بررسی نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین کمال‌گرایی مثبت و منفی و اهمال‏کاری تحصیلی

لادن هاشمی؛ مرتضی لطیفیان؛ مسعود حسین چاری؛ محبوبه فولادچنگ

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 19-42

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناخت مکانیسم زیربنایی ارتباط سازههای کمال گرایی مثبت و منفی واهمالکاری تحصیلی بود. از این رو نقش سازه ارزش تکلیف به عنوان واسطه ی این ارتباطمورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 850 دانشجوی دختر و پسر دانشگاهآزاد اسلامی واحد ارسنجان بودند. برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش مقیاس اهمال کاریتحصیلی، مقیاس های چند بعدی ...  بیشتر