نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی تربیتی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انحام این پژوهش، بررسی پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس(کووید-19) بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بودند. حجم نمونه 200 نفر از این‏ افراد بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ، فیدل و اولمن(2007) و به شیوه نمونه‏گیری در دسترس انتخاب‌ و به مقیاس بی صداقتی تحصیلی(ADS) ویترسپون، مالدونادو و لاسی(2010)، سیاهه مجذوبیت تحصیلی(SEI) سالملا-آرو و آپادایا(2012)، پرسشنامه تجدیدنظر شده اهداف پیشرفت(AGQ-R) الیوت و مورایاما(2008) و مقیاس باورهای ضمنی هوش(ITIS) عبدالفتاح و یاتس(2006) پاسخ دادند. داده‏های جمع‌آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش با بی‌صداقتی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 3/64 درصد واریانس بی‌صداقتی تحصیلی به ‌وسیله مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش تبیین می‏شود. یافته‏های این پژوهش نشان می‌دهد که مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش سهم معنادار در پیش‌بینی بی صداقتی تحصیلی دانش‌آموزان دارند.

کلیدواژه‌ها

اعتماد، ج؛ و جوکار، ب. (1397). بی‌صداقتی تحصیلی و باورهای شناخت‏شناسی: وارسی نقش تعدیل‏گری جنسیت. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 10(1)، 111-130.
افراشته، س.، علیمحمدی، ی؛ و سپندی، م. (1399). نقش جداسازی، قرنطینه و فاصله‏گذاری اجتماعی در مهار اپیدمی کووید-۱۹. مجله طب نظامی، 22(2)، 211-210.
بارانیان، س.، حاجی یخچالی، ع. ر. و آتش‏افروز، ع. (1396). مدلی برای تبیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و بی‏صداقتی تحصیلی با میانجی‏گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت خودتحصیلی در دانشجویان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(1)، 34-23.
بجنوردی شلیگانی، ن؛ و سلیمان پورعمران، م. (1397). رابطه موفقیت خواهی، اشتیاق یادگیری و اهداف پیشرفت با معنی تحصیلی دانش‏آموزان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 1(56)، 93-75.
بدری گرگری، ر.، حاتمی، ج. و اسماعیلی اقدم، ر. (1389). مقایسۀ جهت‌گیری هدف پیشرفت و بازده‏های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی. نشریه علمی و پژوهشی پژوهش در نظام‏های آموزشی، 4 (11)، 57-41.
ذبیحی حصاری، ن؛ و غلامعلی لواسانی، م. (1393). رابطه باورهای هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1(4)، 17-9.
شکری، ا.، تمیزی، ن.، عبدالله پور، م. آ؛ و تقوایی نیا، ع. (1394). اعتباریابی و رواسازی نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هدف پیشرفت در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 3 (4)، 122-107.
شهیاد، ش؛ و محمدی، م. ت. (1399). آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-۱۹ بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری. مجله طب نظامی، 22(2)، 192-184.
صفایی، م.، رضایی، ع. م؛ و طالع پسند، س. (1398). پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب‏آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی. فصلنامه روان‏شناسی تربیتی، 15(52)، 268-239.
عابدی، ص.، سعیدی‏پور، ب.، فرج‌اللهی، م؛ و صیف، م. ح. (1394). مدل یابی روابط بین باورهای هوشی، معرفت‏شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام نور. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 2(8)، 68-43.
عبدالله پور، م. آ؛ و شکری، ا. (1394). تحلیل مشخصه‏های روان‌سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 7(2)، 104-87.
عظیمی، ک.، شهنی ییلاق، م؛ و امیدیان، م. (1398). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس بی‌صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم‌انداز زمان در دانش‏آموزان دبیرستانی. مجله اخلاق زیستی، 9(32)، 32-19.
عظیمی، ک.، شهنی ییلاق، م؛ و امینی، م. (1398). دروغ‏پردازی‏های امروز، اقدامات غیراخلاقی فردا: یک مدل علّی ارتباط بین منبع کنترل و بی‌صداقتی تحصیلی با نقش میانجیگری خودپنداشت تحصیلی در دانشجویان پرستاری. مجله توسعه آموزش جندی‌شاپور، 10(4)، 321-307.
فتحی آذر، ا.، بدری گرگری، ر؛ و خانی، م. (1396). رابطة باورهای ضمنی هوش و جهت‏گیری اهداف پیشرفت با تعلل‏ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 14(54)، 98-88.
کاملی، ش؛ و یوسفی، ف. (1398). رابطه ارزش‏های فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه‏ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 11(1)، 127-108.
کمایی، ع.، عسگری، پ.، حیدری، ع. ر.، نادری، ف. و مکوندی، ب. (1399). رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‏آموزان دختر. نشریه علمی و پژوهشی پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14 (48)، 125-109.
کمپ، ر.، بریس، ن؛ و سلنگار، ر. (1397). تحلیل داده‏های روان‏شناسی با برنامه SPSS. ترجمه خدیجه علی‌آبادی و سیدعلی صمدی. تهران: انتشارات دوران (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 2006).
