نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه روان‏شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه روان‏شناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب آموزش‌وپرورش با وجود آشفتگی‏های هیجانی و اجتماعی امری مشکل و غیرممکن است. اطلاعات اندکی در خصوص نقش تفکر انتقادی بر آشفتگی‏های هیجانی و اجتماعی در دسترس است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش گروهی تفکر انتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بجنورد صورت گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل 430 دختر دوره دوم متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 98-97 بوده که با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‌ای 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش سازگاری اجتماعی Bell (1961) و مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS- A، 1999) استفاده گردید. برنامه آموزش تفکر انتقادی در طول 8 جلسه 90 دقیقه‏ای طبق برنامه آموزشی تدوین‌شده بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان می‏دهد که بین میانگین سازگاری و اضطراب اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی-داری مشاهده شد. بدین معنی که آموزش گروهی تفکر انتقادی (CT) بر افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش به‌طور معنی‏داری مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

امانی، ر.، اعتمادی، ع.، فاتحی‏زاده، م.، و بهرامی، ف. (1391). رابطه بین سبک‏های دل‌بستگی و سازگاری اجتماعی. روان‏شناسی بالینی و شخصیت، ۲(6)، ۱۵-۲۶.
استوار، ص؛ و رضویه، ا. (1392). بررسی ویژگی‌های روان‏سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A) جهت استفاده در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی روش‏ها و مدل‏های روان‌شناختی، 3(12)، 69-78.
بنجامیم، س.، ویرجینا آلکوت، س؛ و پدرو، ر. (2013). خلاصه روان‌پزشکی DSM5. ترجمه فرزین رضاعی. (1395). تهران: ارجمند.
خندقی، م. ا.، و پاکمهر، ح. (1390). ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله اصول بهداشت روانی، 13(50)، 23-114.
رضائی، ع. ح.، یحیی زاده، ح.، و پروین، س. (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر و جرأت مندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی. مجله روان‏شناسی و روان‌پزشکی شناخت، ۱ (۳) ۱۵-۳۰.
سلیمانی‏فر، ا.، بهروزی، ن؛ و صفایی مقدم، م. (1394). نقش ویژگی‌های شخصیتی، شیوه‏های یادگیری و فراشناخت در پیش‏بینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۸(۱)، ۵۹-۶۷.
شریفی، ص.، سیف نراقی، م.، نادری، ع؛ و احقر، ق. (1397). جایگاه تفکر انتقادی در اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش ایران. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‏نامه)، 249-266.
شیخ‌الاسلامی، ع؛ و امیدوار، ع. (1396). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبک حل مسئله‏ی (کارآمد و ناکارآمد) دانش‌آموزان. روان‏شناسی مدرسه، 6(2)، 83-99.
علیخانی، م؛ و آقایی، ا. (۱۳۹۴). تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه. کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روان‏شناسی و علوم اجتماعی، تهران.
قدم پور، ع.، امیریان، ل.، خدایی، س.، پادروند، پ. (1399). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای تفکر سازنده و خوداثرمندی دانشجویان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۱۲(۱)، ۴-۱۳.
گل محمدنژادبهرامی، غ.، و رحیمی، ا. (1395). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهرستان نقده. نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 9(35)، 65-81.
مسعودیان، پ.، دوایی، م.، انصاریان، ف؛ و خسروی، ع. (1397). طراحی الگوی تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن‏گرایی ویگوتسکی و تأثیر آن بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(41)، 91-109.
موتابی، ف؛ و فتی، ل. (1389). آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان، مهارت برقراری ارتباط مؤثر. تهران: دانژه.
نریمانی، م.، عباسی، م.، ابوالقاسمی، ع؛ و احدی، ب. (1392). مقایسه‏ی اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. ناتوانی‏های یادگیری، 2(4)، 154-176.
References
Abrami, C. P., Bernard, M. R., Borokhovski, E, Wade, A., Surkes, A. M., Tamim, R., & Zhang, D. (2008). Affecting Critical Thinking Skills, Journal of Instructional Interventions, 78(4), 1102-1134.
Alikhani, M. & Aghaee, A. (2015). The Effect of Critical Thinking on Cognitive Regulation of Emotions of Female Students at Third Grade of High School in Isfahan. Thinking and Children, 6(11), 61-86. [In Persion]
Alkozei, A., Cooper, P. J. & Creswell, C. (2014). Emotional reasoning and anxiety sensitivity: Associations with social anxiety disorder in childhood. Journal Affect Disord, 152(154), 219–228.
American Psychiatric Association. (2013). diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. USA: American Psychiatric Pub.
Anthony, N.Z., Othman, M., & Ismail, L. (2017). Anxiety and Critical Thinking in Debate. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 7, Special Issue - 4th International Conference on Educational Research and Practice.
Bastianoni, C., Mora, S. C., De Gregorio, E., & Bizzi, F. (2020). Exploring adopted adolescents’ inner world through the lens of qualitative methodology. Children and Youth Services Review113, 104973.
Beidel, D. C., Alfano, C. A., Kofler, M. J., Rao, P. A., Scharfstein, L., & Wong Sarver, N. (2014). The impact of social skills training for social anxiety disorder: a randomized controlled trial. Journal of anxiety disorders, 28(8), 908–918.
