نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت‏علمی بر اساس مؤلفه‏های سرمایه فکری بوده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش، یک روش آمیخته (کمی- کیفی) و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (650 نفر) و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران (242= نفر) و روش نمونه‏گیری به‏صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار پژوهش، در بخش کمی شامل سه پرسشنامه و در بخش کیفی نیز مصاحبه نیمه ساختارمند بوده است. نتایج به‏دست‏آمده از تجزیه‏وتحلیل داده‏ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه‏ای حاکی از تأیید همه ابعاد که به‏منظور تلخیص ابعاد مذکور، با انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، 4 عامل «دانش کاری و مدیریت»، «برنامه‏ریزی و ایجاد مهارت‏های حرفه‏ای در امر آموزش و پژوهش»، «ارتباطات مؤثر، شفاف و تعهد سازمانی» و «رفتار متعادل و مدیریت زمان» به‏عنوان متغیرهای عمده مدیریت عملکرد اعضای هیئت‏علمی انتخاب‏شده‏اند، بود. همچنین 3 عامل «انسانی»، «ساختاری» و «ارتباطی» در قالب 9 مؤلفه اصلی به‏عنوان ابعاد و متغیرهای عمدة سرمایه فکری انتخاب گردیدند؛ و بالاخره میزان تناسب الگوی مذکور ازنظر متخصصان نیز در 6 عامل ارائه گردیده است؛ که درمجموع 05/90 درصد واریانس را تبیین کرده‏اند که درصد موردقبول و بالائی قلمداد شده است. همچنین این عوامل 70 تا 100 درصد در سطح خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی مورد تأیید متخصصان قرارگرفته و آزمون تحلیل عاملی تأییدی نیز، حاکی از برازش عالی الگوی پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها

ابوالعلائی، ب. (1394). مدیریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
احمدیان، م. و قربانی، ر. (1392). بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد سازمانی، موردمطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی، (11-12)، 111-130.
حقیقی کفاش، م.، اسماعیلی، م. ر. و اکبری، م. (1392). ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرهنگی، چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
سیادت، س. ع.، جمشیدیان، ع. و کیانفر، و. (1385). ارزیابی درونی، استراتژی مقابل با چالش‌های آموزش عالی در هزار سوّم. پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی، 2(1).
شیخ‌زاده، ر. و بهرام زاده، م. (1387). نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ارتقای عملکرد کسب‌وکار، ماهنامه مشاور مدیریت، انجمن مشاوران مدیریت ایران، 18.
شمس مورکانی، غ. و همکاران (1393). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت‏علمی، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت‌ماه 1393.
شایان، م. و یافتیان، ن. (1397). ارزیابی عملکرد دانش‏آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(43)، 64-94.
طبرسا، غ. (1378). بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجائی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی کشور. تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
عبدالهی، ب. و حیدری، س. (1392). عوامل مرتبط با توسعه اعضای هیئت‏علمی دانشگاه، مطالعه موردی: دانشگاه تربیت‌معلم تهران، فصلنامه آموزش عالی، 2(5)، 111-135.
قلی پور، آ. (1395). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‏ها و کاربردها) چاپ نهم. تهران: سمت.
کریمی جعفری، ف. (1394). ارزیابی عملکرد سازمانی. تهران: دارالفنون.
محمودی میمند، م. و حداد زاده، م. (1390). مطالعه و تعیین مؤلفه‏های مؤثر بر ارزیابی سرمایه فکری در مؤسسات دانش‌محور (مطالعه موردی: شرکت‏های مستقر در پارک علم و فناوری یزد). نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 5(15) 129- 149.
ملامحمدی، آ. (1379). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته برنامه‏ریزی در مقطع کارشناسی ارشد، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی.
محمدی، م. و شریف‌زاده، ف. (1396). طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعۀ منابع انسانی در بخش دولتی. فصلنامه آموزشی و توسعۀ منابع انسانی، 15، 133-159.
