دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، زمستان 1393 
1. مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی

صفحه 7-34

اصغر زمانی؛ محمد قهرمانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود ابوالقاسمی


6. دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

صفحه 125-144

محمد افخمی عقدا؛ محمود کمالی زارچ؛ شکوه راوه نادر


7. طراحی الگوی سنجش برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 149-174

سید مریم حسینی لرگانی؛ کوروش فتحی؛ محبوبه عارفی؛ کیومرث زرافشانی