نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شد. این پژوهش به لحاظ رویکرد کیفی و از حیث روش اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه متخصصان دانشگاهی اعم از مدیران گروه‌های آموزشی، روسای دانشکده‌ها، روسای دفتر برنامه ریزی، معاونین آموزشی، دفتر نظارت، اساتید خبره و اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1398 و کلیه متون مرتبط با موضوع تحقیق شامل کتاب‌ها، مقالات و پایان نامه‌ها اعم از داخلی و خارجی بود. 12 نفر از متخصصان دانشگاهی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه مورد مطالعه در بخش منابع شامل 80 عنوان مقاله، کتاب و سایت بود. 24 عنوان فارسی و 34 عنوان انگلیسی که ارتباط موضوعی بیشتری با عنوان تحقیق داشتند به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مضمون در پنج مرحله انجام شد. در نهایت شایستگی‌های آموزشی، پژوهشی، سازمانی، فردی، اخلاقی، ارزشی، خدماتی و بین الملل به عنوان شایستگی‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده شناسایی شدند. مسئله بالندگی در دانشگاه ها بسیار مهم و ضروری است. اگرچه نیاز به ایجاد و راه اندازی مرکزی منظم و رسمی تحت عنوان مرکز بالندگی در دانشگاه ها حس می شود، ولی مسئول بالندگی حرفه ای در درجه اول خود فرد بوده و باور قلبی به لزوم بالندگی از مهمترین مسائل در این خصوص می باشد.

کلیدواژه‌ها

اجتهادی، م.، قورچیان، ن.، جعفری، پ. و شفیع‌زاده، ح. (1390). شناسایی ابعاد و مؤلفه‏های بهسازی اعضای هیئت‌علمی به‌منظور ارائه یک مدل مفهومی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17(4)، 41-26.
آهنچیان، م. ر. و سلیمانی، ا. (1396). ادراک اعضای هیئت‌علمی از حرفه‏ای بودن در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 23(2)، 23-1.
بازرگان، ع. و زاهدی، س. (1392). نظر اعضای هیئت‌علمی درباره نیازهای توسعه حرفه‏ای آنان و شیوه‏های برآوردن نیازها. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19(67)، 89-69.
بنکداری، ن.، مهران، گ.، ماهروزاده، ط. و هاشمی، س. ع. (1395). ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(27)، 137-117.
دارابیگی، م.، ایران‌نژاد، پ.، جهانیان، ر. و عبدالهی، م، (1399)، ارائه الگو برای رهبری اصیل در استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی، نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 137-158
جمشیدی، ل. (۱۳۸۵). بررسی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و تدوین الگویی برای بهبود آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
جوانک لیاولی، م.، ابیلی، خ.، پورکریمی، ج. و سلطانی عربشاهی س.ک. (1396). ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزش بالینی: مورد دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10(3)، 202-218.
حاجی پور، ب. و بهادران شیروان، م. (1391). شایستگی‏های محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشه‏های مقام معظم رهبری. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 227-250.
حجازی، ا. (1399). تعیین مؤلفه‏های بالندگی حرفه‏ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان. نشریه پژوهش در تربیت‌معلم، 5، 41-61.
سلیمی، ج. و عبدی، آ. (1394). پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم صلاحیت‌های آموزشی مدرسان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 6(12)، 30-64.
شعبانی بهار، غ. ر.، قره، م. ع. و سیاوشی، م. (1399). طراحی الگوی بالندگی حرفه‏ای، سازمانی و فردی اعضای هیئت‌علمی دانشکده‏های تربیت‌بدنی و سنجش برازش آن. نشریه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 32، 99-112.
صادقیان قراقیه، س.، رسولی، ر.، طبرسا، غ.، قربانی، ع. (1399). طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 37-52
عابدی، ح.، احمدآبادی، آ. و قرونه، د. (1396). شناسایی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه‏ای تدریس اعضای هیئت‌علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان. پژوهش در تربیت‌معلم، 1(3)، 9-43.
قرونه، د.، میر کمالی، س. م.، بازرگان، ع. و خرازی، ک. (1393). چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه تهران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 6(2)، 51-82.
محب زادگان، ی.، پرداختچی، م. ح.، قهرمانی، م. و فراستخواه، م. (1392). تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 70، 1-25.
مطلبی فرد، ع. ر.، نوه ابراهیم، ع. و محسن زاده، ف. (1390). بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه‏ای و اخلاقی در آموزش و تدریس ازنقطه‌نظر دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری.
نظرزاده زارع، م.، پورکریمی، ج.، اربیلی، خ. و ذاکرصالحی، غ. ر. (1395). ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیئت‌علمی در تعاملات بین‌المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه. سیاست علم و فناوری، 63، 25-38.
Abedi, H., Ahmadabadi, A., & Ghorone, D. (1396). Identify the educational needs related to the development of the teaching profession of faculty members and lecturers of Farhangian University. Research in teacher training, 9-43.
Ahanchian, m., & soleimani, e. (1396). Faculty members' perception of professionalism in Iran's higher education system. Research and planning in higher education, 1-23.
Alexander, A., Karvonen, M., Ulrich, J., Davis, T., & Wade, A. (2012). Community College Faculty Competencies.Community College. Journal of Research and Practice, 849-862.
Austin, A. E.,، Deane Sorcinelli, M., McDaniels, M. (2007). Understanding New Faculty Background, Aspirations, Challenges, and Growth. Raymond P. Perry، John C Smart، The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education: An Evidence-Based Perspective. Dordrecht, springer, 39-89.
Bain, k. (2004). What the Best College Professor Do? Harvard University.
