نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3  استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی تطبیقی ابعاد برنامه‌های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی در کشورهای ایران، آمریکا، مالزی، ژاپن، انگلستان و فنلاند بود. این پژوهش از نوع توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای بر اساس روش «جرج بردی» بوده است. درواقع انتخاب کشورها بر اساس موفقیت آنها در حوزه برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی بوده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه‌ی کتب و بررسی اسناد ، مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. جامعه پژوهش برنامه های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی درکشورهای منتخب و متخصصان و اساتید دانشگاه فرهنگیان در زمینه برنامه های توسعه حرفه ای کشور ایران بوده است. نمونه نیز به صورت هدفمند مبتنی بر سوالات پژوهش انتخاب شده است. یافته‌ها نشان داد که شباهت ابعاد برنامه توسعه حرفه ای در کشورهای منتخب شامل تاکید همه کشورها بر ابعاد ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی موضوعی، خودکارآمدی و عزت نفس حرفه‌ای، نگرش و کارآمدی حرفه‌ای، تسلط در زمینه برنامه ریزی درسی، روشهای تدریس و ارزشیابی، یادگیری مادام العمر و یادگیری تجربی بوده است. مواردی همچون تاکید کشورهای منتخب بر سواد انسان شناسی و توجه محدود کشور ایران به این حوزه، تاکید کشورهای منتخب به صورت مستقیم بر رشد مهارتهای فردی و اجتماعی در این دوره ها و همچنین متمرکز شدن کشورهای منتخب بیش از ایران بر بعد آموزش مهارتهای برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی، روشهای تدریس و مدیریت کلاس در این دوره‌ها تفاوت بین کشورها را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

احمدی، ر.،زارعی زوارکی، ا.،نوروزی، د.،دلاور، ع.و درتاج، ف.(1395). بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10(32)،1-22.
ایروانی، ش.، شرفی جم، م. ر. و یاری دهنوی، م. (1387). چرا معلمان به آموزش فلسفه نیاز دارند؟. فصلنامه تعلیم و تربیت، 24 (1)، 33-67.
بانشی، م. ر.، رضایی، م.، شاهرودی، س.، ذوالعلی، ف.، اخوتی، م. و حق‏دوست، ع. ‏ا. (1392). کاربرد مدل‏های چند سطحی خطی و معادلات برآورد تعمیم‏یافته در ارزشیابی روند کیفیت تدریس استادان در ترم‏های مختلف. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 11(2)، 196-204.
بخشنامه برنامه آموزشی. (1397). معاونت برنامه‏ریزی اداری و امور مالی، اداره آموزش‏وپرورش کاشان.
جمالی زواره، ب.، نصر، ا.ر. و نیلی، م.ر. (1397). قابلیت‏های حرفه‏ای موردنیاز اعضای هیئت‏علمی با توجه به تحولات جدید در دانشگاه: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزش، (12)40، 155-181.
دانش‏پژوه. ز. و فرزاد، و. (1385). ارزشیابی مهارت‏های حرفه‏ای معلمان دورة ابتدایی. نوآوری‏هایآموزشی، ۱۸ (5)، 135-170.
دیبایی صابر.، م.، عباسی، ع.، فتحی واجارگاه. ک. و صفایی موحد، س. (1395). تبیین مؤلفه‏های شایستگی حرفه‏ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش‏وپرورش ایران. پژوهش‏های آموزش و یادگیری، 13(2)، 109-123.
زابلی، ر.، مالمون، ز. و حسنی، م. (1393). ارتباط بین عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اساتید: مدل یابی معادلات ساختاری. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7(5)، 315-321.
زارعی، م. ح.، نصر، ا. ر.، میرشاه جعفری، س. ا.، و لیاقت دار.، م .ج. (1395). مربی پیش‏دبستانی: چه کسی با چه مشخصاتی؟. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 8، 181-204.
زربخش، ع. (1392). شناسایی مدل‏های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار سازه‏ای آن. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. گروه برنامه‏ریزی درسی. دانشگاه خوارزمی.
