نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف این پژوهش طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان مبتنی بر شایستگی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بود و در آن از رهیافت ترکیبی ( کمی – کیفی) استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی شامل کلیه مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه آموزشی بانک و دانشگاه و در بخش کمی تمامی رؤسا، معاونین و کاربران ارشد شعب بانک پارسیان سراسر کشور در سال 1397 بود. برای نمونه در بخش کیفی 8 نفر مدرس 8 نفر خبره در زمینه طراحی نظام آموزشی و 4 نفر از مدیران و رؤسای بانک پارسیان با روش نمونه‌گیری هدفمند تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند. برای محاسبه حجم نمونه در بخش کمی طبق جدول مورگان 294 نفر بدست آمد. در گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برای اندازه‌گیری سطوح شایستگی مدیران استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کمی از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. جهت ارائه مدل نهایی تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه‌های فردی، بین فردی، سازمانی و محیطی در سطح اطمینان 99 درصد به عنوان مولفه‌های نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان مبتنی بر شایستگی هستند.

کلیدواژه‌ها

درگاهی، ح.، علیپور فلاح پسند، م. ح.، حیدری قره‌بلاغ، ه. (1389). ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی، مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسراهای سازمان فرهنگی شهرداری تهران. راهبرد، 23، 91-113.
رضائیان، ع. (1388). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
سیاح، م. (1395). بررسی اثر شایستگی مدیران بر چابک سازی سازمانی در بانک سپه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
سلیمانی، ا.، امین بیدختی، ع. ا.، نجفی، م.، کرمی، م. (1398). تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‏های توسعه منابع انسانی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 13(44)، 38-43.
طاهرپور کلانتری، ح. ا.، زاهدی، س.م. و دیناروند، ح. (1389). بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان درود بر عملکرد آنان. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 114(11)، 115-136.
عاشقی، ح.، قهرمانی، م. (1395). تدوین برنامه توسعه حرفه‏ای مدیران و کارکنان حوزه پولی و بانکی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(11)، 1-20.
عباسی، ع.، علی محمدلو، م.، کریمی، ز. (1397). طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت مدیران در سطوح مختلف سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(87)، 45-73.
کرمی، م. (1386). کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه‏های آموزش مدیران تجربه ایران‌خودرو خراسان، مجموعه مقالات اولین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی، تهران: خرداد 1386.
لطیفی، م. (1383). شناسایی و وزن‏دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق.
محمدی، م. نیک پور، ا. (1393). بررسی رابطه آموزش‏های ضمن خدمت با مهارت‏های مدیران، (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، مناطق هشت و دوازده). فصلنامه مدیریت، 11(3)، 77-90.
Bayarystanova, E., Arenova, A., & Nurmuhametova, R. (2014). Education system management and professional competence of managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences140, 427-431.
Becker, B. E., Huselid, M. A., Huselid, M. A., & Ulrich, D. (2001). The HR scorecard: Linking people, strategy, and performance. Harvard Business Press.
Cochran, G. (2009). Bank leadership competencies for the “new normal”. Illinois Banker, 94(10), 7.
Cochran, G. (2009). Developing a competency model for a 21th century Extension Organization [Unpublished doctoral dissertation],.Ohio state university.
Dubois, D. D., & Rothwell, W. J. (2004). Competency-based human resource management: Discover a new system for unleashing the productive power of exemplary performers. Nicholas Brealey.
Fang, C. H., Chang, S. T., & Chen, G. L. (2010). Competency development among Taiwanese healthcare middle manager: A test of the AHP approach. African journal of business management, 4(13), 2845-2855.
Hoffman, R. C., Shipper, F. M., Davy, J. A., & Rotondo, D. M. (2014). A cross-cultural study of managerial skills and effectiveness: New insights or back to basics?. International Journal of Organizational Analysis, 22 (2): 372-398.
Jeffrey, L., & Brunton, M. (2010). Identifying competencies for communication practice: A needs assessment for curriculum development and selection in New Zealand. Public Relations Review36(2), 202-205.
Oni, E. O., Ijaiya, M. A., & Musa, M. (2013). Assessing the Impact of Training and Management Development in the Nigerian Banking Industry. International Journal of Business and Social Science4(5)., 191-207.
Rappe, C., & Zwick, T. (2007). Developing leadership competence of production unit managers. Journal of Management Development, 26(4), 312-330
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 1(2), 739-742.
Yang, B. C., Wu, B. E., Shu, P. G., & Yang, M. H. (2006). On establishing the core competency identifying model: A value‐activity and process oriented approach. Industrial Management & Data Systems, 106(1), 60-80.