Benjamin, S., Virginia Alcott, S. & Pedro, r. (2013). Summary of DSM5 Psychiatry. Translated by Farzin Rezaei (2015). Tehran: Arjmand Publications. [In Persion]
Davis, T. E, Munson, M. & Tarzca, E. (2009). Anxiety disorders and phobias. Matson(Ed), social behavior and social skills in children. NewYork, springer, 219-44.
Emir, S. (2009). Education faculty students' critical thinking disposition according to academic achievement. Procedia Social and Behavioral Science, 1(1), 2466-2469.
Facion, P.A. (2007). Critical thinking: What is it? And Why is coant. Millber California.
Gloudemans, H. A., Schalk, R. M., & Reynaert, W. (2013). The relationship between critical thinking skills and self-efficacy beliefs in mental health nurses. Nurse education today, 33(3), 275-280.
Halpern, D. F. (2007). Critical thinking assessment using everyday situations: Background and scoring standards. Cambridge, Ny: Cambridge University Press.
Harrison, L. J., Clarke, L., & Ungerer, J. A. (2007). Children's drawings provide a new perspective on teacher-child relationship quality and school adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 22(1), 55-71.
Hedman, E., Mortberg, E., Hesser, H., Clark, D. M., Lekander, M., Andersson, E., & Ljotsson, B. (2013). Mediators in psychological treatment of social anxiety disorder: Individual cognitive therapy compared to cognitive behavioral group therapy. Behavior Research and Therapy, 51(10), 696-705.
Hofmann, S. G, & Barlow, D.H. (2002). Social phobia (Social Aniety Disorder). In: D.H. Barlow (Ed), Anxiety and Its Disorders. New York: Guilford press.
Hunter, D., Gambell, T., & Randhawa, B. (2005). Gender gaps in group listening and speaking: issues in social constructivist approaches to teaching and learning. Educational Review, 57(3), 329-355.
Kennedy, R. (2007). In-class debates: fertile ground for active learning and the cultivation of critical thinking and oral communication skills. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 19(2), 183-190.
Kovic, M. A. (2016). Generalized definition of critical thinking (p. 18). Swiss Skeptics Discussion Paper Series,1.1.
Kwon, K., Onw uegbuzie, A. J., A lexander, L. (2007). Critical thinking d isp osition andlibrary anxiety: affective doma ins on the space of informat ion seeking and use in academic libraries. Coll Res L ib, 68, 268–278.
La Greca, A. M., Ingles, C. J., Lai, B. S., & Marzo, J. C. (2015). Social Anxiety Scale for Adolescents: Factorial invariance across gender and age in Hispanic-American Adolescents. Assessment, 22(2), 224-232.
Lampe, L. A. (2009). Social anxiety disorder: recent developments in psychological approaches to conceptualization and treatment. Australian and New Zealand Journal of psychiatry, 43(10), 887-898.
Masudian, P., Davaee, M., Ansariyan, F. & Khosravi, A. (2018). Designing a Critical Thinking Pattern Based on Vigotsky's Constructionist Theory and its Impact on Students' Critical Thinking. jiera, 12(41), 91-109. [In Persion]
Mutabi, F. & Fata, L. (2010). Special life skills training for students, effective communication skills. Tehran: Danjeh Publications. [In Persion]
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A. & Ahadi, B. (2013). A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 154-176. [In Persion]
Ostovar, S., & Razavieh, A. (2013). The Study of Psychometric Properties of Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) for Use in Iran. Journal Management System, 12(3),69-78. [In Persion]
Pittelkow, M.M., Rot, M.h., Seidel, L.J., Feyel, N., & Roest, A.M. (2021). Social Anxiety and Empathy: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 78, 102357.
Rahmati, B. Adibrad, N., Tahmasian, K. Salehsedgpour, S. (2010). The effective of life skill training on social adjustment in children. procedia social and Behavioral science, 5(10), 78-99. [In Persion]
Robinson, E. & Miller, R. (2010). Adolescents and their Families: Best Interests Case Practice Model Specialist Practice Guide. Department of Human Services in collaboration with the Australian Institute of Family Studies. Melbourne.
 Selcuk, G.S., Caliskan, S. & Erol, M. (2007). The effect of gender and grade levels on Turkish.physics teacher candidates’ problem solving Strategies. Journal of Turkish since education, 4(2), 10-19.
Sharifi, S., Seifnaraghi, M., Naderi, E. & Ahghar, G. (2018). The Position of Critical Thinking in Upper Documents of Education in Iran. jiera, 12(Special Issue), 249-266. [In Persion]
Sheykholeslami, A. & Omidvar, A. (2017). The effectiveness of critical thinking training on problem solving styles (efficient and inefficient) of students. Journal of School Psychology, 6(2), 83-99. [In Persion]
Soliemanifar, O., Behroozi, N. & Safaei Moghaddam, M. (2015). Role of Personality Traits, Learning Styles and Metacognition in Predicting Critical Thinking of Undergraduate Students. Educ Strategy Med Sci, 8(1), 59-67. [In Persion]
Sugiura, Y. (2013). The Dual Effects of Critical Thinking Disposition on Worry. PLoS One, 8(11), 1-9.
Wells, A. (2009). Meta Cognitive Therapy for Anxiety and depression, The Guilford press.
Yadav., P, Iqbal., N (2009). Impact of Life Skill Training on Self-esteem, Adjustment and Empathy among Adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35, 61-70.