کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 9
1. رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 14، شماره 48، بهار 1399، صفحه 109-125

10.22034/jiera.2020.188451.1898

عاطفه کمایی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری؛ فرح نادری؛ بهنام مکوندی


3. تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 1-20

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهران فرج اللهی؛ علی دلاور


6. ارتباط معلم - دانش آموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل : نقش واسطه ای : نقش واسط های انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 35-58

شکوفه متقی؛ سیده منور یزدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ زهرا درویزه


8. خستگی ذهنی، هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

دوره 6، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 229-246

سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمیثم طباطبایی نسب؛ محمد علی خاصی؛ علیرضا سروش محمدآبادی


9. رابطة سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایتمندی آنان از دوره‌شان

دوره 5، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 35-58

مهرانگیز علینژاد؛ عباس حری؛ محمدرضا سرمدی؛ سید محمد شبیری