کمری، س.، فولادچنگ، م.، خرمایی، ف.، شیخ‌الاسلامی، ر؛ و جوکار، ب. (1397). تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه‏‏ای هیجان‏‏های مثبت تحصیلی و اجتماعی. روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی، 14(55)، 284-269.
محبی نورالدین وند، م. ح.، شهنی ییلاق، م؛ و پاشا شریفی، ح. (1392). بررسی شاخص‏های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش در جامعه دانشجویی. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، 14(4)، 64-43.
مرادی، س.، نیک‌پی، ا. و فرحبخش، س. (1397). ساختار هدفی تبحری و بی‏صداقتی تحصیلی: نقش میانجی جهت‏گیری هدف یادگیری. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(3)، 80-73.
مشتاقی، س.، میرهاشمی، م؛ و پاشاشریفی، ح. (1391). بررسی شاخص‏های روان‌سنجی پرسشنامة اصلاح شدة هدف پیشرفت در جامعة دانش‏آموزی. فصلنامه علمی و پژوهشی اندازه‏گیری تربیتی، 7 (3)، 83-63.
نجاتی و.، کمری، س. و جعفری، ص. (1397). ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان. دو فصلنامه شناخت اجتماعی، 7(2)، 144-123.
نعامی، ع. و پیریایی، ص. (1391). رابطۀ ابعاد انگیزش ‏تحصیلی با اشتیاق ‏تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم دبیرستان‏های شهر اهواز. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 6(16)، 42-29.
ویسی، س.، ایمانی، ص.، بهروز، ب. و ایمانی، س. (1399). ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-۱۹). مجله پیشرفت‏های نوین در علوم رفتاری، 5(42)، 10-1.
یزدانی، ن.، گنجی، ح.، پاشاشریفی، ح؛ و ابوالمعالی الحسینی، خ. (1397). مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(1)، 214-195.
Abd-El-Fattah, S. M., & Yates, G. C. R. (2006). Implicit Theory of Intelligence Scale: Testing for factorial invariance and mean structure. In Australian Association for Research in Education Conference, Adelaide, South Australia (pp. 1-14).
Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS, EQS, and LISREL: Comparative approaches to testing for the factorial validity of a measuring instrument. International journal of testing1(1), 55-86.
Cheng, L. T. W., Armatas, C. A., & Wang, J. W. (2020). The impact of diversity, prior academic achievement and goal orientation on learning performance in group capstone projects. Higher Education Research & Development, 1(1), 1-13.
Driggin, E., Madhavan, M. V., Bikdeli, B., Chuich, T., Laracy, J., Biondi-Zoccai, G., & Brodie, D. (2020). Cardiovascular considerations for patients, health care workers, and health systems during the COVID-19 pandemic. Journal of the American College of Cardiology75(18), 2352-2371.
Eaton, S. E. (2020). Academic Integrity During COVID-19: Reflections From the University of Calgary. Journal of the Commonwealth Council for Educational Administration & Management, 48(1), 2-11.
Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology100(3), 613.
Elliot, A. J., Aldhobaiban, N., Murayama, K., Kobeisy, A., Gocłowska, M. A., & Khyat, A. (2018). Impression management and achievement motivation: Investigating substantive links. International Journal of Psychology53(1), 16-22.
Elliot, A. J., McGregor, H. A., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis. Journal of educational psychology91(3), 549.
Erturan, G., McBride, R., & Agbuga, B. (2020). Self-regulation and self-efficacy as mediators of achievement goals and leisure time physical activity: a proposed model. Pedagogy of Physical Culture and Sports24(1), 12-20.
Fang, L., Karakiulakis, G., & Roth, M. (2020). Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?. The Lancet. Respiratory Medicine8(4), e21.
Jiang, K., Liu, J., Liu, C., Guo, X., Zhou, H., Lv, B., ... & Luo, L. (2019). The Discrepancy of Parents’ Theories of Intelligence and Parental Involvement. Frontiers in psychology10, 1231.
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y. T., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry7(4), e17-e18.
Mawang, L. L., Kigen, E. M., & Mutweleli, S. M. (2020). Achievement goal motivation and cognitive strategies as predictors of musical creativity among secondary school music students. Psychology of Music48(3), 421-433.
McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1993). Academic dishonesty: Honor codes and other contextual influences. The journal of higher education, 64(5), 522-538.
Ornell, F., Schuch, J. B., Sordi, A. O., & Kessler, F. H. P. (2020). “Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies. Brazilian Journal of Psychiatry42(3), 232-235.
Ranney, M. L., Griffeth, V., & Jha, A. K. (2020). Critical supply shortages—the need for ventilators and personal protective equipment during the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine382(18), e41.
Salmela-Aro, K., & Upadaya, K. (2012). The schoolwork engagement inventory. European Journal of Psychological Assessment. 28(1), 60-67.
Scherrer, V., Preckel, F., Schmidt, I., & Elliot, A. J. (2020). Development of achievement goals and their relation to academic interest and achievement in adolescence: A review of the literature and two longitudinal studies. Developmental Psychology56(4), 795.
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5). Boston, MA: Pearson.
Witherspoon, M., Maldonado, N., & Lacey, C. H. (2010). Academic Dishonesty of Undergraduates: Methods of Cheating. Online Submission. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association May 2010, Denver, Colorado.
World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 72.