نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزه‌های اجتماعی لگوآموزشی بر قضاوت اخلاقی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت دانش‌آموزان دوم دبستان شهرستان یزد بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دوم دبستان شهرستان یزد بودند که در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 1500 نفر مشغول به تحصیل بودند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. بدین منظور 30 دانش‌آموز دختر دانش‌آموزان دوم دبستان شهرستان یزد با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله‌ای و در آخرین خوشه به روش تصادفی ساده با همتاسازی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه قضاوت اخلاقی، مهارت‌های اجتماعی بود. آموزش لگو ، طی 12 جلسه 60 دقیقه‌ای توسط پژوهشگر در گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج نشان می‌دهد که پس از آموزش آموزه‌های اجتماعی لگوآموزشی در گروه آزمایش افزایش معناداری در قضاوت اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نسبت به گروه گواه ملاحظه شد. در نتیجه می‌توان گفت که آموزه‌های اجتماعی به وسیله لگو بر قضاوت اخلاقی و مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان موثر است.

کلیدواژه‌ها

اکبری، س. و رجب بلوکات، م. (1396). اثربخشی آموزش لگو روی خلاقیت و مهارت اجتماعی کودکان کاشت حلزون شدۀ شهر تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1)، 101-126.
برزگربفرویی، ک. و عموقدیری، م. (1396). تأثیر بازی با لگو بر مهارت‏های اجتماعی کودکان پیش‏دبستانی. سلامت روان کودک (روان کودک)، 4 (3)، 130 - 142.
پوراعتماد، ح.، شهپر توسلی، ت.، شیری، ا. و بنی جمال، ش. (1396). اثربخشی لگو درمانی در بهبود مهارت‏های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اختلال اُتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11 (42)، 591-754.
جعفری، ع. (1393). تأثیر بازی‏های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش‏دبستانی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 9 (33)، 71-85.
حجازی، ا.، باباخانی، ن.، و احمدی، ن. (1397). اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباطی بین‏فردی بر میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش‏آموزان دبیرستانی. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12 (40)، 25-38.
خاکپور، م. و مهرآفرید، م. (1391). قضاوت اخلاقی کودکان پیش‏دبستانی (پنج و شش‏ساله). تفکر و کودک، 3 (5)، 1-14.
رنجدوست، ش. و علیزاده، ل. (1397). تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سلامت اجتماعی و خلاقیت پرستاران. آموزش پرستاری، ۷ (۳)، ۴۹-۵۶.
شجاعی، م. (1387). بازی کودک در اسلام: بررسی پی آمده‏ای تربیتی اسباب‏بازی کودکان. تهران: بوستان کتاب قم.
شبیری، م.، می‏بودی، ح.، سرادی پور، ع. و رشیدی، س. (1395). تأثیر بازی‏های آموزشی بر یادگیری مفاهیم بازیافت و استفاده مجدد در کودکان پسر پیش‏دبستانی. تعلیم و تربیت، 32 (126)، 69-87.
صدری، م.، زارع بهرام‏آبادی، م. و غیاثی، م. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر دل‏بستگی بر کیفیت دل‏بستگی و مهارت‏های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‏ای. فصلنامه سلامت روان کودک، ۳ (۲)، ۲۱-۳۰.
قدم‏پور، ع.، کلانتر، ج. و حیدریانی، ل. (1397). تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه‏گویی بر بخشودگی بین‏فردی دانش‏آموزان. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(41)، 73-89.
کرمی، ا. (۱۳۷۹). ترجمه آزمون قضاوت اخلاقی MJT. تهران: روان‏سنجی
کیگان، ج، ماسن، پ.ه، هوستون، آ.ک و کانجر، ج.ج.و. (1390). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
گال، م. بورگ و. گال، ج. (2006). روش‏های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه احمدرضا نصر. (1396). تهران: سمت.
مامی، ش. و امیریان، ک. (1395). تأثیر نمایش خلاق بر سازگاری اجتماعی، قضاوت اخلاقی و خلاقیت دانش‏آموزان دختر پایه‏ی چهارم مقطع ابتدایی شهرستان ایلام. آموزش و ارزشیابی، 9 (36)، 75-92.
مختاری، ی. (1398). اثربخشی آموزش نظریة ذهن بر مهارت‏های اجتماعی کودکان آسپرگر. پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
Akbari, S., & Rajab Blukaat, M. (1396). Effectiveness of Lego training on creativity and social skills of children with cochlear implant of Tehran. Innovation and Creativity in Human Sciences, 7)1(, 101-126. [In Persian]
Anne, M. (2015). Using LEGO SERIOUS PLAY in play therapy supervision, International Journal of Play Therapy, 24(1), 30-40. http://dx.doi.org/ 10.1037/a0038607.
Barzegar Befroiy, K., & Amoghadiri, M. (1396). The effect of The Lego game on social skills of children in pre-school. Child Mental Health (Child Mental) 4(3), 130-142. [In Persian]
Beelmann, A., & Lösel, F. (2006). Child social skills training in developmental crime prevention: Effects on antisocial behavior and social competence. Psicothema, 18(3), 603-610.
