نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد رودهن، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه‏ی کارآفرینی دانشگاهی بود. برای انجام این پژوهش از روش آمیخته (کیفی/نظریه برخاسته از داده‏ها «داده بنیاد» و کمی/توصیفی- همبستگی) استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه‏ کارآفرینی بودند که با روش گلوله برفی انتخاب و با ابزار مصاحبه‏ی عمیق تا رسیدن به حد اشباع نظری در گردآوری داده‏ها مشارکت داشتند. جامعه‏ی آماری بخش کمی شامل اساتید و صاحب‏نظران حوزه کارآفرینی در دانشگاه‏های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری مشخص و 113 پرسشنامه‏ی محقق‏ساخته جهت گردآوری داده‏ها، توزیع گردید. روایی و پایایی پژوهش در بخش کمی و کیفی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‏های بخش کیفی از روش کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی)؛ و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد؛ ارزیابی کیفیت در دانشگاه‏ها می‏تواند در دودسته عوامل درونی شامل (محتوای آموزشی، رهبری کارآفرینانه، منابع انسانی، عدالت آموزشی، کیفیت ارزشیابی، بازخورد از عملکرد، کیفیت فناوری اطلاعات، کیفیت فضای کالبدی) و عوامل بیرونی شامل (عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی) موردبررسی قرار گرفته و تأثیرگذار باشد. همچنین ارزیابی کیفیت دانشگاه‏ها در راستای توسعه‏ی کارآفرینی دانشگاهی پیامدهایی چون (تجاری‏سازی، پاسخگویی، توسعه‏ی مهارت‏های کارآفرینانه، خلق ارزش و توسعه‏ی اقتصادی) به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

امین بیدختی، ع.، محمدی، ر. و رحیمی، م. (1397). طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران. فصلنامه مطالعات اندازه‏گیری و ارزشیابی آموزشی، ۸(۲۲)، 227-263.
بوذری، س. (1395). آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 22(2)، ۴۹-۷۵.
بهزادی، ن.، رضوی، س. م. و حسینی، س. ر. (1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی. مجله توسعه کارآفرینی، 7(2).۶۹۷-۷۱۳.
حسنی، ز.، ابوالقاسمی، م. و مشبکی اصفهانی، ا. (1397). ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‏ای، نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، ۱۲ (ویژه‏نامه)، ۱۲۱۳-1234.
خسروی، م. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه‏ها و دانشگاه‏های مجازی ایران، نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(42)، 173-191.
صالحی، ک. و مرادی پردنجانی، ح. (1394). نقش آموزش‏های دانشگاهی در توسعه قابلیت‏ها و فعالیت‏های کارآفرینی دانشجویان، نشریه پژوهش‏های مدیریت راهبردی، 21 (57)، 57-81.
صمدی، ح؛ و صمدی، ح. (139۵). تبیین وضعیت شاخص‏های دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی با طرح پژوهشی تجربی، مجله مهندسی فرهنگی، ۱۰ (۸۶)، 127-149.
عنایتی، ت.، صالحی، م. و جلالی، ط. (1397). بررسی تأثیر هوش‏های رقابتی و تجاری بر تجاری‏سازی ایده‏ها با تأکید بر مزیت رقابتی در دانشگاه‏های نسل سوم به‏منظور ارائه مدل، فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی ۱۲، (ویژه‏نامه) ۳۶۱-۳۷۸.
فاضل، ا.، کمالیان، ا؛ و روشن، ع. (۱۳۹۶). شناسایی ابعاد و مؤلفه‏های مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه‏های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: ارائه یک الگوی مفهومی، دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۰ (۶)، ۴۶۸-۴۵۵.
فریدی، م. (1396). ارائه مدلی برای سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل‏شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین) موردمطالعه: دانشگاه شاهد. پایان‏نامه دکتری. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه ارومیه.
موسوی، س.ح. (1397). ارائه مدلی برای توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه‏های دولتی ایران. پایان‏نامه دکتری. دانشگاه مازندران.
مهدی، ر. (139۴). جایگاه مهارت‏آموزی در دانشگاه‏های نسل سوم، فصلنامه مهارت‏آموزی، 4(14)، 103-117.
نعمتی، م.، کرمی پور، م. و محمدی چمناری، ح. (1394). رابطه مهارت‏های ارتباطی و مهارت‏های کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و خوارزمی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 9(31)، 285-325.
نهاردانی، ح.، معقول، ع.، زنده‏دل، ا. و نودهی، ح. (1397). طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه‏ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، ۱۲ (ویژه‏نامه)، ۶۲۹-۶۵۱.
