نقش استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‏ ای دبیران زبان انگلیسی

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی

دوره 13، شماره 45 ، تیر 1398، ، صفحه 127-140

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.148635.1630

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‏ای دبیران زبان انگلیسی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 170 نفر از دبیران زبان انگلیسی استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 1397-1396 بودند. تعداد 118 نفر از دبیران زبان انگلیسی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای و با استفاده از جدول ...  بیشتر