نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی راهبردهای سه‏گانه بین‏المللی‏شدن دانشگاه‏های منتخب دولتی ایران بوده است. این مطالعه از نوع پژوهش‏های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد نظریه‏پردازی داده‏بنیاد انجام شده است. در این راستا، پدیده محوری مطالعه فوق، عبارت از بین‏المللی‏شدن در راستای مأموریت‏گرایی دانشگاه‏های دولتی کشور، تعریف شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر مدیران و صاحب‏نظران 16 دانشگاه دولتی منتخب کشور بوده، بنابراین تعداد مشارکت‏کنندگان با بهره‏گیری از روش نمونه‏گیری هدفمند، شامل 82 نفر بوده است که با استفاده از روش مصاحبه نیمه‏ساختمند در پژوهش مشارکت داشته‏اند. اعتبار و روایی داده‏های این پژوهش، با بهره‏گیری از دو روش بازبینی مشارکت‏کنندگان و مرور خبرگان، موردبررسی قرار گرفته است. راهبردهای پژوهش متناسب با کارکردهای سه‏گانه دانشگاه در حوزه‏های آموزش، پژوهش و خدمات هرکدام با ده مؤلفه فرعی، به ترتیب با 140، 75 و 120 کد‏باز شناسایی و تحلیل شده است. نتیجه نهایی آن‏که تحقق فرایند بین‏المللی شدن در دانشگاه‏های دولتی کشور، نیازمند برنامه‏ریزی و اقدامات مقتضی و هم‏زمان در هر سه حوزه آموزش، پژوهش و خدمات، از طریق بذل‏توجه کافی نسبت به آن، در مسیر مأموریت‏گرایی دانشگاه‏های فوق است.

کلیدواژه‌ها

اسماعیل نیا، ن.، نادری، ا. و آراسته، ح. (1395). بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین‏المللی‏شدن دانشگاه‏ها از دیدگاه صاحب‏نظران (مورد دانشگاه تهران). اندیشه‏های نوین تربیتی، 12(4)، 115-150.
آراسته، ح. (1385). همکاری‏های بین‏المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود آن. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 12(1)، 99-115.
شرقی، ع. (1383). ارتباطاتبین‏المللیوتوسعهعلمی، در دایره المعارف آموزش عالی. (جلد اول، 186-189)، قورچیان، ن؛ آراسته، ح؛ جعفری، پ.تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
فتحیان، ه. (1388). جهانی‏شدن و تأثیرات آن بر نظام‏های تضمین کیفیت در آموزش عالی، مجموعه مقاله‏های همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
شعاع‏اردبیلی، ف.، رحمانی، ج. ویسی، غ. (1398). طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی. 13(47). 115-132.
قاسمی، ک.، اعتماد، ع. و مکی، ب. (1398). طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‏شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی. 13(47). 77-95.
نعمتی، م. و موسوی امیری، ط. (1398). تدوین الگوی مؤلفه‏های مؤثر بر تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8(1)، 81-102.
واعظی، م.، همتی، م.، نوروزی، ع. و حیات، ع. (1388). جهانی‏شدن و چالش‏های تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، مجموعه مقاله‏های همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
یمنی دوزی سرخابی، م. (1382). برنامه‏ریزی توسعه‏ دانشگاهی: نظریه‏ها و تجربه‏ها، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
Altbach, P. (2004). Globalisation and the university: Myths and realities in an unequal world. Tertiary Education and Management, 10, 3–25
Altbach, P. G. (2018). India higher education internationalization: problems and possibilities. CURRENT SCIENCE, 114(3), 425.
Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. BRILL.
Altbach, P., & Teichler, U. (2001). Internationalisation and exchanges in a globalized university. Journal of Studies in International Education, 5(1), 5-25.
Brandenburg, U., & de Wit, H. (2011). The end of internationalization. International Higher Education, (62), 15-17.
Byram, M. (2018). Internationalisation in higher education–an internationalist perspective. On the Horizon, 26(2), 148-156.
Cantu, M. P. (2013). Three Effective Strategies of Internationalization in American Universities. Journal of International Education and Leadership, 3(3), n3
Egron-Polak, E., & Hudson, R. 2014. Internationalization of higher education: Growing expectations,essential values (IAU 4rd Global Survey Report). Paris, France: IAU
Haines, S. (2016). The Systems Thinking Approach to Strategic Planning and Management, Business & Economics
Harman, G. (2005). Internationalization of Australian higher education: A critical review of literature and research. In Internationalizing higher education (pp. 119-140). Springer, Dordrecht.
Knight, J. (2003). Updated internationalization definition. International Higher Education, 33, 2-3.
 Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definitions, approaches and rationales. Journal of Studies in International Education, 8, 5-31.
Mohsin, A & Zaman, K. (2018). Internationalization of Universities: Emerging Trends,Challenges and Opportunities; Journal of Economic, 3(1), 1-21
Roga, R., Lopina, I., & Muursepp, P. (2015). Internationalization of Higher Education: Analysis of Factors Influencing Foreign Students’ Choice of Higher Education Institution, Procedia- social and behavioral science, (213), 925-930
Saup, E., & Joe L. (1981). The functions of Institutional Research, tallahasse, FL: Association for Institutional Research.
Ismail Nia, N; Naderi, A. & Arasteh, H. (2015). Investigating the current and desirable situation of internationalization of universities from the perspective of experts (case of Tehran University). New Educational Thoughts, 12 (4), 150-115.
Arasteh, H. (1385). International cooperation on higher education in Iran and how to improve it. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 12 (1).
Sharghi, A. (1383). International Relations and Scientific Development, in the Encyclopedia of Higher Education (Vol. I, 186-189), Ghorchian, N.; Adorned, h; Jafari, P. Tehran: The Great Persian Encyclopedia Foundation.
Fathian, H. (1388). Globalization and its effects on quality assurance systems in higher education, Proceedings of the National Conference on Supervision and Evaluation of Higher Education, Tehran, Shahid Beheshti University.
Feshalang, L., & Bazargan, A. (1392). How to become an international university in the functions of education, research and specialized services: a case of an international university, Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, 13, 9-27.
Shoa'ardabili, F., Rahmani, J., & Weiss, G. (1398). Designing and presenting the conceptual framework and model of the entrepreneurial university. Quarterly Journal of Research in Educational Systems. 13 (47), 115-132.
Qasemi, K., Trust, A.S., Maki, B. (1398). Curriculum design with a global approach, globalization and preservation of cultural identity and its validation from the perspective of experts. Quarterly Journal of Research in Educational Systems. 13 (47), 95-77.
Nemati, M. & Mousavi Amiri, T. (1398). Developing a model of effective components on the realization of university research in Islamic University, Management in Islamic University, 8(1).
Waezi, M., Hemmati, M., Nowruz, A. S., Hayat, A. (1388). Globalization and the Challenges of Quality Assurance in the Higher Education System, Proceedings of the National Conference on Supervision and Evaluation of Higher Education, Tehran, Shahid Beheshti University
Yemeni embroidered magenta, M. (1382). University Development Planning: Theories and Experiences, Tehran: Shahid Beheshti University Press.