Abreu, M. & Grinevich, V. (2014). Academic entrepreneurship in the creative arts. Environment and Planning C: Government and Policy, 32(3), 451 – 470
Adams, R., Martin,S. & Boom, K. (2018). University culture and sustainability: Designing and implementing an enabling framework. Journal of Cleaner Production, 171, 434-445
Adomako, S., Opuko, R. & Frimpong, K. (2018). Entrepreneurs' improisational behavior and new venture performance: Firm-level and institutional contingencies. Journal of Business Research, 83 (2018) 10–18
Aminbeidokhti, A., Mohammadi, R. & Rahimi, M. (2018). Designing a Quality Assurance Model for Entrepreneurial University in the Academic System of Iran. Educational Measurement and Evaluation Studies, 8(22), 227-263. [In Persian]
Antony, E. P. J. (2017). Total Quality Management elements and results in higher education institutions: the Greek case. Quality Assurance in Education, 25(2), 1-34.
Behzadi, N., Razavi, S., & Hosseini, S. (2014). Designing A Conceptual Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship Approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4), 697-713. [In Persian]
Blackwood, T., Round, A., Pugalis, L. & Hatt, L. (2015). Insights from an experientially-based undergraduate entrepreneurship programme. Industry & higher education, 29 (6), 445–457
Bouzari, S. (2016) Higher education spatial planning in the geographical area of the country. Research & Planning in Higher Education, 22 (2):49-75. [In Persian]
Brownhilder, N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138(1 February)273-279
Davey, T., Hannon, P. & Penaluna, A. (2016). Entrepreneurship education and the role of universities in entrepreneurship: Introduction to the special issue. Industry and Higher Education, 30(3), 171–182
Elliot, E., Jamal, A. & Chrian, J. (2018). Artrepreneurship and learning in ethnic markets. Journal of Business Research, 82 (C), 391–399
Enayati, T., Salehi, M. & Jalali, T. (2018). Investigating the Effect of Competitive and Commercial Awareness on Commercialization of Ideas with Emphasis on Competitive Advantage in Third Generation Universities in order to present a model. Journal of Research in Educational Systems, 12(Special Issue), 361-378. [In Persian]
Eryılmaza, M. E., Karaa, E., Aydogana, E., Bektaşa, O. & Erdura, D. A. (2016). Quality Management in the Turkish Higher Education Institutions: Preliminary Findings. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, 60 – 69
Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalization, 1, 64-77.
Fazel, A. Kamalian, A, & Rowshan, A. (2017). Identification of Effective Dimensions and Components on Academic Human Resources Empowerment, Emphasizing the Third and Fourth Generation of Universities With Fuzzy Delphi Approach: Presenting a Conceptual Model. Education Strategy Med Sci, 10 (6), 455-468. [In Persian]
Gaspar, R. E. (2017). Large firm dominance on country’s entrepreneurship potentials. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7 (1), 1-16
Haliem, N., Amara, N., Olmos-Penuela, J. & Mohiuddin, M. (2017). To Own, or not to Own? A multilevel analysis of intellectual property right policies' on academic entrepreneurship. Research Policy, 46: 1479–1489
Hamshirea, C., Forsythb, R., Bellc, A., Bentonc, M., Kelly-Laubscherd, R., Paxtone, M. & Wolfgramm-Foliakif, E. (2017). The potential of student narratives to enhance quality in higher education. Quality in Higher Education, 1-16
Hassani, Z., Abolghasemi, M. & Moshabaki Esgahani, A. (2018). Provide a university entrepreneurship model for the technical and vocational college. Journal of Research in Educational Systems, 12(Special Issue), 1213-1234. [In Persian]
Hattab, H.W. (2014). Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in Egypt. The Journal of Entrepreneurshi, 23(1), 1–18
Jackson, T. (2015). Entrepreneurship training in tertiary education: Its development and transfer. Local Economy, 30(5), 484–502
Jayawarna, D., Jones, O. & Macpherson, A. (2014). Entrepreneurial potential: The role of human and cultural capitals. International Small Business Journal, 32(8), 918-943
Johansen, V. & Schankee, T. (2014). ntrepreneurship Projects and Pupils’ Academic Performance: a study of Norwegian secondary schools. European Educational Research Journal, 13 (2), 155-166.