سنگری، م. و آخش، س. (1396). بررسی تطبیقی نحوه جذب و آماده‌سازی دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران. نامه آموزش عالی، 10(37)، 7-32.
صادقی، ن.(1387). رویکردی به رشد حرفه‌ای مداوم معلمان: موردی از کاربرد شیوه مصاحبه گروه‌های کانونی.روانشناسی و علوم تربیتی، 38(2)، 47-75.
طاهری، م.، عارفی، م.، پرداختچی، م.ح، و قهرمانی، م. (1392).کاوش فرایند توسعه حرفه‏ای معلمان در مراکز تربیت‌معلم: نظریه داده بنیاد.فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 12 (45)، 149-176.
عبدالهی، ب. و صفری، ا. (1395).بررسی موانع اساسی فرا  روی رشد حرفه‏ای معلمان. فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 58، 99-134.
فارسی علی‏آباد، ن.، ناطقی، ف. و سیفی، م. (1396). ارزیابی برنامه‏های درسی ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایی در ایجاد صلاحیت‏های لازم در معلمان به‏منظور تحقق‏بخشیدن به هدف کلی برنامه‏های درسی و تربیتی دوره. فصلنامه خانواده و پژوهش، 35، 65-86.
قاسم‌زاده، ک.، جعفری، پ. و قورچیان، ن.(1397).بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12،95-112.
کریمی، ف. (1387). مطالعه صلاحیت‏های حرفه‏ای معلمان دورة ابتدایی. فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی، ۲(۴)، 152-163.
ملایی نژاد، ا. و ذکاوتی، ع. (1387). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت‏معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. نوآوری‏هایآموزشی، (26)، 35-62.
مؤمنی، م. (1386). موانع کار تیمی. صنعتخودرو، ۱۱۲، 27-30.
نادری، ع.، حاجی زاد، م.، شریعتمداری، ع. و سیف نراقی، م. (1389). بررسی و مقایسه مهارت‏های حرفه‏ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به‏منظور ارائه روش‏های ارتقای کیفی این مهارت‏ها. تحقیقات مدیریت آموزشی، 2(6)، 75-96.
وزارت آموزش‏وپرورش. (1391). اساسنامهدانشگاهفرهنگیان. ناشر: وزارت آموزش‏وپرورش، معاونت آموزشی و پژوهشی.
Abdollahi, B., & Safari, A. (2016). A Study of the Basic Barriers to Teacher Professional Growth. Journal of Educational Innovation, 58, 134-99. [In Persian]
Ahmadi, R., Zarei Zavaraki, A., Nowruz, D., Delavar, A. & Dortaj, F. (2016). Investigating the current status of technological competencies of student teachers based on UNESCO standards. Journal of Research in Educational Systems, 10 (32), 1-22. [In Persian]
Ahn, R. (2014). How Japan supports novice teachers. Educational Leadership, 71(8), 49-53.
Ahn, R. (2016). Japan's communal approach to teacher induction: Shokuin shitsu as anindispensable nurturing ground for Japanese beginning teachers. Teaching and Teacher Education, 59, 420e430.
Aliah Phang, F., & Athirah Tahir, N. (2012). Scientific Skills among Pre-Service Science Teachers at University Teknologi Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 56, 307 – 313.
Baker, M. (2011). Forget school autonomy, Gove is forcing through change. The Guardian, Tuesday 19 April 2011. http://www.guardian.co.uk/education/2011 /apr/19/school-autonomy-gove-driving-change (Accessed October 2011)
Baneshi, M. R., Rezaei, M., Shahroudi, S., Zolala, F,. Okhovati ,M,. Haghdoost, A. A. (2014). The Application of Multilevel Linear Models and Generalized Estimating Equations to Evaluate the Quality of Professors’ Teaching in Various Semesters. Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences, 11(2), 196-204. [In Persian]
Bereday, G. (1969). Comparative Method in Education, New York. Holth, Rinehard and Winston, Inc, USA.
