بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان

حبیب ا... طاهرپور کلانتری؛ سید محمد زاهدی؛ حسن دیناروند

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، ، صفحه 115-136

چکیده
  چکیدههدف از این مقاله، بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنا ن است .پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و بر پایۀ مدل معتبر چارچوب ارزشهای متضاد کامرون و کوئین2006 ) استوار است. در این پژوهش 78 نفر از مدیران مدارس و 211 نفر از معلمان آنان به پرسشنامۀ )سنجش شایستگی مدیران و 211 نفر از معلمان به پرسشنامۀ سنجش عملکرد مدیران پاسخ ...  بیشتر