بررسی تأثیر متغیرهای فردی در اضطراب کامپیوتر در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

بهمن سعیدی پور؛ معصومه سعدمحمدی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 173-211

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی روابط اضطراب رایانه با تجربۀ رایانه، سن، جنسیت، رشتۀتحصیلی و انگیزة پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهرانصورت گرفت. در این پژوهش 151 دانشجوی شرکتکننده در دورههای مجازی به صورتتصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ محققساخته تجربۀ رایانه،مقیاس درجهبندی ...  بیشتر