Abdollahi, B., & Heidari, S. (2013). Factors related to the development of faculty members, Case study: Tarbiat Moallem University of Tehran. Higher Education Quarterly, 2(5), 111-135. ]in persian[
Abu al-Ala'i, B. (1394). Performance management (a guide for managers to evaluate and improve employee performance). Tehran: Industrial Management Organization. ]in persian[
Ahmadian, M., & Ghorbani, R. (2013). A study of the relationship between intellectual capital and organizational performance, studied by the Ministry of Economic Affairs and Finance. Economic Journal, (11-12), 111-130. ]in persian[
Armestrang. M. (2005). Performance management, Translated by Behrooz Ghelich lee and Darius Gholamzadeh, Tehran: Iranian center for Industrial Research and Training PUB.
Calvo‐Mora, A., Leal, A., & Roldán, J. L. (2006). Using enablers of the EFQM model to manage institutions of higher education. Quality Assurance in Education, 14(2), 99-122.
Chang, W. S., & Hsieh, J. (2011). The dynamics of intellectual capital in organizational development. African Journal of Business Management, 5(6), 2345-2355.
Chen, C. J., Liu, T. C., Chu, M. A., & Hsiao, Y. C. (2014). Intellectual capital and new product development. Journal of Engineering and Technology Management33, 154-173.
Clark, D. R. (2018). Performance Anolysis in Instructional Design, Rtrieved From: http://www.nwlink.com/ ~donclark/hrd/isd/analyze- system. Html.
Coste, A. I., & Tiron-Tudor, A. (2015). Performance Measurement In Higher Education: Literature Review. SEA: Practical Application of Science3(2), 175-178.
Davies, J. (2008). Integration: is it the key to effective implementation of the EFQM Excellence Model?. International Journal of Quality & Reliability Management.
Gholipour, A. (2016). Human Resource Management (Concepts, Theories and Applications) Ninth Edition. Tehran: Samat. ]in persian[
Haghighi Kafash, M., Ismaili, M. R., & Akbari, M. (2013). Performance Evaluation in Cultural Organizations, First Edition. Tehran: Amirkabir Publishing Institute. ]in persian[
Hedwiga, H. (2016). Developing a model of employee’s Performance rogramme in Experience, HAAGA HELIA Universmanagement process For Tallinn hotel businesses, Bachelor’s Thesis Degree Pity of Applied sciences.
Ivanov, C- I. & Avasilcai, S. (2014), Performance measurement models: an An analysis for measuring innovation processes performance. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 124, 397-404
Karimi Jafari, F. (2015). Organizational Performance Evaluation. Tehran: Dar al-Fonun Publications. ]in persian[
Li, p. (2001). Design of performance measurement systems: stakeholder analysis Framework, the academy of management review. Mississippi State, April.
Mahmoudi Meymand, M., & Haddadzadeh, M. (1390). Study and determination of the components affecting the evaluation of intellectual capital in knowledge-based institutions (Case study: companies located in Yazd Science and Technology Park). Journal of Research in Educational Systems, 5 (15) 129.- 149]in persian[.
Mohammadi, M., & Sharifzadeh, F. (2017). Designing a Performance Management Model with a Human Resource Development Approach in the Public Sector, Educational Quarterly and Human Resource Development, 15, 159-133. ]in persian[
Mulla Mohammadi, A. (1379). Evaluation of the quality of the curriculum in the field of master's degree programming, Master's thesis, University of Tehran: Faculty of Educational Sciences and Psychology.]in persian[
Shams Morkani, Gh. et al. (2014). Designing a Performance Evaluation Model for Faculty Members, First National Conference on Quality Assessment in the University System, Tehran: Sharif University of Technology, May 2014.
Shayan, M., & Yaftian, N. (1397). Evaluation of the performance of tenth grade students and first grade high school teachers in mathematics literacy. Journal of Research in Educational Systems, 12(43, 65-94. [in persian[
Sheikhzadeh, R., & Bahramzadeh, M. M. (2008). The role of strategic human resource management in promoting business performance, Management Consulting Monthly, Iranian Association of Management Consultants, 18. ]in persian[
Siadat, Se. A., Jamshidian, A., & Kianfar, V. (2006). Internal Evaluation, Opposite Strategy with the Challenges of Higher Education in the Third Millennium, Journal of Educational and Psychological Research, 2(1). ]in persian[
Tabarsa, G. (1999). Investigating and Explaining the Role of Strategic Requirements in Selecting the Performance Evaluation Model of Government Organizations, Proceedings of the Second Shahid Raja'i Festival, Evaluating the Performance of the Executive Bodies. Tehran: Administrative and Employment Affairs Organization.]in persian[