Birman, B. F., Boyle, A., Le Floch, K. C., Elledge, A., Holtzman, D., Song, M., ... & Yoon, K. S. (2009). State and Local Implementation of the" No Child Left Behind Act." Volume VIII--Teacher Quality under" NCLB". US Department of Education.
Blömeke, S., Felbrich, A., Müller, C., Kaiser, G., & Lehmann, R. (2008). Effectiveness of teacher education. ZDM, 40(5), 719-734.
Bullough, R. V., & Young, J. R. (2002). Learning to teach as an‏ intern‏: The emotions and the self‏. Teacher‏ Development‏: An International Journal‏ of‏ Teachers’ Professional Development, 6(3), 417‏-432
Campbell, A., McNamara, O., & Gilory, P. (2004). Practitioner research and professional development in education, PaulChapman Publishing.
Danesh pazhouh, Z., & Valiollah, F. (2006). Evaluation of professional skills of elementary school teachers. Educational Innovations, 18(5), 135-170.[In Persian]
Davies, P., Connolly, M., Nelson, J., Hulme, M., Kirkman, J., & Greenway, C. (2016). ‘Letting the right one in’: Provider contexts for recruitment to initial teacher education in the United Kingdom. Teaching and teacher education, 60, 291-302.
Deißinger, T., Dipl, H., & Silke, H. (2012). Structures and functions of Competency-based Education and Training (CBET): a comparative perspective. University of Konstanz.
Dibaei Saber, M., Abbassi, E., Fathi Vajargah, K., & Safaei Movahed S. (2017). Defining the Professional Competency Components of Teachers and the Analysis of it's Position in High Level Documents of Iran's Education. TLR, 13(2), 109-123. [In Persian]
Doig, B., & Groves, S. (2011). Japanese lesson study: Teacher professional development through communities of inquiry. Mathematics teacher education and development, 13(1), 77-93. 
Educational Program Circular (2018). Deputy of Administrative Planning and Finance, Kashan Education Department. [In Persian]
Farsi Aliabad, N., Nateghi, F., & Seifi, M. (2017). An Evaluation of the Curricula for In-Service Training of Primary School Teachers to Assess the Fulfillment of Curricular Objectives. QJFR, 14 (2), 65-86. [In Persian]
Fujiwara, N. (2012). Chugakko shokuin shitsuno kenchiku keikaku (Architectural planof the teachers' room in junior high schools). Fukuoka: Kyushu Daigaku Shuppankai.
Gorman, E. H., & Sandefur, R. L. (2011). “Golden age,” quiescence, and revival: how the sociology of professions became the study of knowledge-based work. Work and Occupations, 38(3), 275-302. 
Gove, M. (2010). Speech by Michael Gove to the National College annual conference, Birmingham 25th November 2010. London: Department for Education. Retrievedfrom https://www.gov.uk/government/speeches/michael-gove-to-thenational-college-annual-conference-birmingham.
Groves, S., & Doig, B. (2010). Adapting and implementing Japanese Lesson Study – Some affordances and constraints. In Y. Shimizu, Y. Sekiguchi & K. Hino (Eds.), Proceedings of the Fifth East Asia Regional Conference on Mathematics Education: In Search of Excellence in Mathematics Education (Vol. 2, pp. 699–706). Tokyo, Japan.
Guskey, T. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8 (3/4), 381–391.
Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. Teachers College Press.
Harris, J., Cale, L., & Musson, H. (2011). The effects of a professional development programme on primary school teachers’ perceptions of physical education. Professional Development in Education, 37 (2), 291-305.
Hemphill, A. (2018). How teachers in the U.S. and Finland see their jobs. Research Analyst, Center for Public Education
Hill, D., Stumbo, C., Paliokas, K., Hansen, D., & McWalters, P. (2010). State policy implications of the Model Core Teaching Standards (In TASC draft discussion document). Washington, DC: Council of Chief State School Officers. Retrieved January 26, 2011, from http://www.ccsso.org/Documents/2010/ State_Policy_Implications_Model_Core_Teaching_DRAFT_DISCUSSION_ DOCUMENT_2010.pdf
Hill, J., & Houghton, P. (2001). A Reflection on Competency-based Education: Comments fromEurope. Journal of Management Education, 2, 146-166.
