نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی،دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، رودهن،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 استاد روان شناسی تربیتی، واحد رودهن و تهران مرکز. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

10.22034/jiera.2020.201807.2068

چکیده

فراتحلیل حاضر نقش عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره های اول و دوم مقطع متوسطه را به طور نظام دار مرور کرد. کلیه پژوهش های چاپ شده در مجلات، سایت‌های رسمی نگهداری و آرشیو مقالات علمی در حوزه افت و پیشرفت تحصیلی جمع آوری و تعداد 65 مقاله مرتبط با در نظر گرفتن ملاک های ورود وارد تحلیل شدند. مقالات بعد از کد گذاری و ارزیابی میزان توافق داوران از طریق روش اوروین، با‌ روش مدل اثرات تصادفی درسیمونین و لرد و نرم‌ افزار CMA تحلیل شدند. اندازه اثر ترکیبی در پیشرفت تحصیلی (001/0p < ,801/9z= ,321/0-218/0 :95% CI)270/0) معنی‌دار و بالای متوسط و در افت تحصیلی(001/0p < ,580/7z= ,621/0-404/0 :95% CI)521/0) بود. با توجه به اینکه مهم‌ترین عامل در حوزه پیشرفت تحصیلی ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان و در افت تحصیلی ویژگی‌های خانوادگی بود، پیشنهاد می‌گردد به رشد ویژگی های فردی در دانش‌آموزان و توجه خانواده ها به تعاملات سازنده با فرزندان و همچنین مشارکت با اولیای مدرسه، توجه بیشتری مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها