نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی مطالعات تربیتی -مؤسسه تحقیقات تربیتی،روان‌شناختی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی) دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‏آفرین و جانشین‏پروری در آموزش عالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران (تعداد 200 نفر) دانشگاه خوارزمی بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده تعداد ۱۲۰ نفر به‏عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏های پژوهش از سه ابزار پرسشنامه جانشین‏پروری (کیم، 2006)، رهبری تحول‏آفرین بأس و اولیو (2004) و عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) استفاده شد. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها نیز با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با داده‏های تجربی برازش دارد و عدالت سازمانی نقش میانجی را در ارتباط بین رهبری تحول‏آفرین با جانشین‏پروری دارد. بر این اساس رابطه متغیر رهبری تحول‏آفرین با جانشین‏پروری از طریق عدالت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. بدین شرح که متغیر عدالت سازمانی نقش میانجی را در رابطه بین رهبری تحول‏آفرین با جانشین‏پروری نشان داد. همچنین متغیر پیش‏بین رهبری تحول‏آفرین اثر مستقیم و مثبت بر جانشین‏پروری مدیران داشت. بر اساس نتایج پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که عدالت سازمانی در دانشگاه نقش تسهیل‏کننده را در توسعه برنامه‏های جانشین‏پروری دارد. بدین معنی که رهبری تحول‏آفرین در دانشگاه، از طریق عدالت سازمانی در ارتقاء و توسعه فرایند جانشین‏پروری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

انصاری، ش.، محبی، س. و دلشاد، ع. (1396). بررسی تأثیر رهبری تحول‏گرا بر فرایند جانشین‏پروری در سازمان‏های دولتی مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان، دومین همایش بین‏المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، دانشگاه تهران.
شفی، آ.، یاورپور، ه. و شفی، ک. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر استقرار نظام جانشین‏پروری موردمطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‏های نفتی منطقه اصفهان، ششمین کنفرانس بین‏المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران.
غیاثی ندوشن، س.، پرداختچی، م. ح.، دری، ب. و فراستخواه، م. (1391). تأملی بر استقرار نظام جانشین‏پروری در مدیریت دانشگاه: الگویی برآمده از نظریه داده بنیاد، فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، ۶ (19)، 7-49.
قلیچ لی، ب.، مشعوفی، ش. و قهرمانی، س. (1395). شناسایی و رتبه‏بندی عوامل اثربخشی بر موفقیت نظام جانشین‏پروری در قسمت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‏گیری چندمعیاره، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، ۱۲ (۴)، 79-103.
Adebola, S. (2019) Why Do Organisations Run Talent Programmes? Insights from UK Organisations. In: Adamsen B., Swailes S. (eds) Managing Talent. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95201-7_9.
Ahmad, R. (2020). The Influence of Transformational leadership Characteristics on Succession Planning Programs in the Malaysian Public Sector.UUM Journal of Legal Studies, 9, 39-56.
Ahmad, R. B., Mohamed, A. M., & Manaf, H. B. A. (2017). The Relationship between Transformational Leadership Characteristics and Succession Planning Program in the Malaysian Public Sector. International Journal of Asian Social Science, 7(1), 19-30.
Ahmad, Z., Yusri, N. H., & Chulan, A. N. M. N. M. (2019). Transformational Leadership and Succession Planning Among Public Sector Employees in Perlis, Malaysia.
Ali, N. (2016). Effect of organizational justice on organizational citizenship behavior: A Study of Health Sector of Pakistan. Review of Public Administration and Management, 4(3), 1-9.
Armugam, B., Arshad, M. M., Ismail, I. A., & Hamzah, S. R. (2019). Investigating the Link between Transformational Leadership Style on Succession Planning Program in National Secondary Schools in Seremban District, Malaysia. Development, 8(4), 201-241.
Atwood, C. (2020). Succession planning basics. American Society for Training and Development.
Barton, A. (2019). Preparing for leadership turnover in Christian higher education: Best practices in succession planning. Christian Higher Education, 18(1-2), 37-53.
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2004). Multifactor leadership questionnaire. Menlo Park. CA: Mind Garden.
Bass, B., & Riggio, R. (2014). Transformational leadership. New York, NY: Routledge
Belias, D., & Koustelios, A. (2014). Transformational leadership and job satisfaction in the banking sector: A review. International Review of Management and Marketing, 4, 187-200.
Braun, M. (2015). Myths & mortals: Family business leadership and succession planning. Journal of Family Business Management.
Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 24(1), 270-283.
Brown, N. (2009). The implementation of succession planning in DOR. Colorado: Colorado Department of Revenue.
Conger, J. A., & Fulmer, R. M. (2003). Developing your leadership pipeline. Harvard Business Review, 81(12), 76-84.
Crews, D., & Scherron, R. (2013). Aligning culture with human resource strategies. International Journal of Business and Social Science, 4(15), 71-74.
Dopson, S., Ferlie, E., McGivern, G., Fischer, M. D., Mitra, M., Ledger, J., & Behrens, S. (2019). Leadership development in Higher Education: A literature review and implications for programme redesign. Higher Education Quarterly73(2), 218-234.
Gandhi, D., & Kumar, P. (2014). Succession planning: Developing leaders for tomorrow to ensureorganizational success. The International Journal of Business & Management, 2(3), 1.
Gigliotti, R. A., Ruben, B. D., Goldthwaite, C., & Strom, B. L. (2020). The collaborative design of a faculty administrator leadership development program in academic health: concepts and applications. International Journal of Leadership in Education, 1-14.
Golabdoust, A., Noghreh, A., (2016). Explaining the Effectiveness of Transformational Leadership and Succession Planning Management by Structural Equation Modeling, Journal of Administrative Management, Education and Training, 12(4), 10-18.
Gupta, M. (2015). A study on employees perception towards employee engagement. Globsyn Mangement Journal, 9, 45-51.
Hall, D. (1986). Dilemmas in linking succession planning to individual executive learning. Human Resource Managment, 25(2), 235-265.
Hickman, G. R. (2016). Leading organizations: Perspectives for a new era (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Hind, P., Wilson, A., & Lenssen, G. (2009). Developing leaders for sustainable business. Corporate Governance: The international journal of business in society, 9(1), 7-20.
Hitka, M., & Balážová, Ž. (2015). The impact of age, education and seniority on motivation of employees. Business: Theory and practice16(1), 113-120.
Ismail, H. (2015). Organizational justice and citizenship behavior, the mediating role of trust. International Journal of Human Resource Studies5(1), 86.
Karkoulian, S., Assaker, G., & Hallak, R. (2016). An empirical study of 360-degree feedback, organizational justice, and firm sustainability. Journal of Business Research, 69, 1862–1867.
Kim, Y. (2006). Measuring the value of succession planning and management: A qualitative study of U.S. Affiliates of foreign multinational companies, For Ph.D Degree, The Pennsylvania State University.
Lee, Y. D., & Kuo, C. T. (2019). Principals Transformational leadership and Teachers Work Motivation: Evidence from Elementary Schools in Taiwan. International Journal of Organizational Innovation (Online), 11(3), 90.
Levin, B. (2013). How to change 5000 schools: A practical and positive approach for leading change at every level. Cambridge, MA: Harvard Education Press.
Mackey, J. A. (2008). Community college leadership succession: Perceptions and plans of community college leaders. Doctoral dissertation, North Arizona University, Arizona, United States. Retrieved from Dissertation & Theses: A&I database. (Publication No. AAT 3318486).
Margolis, J. (2008). What will keep today’s teachers teaching? Looking for a hook as a new career cycle emerges. Teachers College Record, 110(1), 160–194.
Neefe, D. O. (2009). Succession Planning in a Two-year Technical College System, Dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the University of Minnesota.
Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management journal36(3), 527-556.
Patidar, N., Gupta, S., Azbik, G., & Weech-Maldonado, R. (2016). Succession planning and financial performance: Does competition matter?. Journal of Healthcare Management, 61(3), 215-227.
Pekurinen, V. M., Välimäki, M., Virtanen, M., Salo, P., Kivimäki, M., & Vahtera, J. (2017). Organizational justice and collaboration among nurses as correlates of violent assaults by patients in psychiatric care. Psychiatric services, 68(5), 490-496.
Ready, D. A., & Conger, J. A. (2003). Why leadership-development efforts fail. MIT sloan management review, 44(3), 83-88.
Reunanen, T., & Kaitonen, J. (2017). Different roles in leadership styles in modern organization. In Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education. doi:10.1007/978-3.
Rothwell, W. (2010). Effective succession planning, ensuring leadership continuity and building talent from within. 4th ed, American Management Association, New York.
Seniwoliba, J. A. (2015). Succession planning: Preparing the next generation workforce for the University for Development Studies.
Talpoş, M. F., Pop, I. G., Văduva, S., & Kovács, L. A. (2017). Talent management and the quest for effective succession management in the knowledge-based economy. In business ethics and leadership from an Eastern European, transdisciplinary Context. doi:10.1007/978-3-319 45186-2_6.
Tatum, B. C., Eberlin, R., Kottraba, C., & Bradberry, T. (2003). Leadership, decision making, and organizational justice. Management decision41(10), 1006-1016.
Tsui, A. S. & Wu, J. B. (2005). The new employment relationship versus the mutual investment approach: Implications for human resource management. Human Resource Management, 44(2), 115-121.
Wanggi, A., Panggabean, M., & Puspa, T. (2019). Pengaruh Succession Planning, Transformational Leadership, Training Satisfaction Terhadap Turnover Intention Karyawan Pada Sektor Publik Kementerian Agama Jakarta Pusat. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 9(1), 79-90.
West-Barnett, A. (2017). South Carolina State Government: Organizational Succession Plans.
Wobodo, C.C.,Konya, K., Nweake, L. I. (2020). Talent management and succession planning: A conceptual assessment of Rivers State owned tertiary institutions in Port Harcourt. London Journal of Research in Management and Business,19(1), 25-36.