دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، پاییز 1393 
1. طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی

صفحه 7-45

غلامرضا یادگار زاده؛ کوروش فتحی؛ محمود مهر محمدی؛ محبوبه عارفی