Ho Park, J., & Yi Lee, J. (2015). School-level determinants of teacher collegial interaction: Evidence from lower secondary schools in England, Finland, South Korea, and the USA. Teaching and Teacher Education, 50, 24-35
Huntly, H. (2008). Teachers Work: Beginning Teachers Conceptions of Competence. The Australian Educational Researcher, 35 (1), 125145.
Irvani, Sh., Sharafi Jam, M. R. & Yari Dehnavi, M. (2008). Why do teachers need to teach philosophy? Journal of Education, 24 (1), 33-67. [In Persian]
Jamali Zavareh, B., Nasr, A. R., & Nili, M. R. (2018). Professional Skills Required by Faculty Members Given the New Developments at the University: A Qualitative Study. Journal of Research in Academic Systems, 40, 155-181. [In Persian]
Jamil, H., Razak, N. A., Raju, R., & Mohamed, A. R. (2011, March). Teacher professional development in Malaysia: Issues and challenges. In Africa-Asia university dialogue for educational development report of the International Experience Sharing Seminar: Actual status and issues of teacher professional development  (pp. 85-102).
Juma, S., Lehtomäki, E., & Naukkarinen, A. (2017). Developing inclusive pre-service and in-service teacher education: Insights from Zanzibar primary school teachers. International Journal of Whole Schooling, 13(3), 67-87
Kabilan, M. K. & Veratharaju, K. (2013). Professional development needs of primary school English language teachers in Malaysia. Professional Development in Education, 39(3), 330-351.
Karimi, F. (2008). Study of professional qualifications of primary school teachers. Journal of Leadership and Educational Management, 2(4), 163-152[In Persian].
Kridel, C. (Ed.). (2010). Encyclopedia of curriculum studies (Vol. 1). Sage. The Education system of England(2013).British Council. www.britishcouncil.org
Lassibille, G. (2016). Improving the management style of school principals: results from a randomized trial. Education Economics, 24(2), 121-141
Lindgren, H. C. (2017). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science (Vol., pp. -). New York, NY: Wiley.
Lockwood, J. R., McCombs, J. S., & Marsh, J. (2010). Linking reading coaches and studentachievement: Evidence from Florida middle schools. Educational Evaluation & Policy Analysis, 32(3), 389–406.
Ministry of Education (2012). Statute of Farhangian University. Tehran: Ministry of Education, Vice Chancellor for Education and Research. [In Persian]
Mollainejad, A., & Zekavati, A. (2008). Comparative study of teacher education curriculum in England, Japan, France, Malaysia and Iran. Educational Innovation, (26), 62-35. [In Persian]
Mo'meni, M. (2007). Obstacles to teamwork. Automotive Industry, 112, 27-33. [In Persian]
Naderi, A., Hajizad, M., Shariatmadari, A., & Seif Naraghi, M. (2010). Investigating and comparing the professional skills of teachers of basic sciences and humanities courses in Behshahr middle school in order to provide methods for improving the quality of these skills. Educational Management Research, 2 (6), 75-96. [In Persian]
Niemi, H. & Siljander, A. M. and the group for developing mentoring (2013). New teachers Mentoring. Towards students’ and teachers well-being through mentoring (in Finnish). Palmenia Centre for Continuing Education. University of Helsinki.
Niemi, H. (2007).Teacher education in Finland: current trends and future scenarios. Teacher Education Policies in the European Union. Proceedings of the Conference of Teacher Education policies in the European Union and Quality of Lifelong Learning, Loule.
Niemi, H. (2015). Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic. Approach. Society, & Education, 7(3), 279-294.