Bulmer, L., & Smith, H. (2011). The use of Lego serious play in the Engineering Design Classroom, Availableat: http://library. queensu. ca/ojs /index.php/ pceea/article/download/3699/3693.
Denault, A. S., & Déry, M. (2015). Participation in organized activities and conduct problems in elementary school: The mediating effect of social skills. Journal of Emotional and Behavioral Disorders23(3), 167-179.
Frey, J. R., Elliott, S. N., & Gresham, F. M. (2011). Preschoolers’ social skills: Advances in assessment for intervention using social behavior ratings. School mental health3(4), 179-190.
Gal, M., Borg,V., & Gal, c. (2006). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology. Translated by Ahmadreza nasr. (1396). Tehran: Samat. [In Persian]
Gresham, F. M., & Elliot, S N. (1990). Manual Social Skills Rating System. Circle Press M.A American Guidance Services.
Gresham, F. M. (2006). Social skills for teaching replacement behaviors: Remediating acquisition deficits in at risk student. Behav disord, 3(4), 363-377.
Gresham, F. M., Elliott, S. N., Vance, M. J., & Cook, C. R. (2011). “Compatibility of the social skills Rating system to the social skills improvement system. Content and psychometric components across elementary and secondary age levels”. Sch Psychol Q, 26(1), 27-44.
Hussain, S., Lindh, J., & Shukur, G. (2006). The effect of LEGO Training on Pupils’ School Performance in Mathematics, Problem Solving Ability and Attitude: Swedish Data. Educational Technology & Society, 9 (3), 182-194.
Jafari, A. (1393). The effect of Educational Games on Social Growth of Pre-school Children. Quarterly of Educational Psychology, 9(33), 71-85. [In Persian]
Chambers, J. M., & Carbonaro, M. (2003). Designing, developing, and implementing a course on LEGO robotics for technology teacher education. Journal of Technology and Teacher Education11(2), 209-241.
Khakpour M., & Mehrafarid M. (1391). Moral Judgment of Pre-school Children (5 and 6-year-old). Tafakor va Kodak, 3(5), 1-14. [In Persian]
Liu, S., Yuen, M., & Rao, N. (2015). A play-based programme (Pillars of Society) to foster social skills of highability and average ability primary-onestudents in Hong Kong. Gifted Education International, 1-22.
Mccusker, S. (2014). Lego Serious Play: Thinking about Teaching and Learning, International Journal of Knowledge. Innovation and Entrepreneurship, 2 (1), 27-37
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage.
Maami, S. H., & Amirian, K. (1395). The Effect of Creative Theater on Social Adaptation, Moral Judgment and Creativity of Female Fourth-Grade Primary School Students of Ilam city. Journal of Instruction and Evaluation, 9(36), 75-92. [In Persian]
Mokhtari, Y. (1398). The effectiveness of mind theory training on the social skills of Asperger's children. Master's thesis. Allameh Tabatabaei University. [In Persian]
Mussen, P. H., Conger J. J., Kagan, J., & Huston, A.C. (1390). Child Development and Personality. Translated by: Yasaiy. IUP, Tehran. [In Persian]
Pour-Etemad, H., Shahir Tavasoli, T., Shiri, A., &Banijamal, S. H. (1396). Effectiveness of Lego treatment in improvement of social skills and reduction of symptoms in high-functioning children with Autism. Quarterly Journal of Applied Psychology, 11(42), 591-754.
Ratcliffe, B., Wong, M., Dossetor, & Hayes S. (2014). Teaching social–emotional skills to school-aged children with Autism Spectrum Disorder: A treatment versus control trial in 41 mainstream schools. Research in Autism Res Treat, 8(12), 1722-1736.
Ranjdoost, S. H., & Alizadeh, L. (1397). The effect if teaching life skills on social health and creativity of nurses. Journal of Nursing Education, 7 (3), 49-56. [In Persian]
Sadri, M., Zare Bahram Abadi, M., & Qiasi, M. (1395). The Effectiveness of Attachment Based Treatments on the Attachment Quality and Social Skills of Children with Oppositional Defiant Disorder. Quarterly Journal OF Child Mental Health, 3 (2), 21-30. [In Persian]
Shobeiri, M., Meybodi, H., Seradipour, A., & Rashisi, S. (1395). The Effects of Educational Games on Learning The Concept of Recyling and Reusing in Male Pre-school Children. Quarterly Journal of Education, 32(126), 69-87. [In Persian]
Shojaie, M. (1387). Children’s Game in Islam: Investigating Educational Outcomes of Children’s Toy. Bustaneketab publication of Qom. Tehran. [In Persian]
Tekina, M., & Güllüb, M. (2010). Examined of creativity level of primary school students who make sports and do not make sports. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3351–3357.
Yanhui, P. (2010). Lego Games Help Young Children with Autism Develop Social Skills, International Journal of Education, 2(2), 1-9.