Bazargan, a., & zahedi, s. (1392). Faculty members' views on their professional development needs and methods of meeting the needs. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 62-68.
Blaskova, M., Blasko, R., Matuska, E., & Rosak-Szyrocka, J. (2015). Development of key competences of university teachers and managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 187-196.
Bonakdari, n., mehran, g., mahrozade, t., & hashemi, s. (1395). Characteristics of a worthy teacher in Iranian higher education: A qualitative study. new approach in educational management, 117-137.
Brutkiewicz, R. R. (2012). Research faculty development: an historical perspective and ideas for a successful future. Advances in health sciences education, 17, 259-268.
Camblin, L.D., Steger Joseph, A. (2000). Rethinking Faculty Development. Higher education, 39, 1-18.
Chen, G. M. (2005). A model of global communication competence. China Media Research, 3-11.
Darabeigi, m., irannejad, p., jahanian, r., & abdollahi, m. (1399). Provide a model for genuine leadership in faculty with a humanistic approach in higher education organizations. Journal of Research in Educational Systems, 137-158.
Dee Jay, R., & Daly Chery, J. (2009). Innovative models for organizing Faculty development programs pedagogical reflexivity, student learningEmpathy and faculty agency, Human Resource. Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 6 (1). pp. 1-22.
Duda, R.B. (2004). Faculty development programs promote the Academic advancement of the faculty. Current Surgery, Elsevier, 61(1), 73-79.
Ejtehadi, m., ghorchian, n., jafare, p., & shafizadeh, h. (1390). Identify the dimensions and components of faculty improvement in order to provide a conceptual model. Research and planning in higher education, 26-41.
Ghoroneh, d., mirkamali, s., bazargan, a., & kharazi, k. (1393). Conceptual framework of faculty growth in the University of Tehran. Iranian Higher Education Association Quarterly, 51-82.
Hajipour, Bahman and Bahadoran Shirvan, Mostafa. (1391). Central competencies of the desired university with emphasis on the ideas of the Supreme Leader. Management at Islamic University, 227-250.
Hejazi, Assad (1399). Determining the components of professional maturity of the faculty members of Farhangian University. Journal of Teacher Education Research, No. 5, 41-61
Jamshidi, Laleh (1385). Investigating the maturity of the faculty members of Shahid Beheshti University and compiling a model for its improvement.
Jones, E. (2002–2003). Beyond supply and demand: Assessing the Ph.D. job market. Occupational Outlook Quarterly, 22–33.
Jurastic-Harbinson, E., & Rex, L.A. (2010). School Cultures as contexts for informal teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26(2), 267-277.
Larkin, A.M. (2013). “Internationalizing Canadian Higher Education through North-South Partnerships: A Critical Case Study of Policy Enactment and Programming Practicesin Tanzania”. Electronic Thesis and Dissertation Repository. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. The University of Western Ontario.
Lawler, P. A., & King, K. P. (2000). Planning for effective Faculty Development: Using Adult Learning strategies. Malabar, FL: Krieger Publishing. Alberta Journal of Educational Research; Edmonton,  48(4), 161.
Matalebi Fard, Alireza, Ebrahim, Abdolrahim and Mohsenzadeh, Farshad. (1390). Investigating and identifying professional and ethical indicators in education and teaching from the perspective of graduate students: A qualitative study. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology.
Mclean, M., Cilliers, F., & Van Wyk, J. (2008). Faculty development: Yesterday, today and tomorrow. Medical Teacher, 2(36), 555-584.
Mohebzadegan, Yousef. Pardakhtchi, Mohammad Hassan, Ghahremani, Mohammad, Farastkhah, Maghsoud. (1392). Develop a model for faculty growth with a data theory-based approach. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 70, 2013, 25-1
Nazarzade, m., pourkarimi, j., ardebili, k., & zakersalehi, g. (1395). Presenting the model of faculty members' competence in international interactions: A phenomenological study. Science and Technology Policy, 25-38.
Oliver.R. (2002). The role of ICT in higher education for the 21st century: ICT asa change agent for education. Edith Cowan University, Perth, Western Australia.
Olmstead, M. J. (1993). Mentoring New Faculty: Advice To Department Chairs. CSWP Gazette, 13(1), 1.
Priest, A. W. (2011). An investigation into faculty development practices in graduate physical therapy education programs. Retrieved on, 16, 7.
Rauch, F., Steiner, R. (2013). Competences for education for sustainable development in teacher education. CEPS Journal, 9-24.
Richard, E. (1982). Boyatzis, the Competent Manager: A Model for Effective Performance. John Wiley & Sons, 1, 22 - 328.
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27,116–126.
Sadeghian, s., rasooli, r., tabarsa, g., & ghorbani, a. (1399). Designing an Organizational Empowerment Model Based on Good Governance: A Qualitative Approach. Journal of Research in Educational Systems, 37-52.
Salimi, Jamal, Abdi, Arash (1394). Phenomenology of students 'perception of educational elements in the university: A case study of the concept of teachers' educational competencies. Bi-Quarterly Journal of Educational Planning Studies, Volume 6, Number 12, 30-64
Shabani Bahar, Gholamreza, Qara, Mohammad Ali, Siavashi, Mohammad (1399). Designing a Professional, Organizational and Individual Maturity Model for Faculty Members of Physical Education Schools and Measuring Its Fit Journal of Applied Research in Sports Management, No. 32, 12-199-99
Wang, V, C. (2008). Adult education philosophies in postmodern china. Marrietta, 1-15.
Yilfashewa, S. (2014). Aspects to Bolster Faculty Members Professional Competencies in Ethiopian HEIs: Haramaya and Adama Science and Technology Universities in Focus. Journal of Education & Human Development March, 3, (1), 387-419.