Ninlawan, G. (2017). Factors Which Affect Teachers’ Professional Development in Teaching Innovation and Educational Technology in the 21st. procedia - Social and Behavioral Sciences. 7th World Conference on Educational Sciences, 197, 1732-1735.
Pedder, D., Opfer, V. D., McCormick, R., & Storey, A. (2010). ‘Schools and Continuing Professional Development in England–State of the Nation’research study: policy context, aims and design. The Curriculum Journal, 21(4), 365-394.
Qasemzadeh, K., Jafari, P. & Ghorchian, N. (2018). Investigating the situation of improving the role of primary school deputies in Mazandaran province with educational leadership. Journal of Research in Educational Systems, 12, 95-112.[In Persian]
Richter, D., Kunter, M., Klusmann‏, U., Lüdtke‏, O., & Baumert, J. (2011‏). Professional‏ development across the teaching‏ career‏: Teachers’ uptakeof formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1), 116‏-126
Roscoe, J. (2010). Continuing professional development in higher education. Human Resource Development International, 5(1), 3-9.
Sadeghi, N. (2008). An Approach to Continuing Professional Growth of Teachers: A Case of Applying the Interview Method of Focus Groups. Psychology and Educational Sciences, 38 (2), 75-47. [In Persian]
Sahlberg, P. (2010).The Secret to Finland’s Success: Educating Teachers. Stanford Center for Opportunity Policy in Education ~ Research Brief.Stanford University School of EducationBarnum Center, 505 Lasuen MallStanford, CA94305.
Salleh, K. M., Sulaiman, N. L., Mohamad, M. M., & Sern, L. C. (2015). Academia and practitioner perspectives on competencies required for technical and vocational education students in Malaysia: A comparison with the ASTD WLP competency model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 20-27.
Sandals, L., & Bryant, B. (2014). The evolving education system in England: A “temperature check” (DfE-Research Report No. 359). London: Department of Education. Retrieved February 11, 2015, from https://www.gov.uk/ government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf.
Sangari, M., & Akhash, S.(2017). A Comparative Study of How to Attract and Prepare Students in Teacher Training Institutions in Japan, Australia and Iran. Higher Education Letter,10(37), 7-32. [In Persian]
Sedova, K., Sedlacek, M., & Svaricek, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14-25.
Steele, D., & Zhang, R. (2016). Enhancement of teacher training: Key to improvement of English education in Japan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217, 16-25.
Steinberg, M. P. (2014). Does greater autonomy improve school performance? Evidence from a regression discontinuity analysis in Chicago. Education Finance and Policy, 9(1), 1-35.
Taheri, M., Arefi, M., Pardachi, M. H., & Qahramani, M. (2013). Exploring the process of professional development of teachers in educational centers. Teacher: Foundation data theory. Journal of Educational Innovation, 12 (45), 176-149. [In Persian]
Wang, S. K., Hsu, H. Y., Reeves, T. C., & Coster, D. C. (2014). Professional development to enhance teachers' practices in using information and communication technologies (ICTs) as cognitive tools: Lessons learned from a design-based research study. Computers & Education, 79, 101-115.
Zaboli, R. A., Malmoun, Z., & Hassani, M.(2014). Relationship of Factors Affecting the Quality of Teaching: Structural Equation Modeling. Educ Strategy Med Sci, 7(5) , 315-321. [In Persian]
Zarbakhsh, A. (2013). Identify effective teaching models and suggest a suitable model for effective academic teaching and determine its structural validity. Master Thesis. Curriculum planning group. kharazmi University. [In Persian]
Zarei, M. H., Nasr, A. R., Mirshahjafari, S. E., & Liaghadar, M. J. (2017).Preschool Teachers: Who and With What Characteristics?. CSTP, 4(8), 181-204. [In Persian]
Zein, M. S. (2017). Professional development needs of primary EFL teachers: Perspectives of teachers and teacher educators. Professional Development in Education, 43(2), 293-313.
Zein, S. (2016). Factors affecting the professional development of elementary English teachers. Professional Development in Education, 42(3), 423-440.