ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

مریم تمدنی جهرمی؛ رشید ذوالفقاری؛ مهدی کلانتری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 799-817

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در بین معلمان مقاطع ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی­بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع ابتدایی شهر ...  بیشتر