Khosravi, M. (2018). Design and Validation the Model of Educational Services Quality in Iranian Virtual Institutes and Universities. Journal of Research in Educational Systems, 12(42), 173-191. [In Persian]
Laguía, A., Moriano, J. A. & Gorgievski, M. J. (2019). A Psychosocial Study of Self-Perceived Creativity and Entrepreneurial Intentions in a sample of University Students. Thinking Skills and Creativity, 31, 44-57
Leydesdorff, L., Etzkowitz, H. & Kushnir, D. (2016). Globalization and growth of US university patenting (2009–2014). Industry and Higher Education, 30(4), 257–266.
Li, W., Du, W. & Yin, J. (2017). Digital entrepreneurship ecosystem as a new form of organizing: the case of Zhongguancun. Frontiers of Business Research in China, 11 (5), 1-21
Mehdi, R. (2016). The Place of Skill Training in Third Generation Universities. Learning skills, 4 (14), 103-117. [In Persian]
Miranda, F., Chamorro-Meraa, A. & Rubio, S. (2018). Academic entrepreneurship in Spanish universities: An analysis of thedeterminants of entrepreneurial intention. European Research on Management and Business Economics, 23 (2018), 113–122
Miranda,F., Chamorro-Mera, A. Sergio Rubio. & Pérez-Mayo, J. (2017). Academic entrepreneurial intention: the role of gender. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 9 ) 1(, 66-86
Moussavi, S. H. (2018). Providing a model for development of entrepreneurial university in Iran. Ph.D. Thesis. Mazandaran University. [In Persian]
Nahardani, H., Maghool, A., Zendedel, A. & Nodehi, H. (2018). Designing a Knowledge Management Model in Technical and Vocational University with Entrepreneurial Training Education Strategy. Journal of Research in Educational Systems, 12 (Special Edition), 629-651. [In Persian]
Nemati, M., Karamipour, M. & Mohammadi Chamnari, H. (2016). The Relationship between Communication Skills and Entrepreneurship Skills among Allameh Tabatabai University and Kharazmi. Journal of Research in Educational Systems, 9(31), 285-325. [In Persian]
Nuscheler, D., Engelen, A. & Zahra, S.A. (2019) The role of top management teams in transforming technologybased new ventures' product introductions into growth, Journal of Business Venturing, 32(1), 122-140
Pedro, M., Rodrigo-Alarcón, J., Parra-Requenaa, G. & José Ruiz-Ortegaa, M. (2018). Technological dynamism and entrepreneurial orientation: The heterogeneous effects of social capital. Journal of Business Research, 83 (2018), 51–64
Rubens, A.Spigarelli, F.Cavicchi, A. & Rinaldi, C. (2017). "Universities’ third mission and the entrepreneurial university and the challenges they bring to higher education institutions", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11 (3), 354-372.
salehi, K., Moradi Pordanjani, H. (2015). Roles of University Educations on the Development of Students' Abilities and Entrepreneurial Activities. Strategic Management Research , 21(57), 57-81. [In Persian]
 Samadi Miarkolaei, H., Samadi Miarkolaei, H. (2016). Explaining of Indexes of the Entrepreneurial University Status in Higher Education with Empirical Research Design. Journal of Cultural Engineering, 10(86), 127. [In Persian]
Schulte, P. (2004). The entrepreneurial university: A strategy for institutional development’. Higher Education in Europe, 29(2), 187-91.
Simeonea, L., Secundob, G. Schiumac, G. (2017). Adopting a design approach to translate needs and interests of stakeholders in academic entrepreneurship: The MIT Senseable City Lab case. Technovation 64–65 (2017) 58–67
Soini, K., Jurgilevich, A., Pietikainen, J. & Korhonen-Kurk, K. (2018). Universities responding to the call for sustainability: A typology of sustainability centres. Journal of Cleaner Production, 170 (2018), 1423-1432
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. (3rd ed). Thousand Oaks, CA:Sage
Swute, P. & Silem, S. (2018). The quality of the post academic course ‘management of safety, health and environment (MoSHE) of Delft University of Technology. Safety Science, 102: 26–37
Tang, Y. (2017). Study Framework on Integration Method of Entrepreneurship Education and Mechanical Specialty Education for College Student. Teacher Education and Curriculum Studies, 2(2): 15-19
Villani, E., Linder, C. & Grimaldi, R. (2018). Effectuation and causation in science-based new venture creation: A configurational approach. Journal of Business Research, 83, 173–185
Yirdaw, A. (2016). Quality of Education in Private Higher Institutions in Ethiopia: The Role of Governance. SAGE Open January-March: 1–12
Zahra, S. A. Wright, M. & Abdelgawad, S. G. (2014). Contextualization and the advancement of entrepreneurship research. International Small Business Journal, 32(5), 479–500.