. Journal of education for Business.;6:111-115.
New Educational Thoughts, 5 (4), 9-27.
Pavot, W., Dienner, E. & Suh, E. (1998). The temporal satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 70, 340- 354.
Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). Oxford University Press.
Rafieipour, Shafaqati, Abedini and Jafari, (2016), Predicting Exam Anxiety Based on Difficult Dimensions in Students, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, (13), 46, 111-122
Reid, R., Trout, A. L. & Schartz, M. (2005). Self-regulation interventions for children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Exceptional Children, 71(4), 361-77.
Rudebeck, P. H., Saunders, R. C., Prescott, A. T., Chau, L. S., & Murray, E. A. (2013). Prefrontal mechanisms of behavioral flexibility, emotion regulation and value updating. Nature neuroscience, 16(8), 1140.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: Does psychology need choice, self-determination, and will? Journal Personality, 74(6), 1557-86.
Schmitt, E. N. (2012). A study on graduate students: Perceptions of stress, job engagement, satisfaction, and the buffering effects of social support and coping style. The Chicago School of Professional Psychology.
Schofield, M. J., Considine, R., Boyle, C. A. & Sanson-Fisher, R. (1993). Smoking control in restaurants: The effectiveness of self-regulation in Australia. American Journal Public Health, 83(9), 1284-8.
Selwyn, J., & Grant, A. M. (2019). Self-regulation and solution-focused thinking mediate the relationship between self-insight and subjective well-being within a goal-focused context: An exploratory study. Cogent Psychology6(1), 1695413.
Shakib Z, Noroozi A. (2016). Role of the educational and non-educational factors on the mental health in girl high school students in Bushehr city on 2014. Iran South Med J; 18 (6):1221-1235
Shaykh al-Islami, R.; Ahmadi, S. (2011); The Relationship between Emotional Intelligence and Student Satisfaction. Master Thesis; Shiraz university
Schut, A. J., Castonguay, L. G., & Borkovec, T. D. (2001). Compulsive checking behaviors in generalized anxiety disorder. Journal of Clinical Psychology, 57(6), 705-715.
Sobowale, K., Ham, S. A., Curlin, F. A., & Yoon, J. D. (2018). Personality traits are associated with academic achievement in medical school: a nationally representative study. Academic Psychiatry, 42(3), 338-345.
Sorrenti, L., Filippello, P., Buzzai, C., Buttò, C., & Costa, S. (2018). Learned helplessness and mastery orientation: The contribution of personality traits and academic beliefs. Nordic Psychology, 70(1), 71-84.
Stajkovic, A. D., Bandura, A., Locke, E. A., Lee, D., & Sergent, K. (2018). Test of three conceptual models of influence of the big five personality traits and self-efficacy on academic performance: A meta-analytic path-analysis. Personality and individual differences, 120, 238-245.
Thompson, R. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Shild Development, 59, 25- 52.
Thompson, R. A. (2019). Emotion dysregulation: A theme in search of definition. Development and psychopathology, 31(3), 805-815.
Westerman, J. W., Nowicki, M. D., & Plante, D. (2002). Fit in the classroom: Predictors of student performance and satisfaction in management education. Journal of Management Education, 26(1), 5-18.‏
‏Wilkins-Yel, K. G., Roach, C. M., Tracey, T. J., & Yel, N. (2018). The effects of career adaptability on intended academic persistence: The mediating role of academic satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 108, 67-77.
Wulanyani, N. M. S., & Vembriati, N. (2018). What Factors Influence Well-being of Students on Performing Small Group Discussion?. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 953, No. 1, p. 012004). IOP Publishing.
Wyman, P. A., Cross, W., Brown, C. H., Yu, Q., Tu, X., & Eberly, S. (2010). Intervention to strengthen emotional self-regulation in children with emerging mental health problems: Proximal impact on school behavior. Journal of abnormal child psychology, 38(5), 707-720.
Zhoc, K. C., King, R. B., Chung, T. S., & Chen, J. (2020). Emotionally intelligent students are more engaged and successful: examining the role of emotional intelligence in higher education. European Journal of Psychology of Education, 1-25.